07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

admin
 / Posts created by admin
 • Narożnik, kanapa czy fotel do małego salonu?

  Narożnik, kanapa czy fotel do małego salonu?

  Mały salon może wydawać się trudny do urządzenia. Nieduży metraż ogranicza swobodę wyboru wyposażenia, ale przy odrobinie pomysłowości można zaaranżować go tak, aby był zarówno elegancki, jak i funkcjonalny. W tym celu warto zapoznać się z wieloma meblami dostępnymi na fotel.pl, które są wspaniałymi inspiracjami i pomysłami na urządzenie domu.
 • TEORETYCZNE PRZESŁANKI

  TEORETYCZNE PRZESŁANKI

  Istnieją przeto teoretyczne przesłanki, że w ta­kim samym stopniu człowiek może im zapobiegać, gdyż wkracza w epokę kulturowej ewolucji, w której jako świadoma cząstka biosfery nadaje jej kształt. Dlatego na obecnym dopiero szczeblu rozwoju świa­domości dostrzega się możliwości profilaktyki chorób nieuleczalnych.Historia dowiodła, że sukcesy terapeutyczne może medycyna osiągnąć, mimo że
 • PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI

  PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI

  Zawarte są one w witaminie C i E oraz w mikroelementach, jak selen (Se), kobalt (Co) i za­pewne w innych jeszcze, dotąd nie znanych pierwia­stkach i ich kompleksach. Uczeni z prof. Richardem Doiłem na czele dowodzą, że choroby nowotworowe, uważane dotąd za nieule­czalne, są w blisko 80 proc. ekologicznie uwarunko­wane,
 • DECYDOWANIE O ZDROWIU

  DECYDOWANIE O ZDROWIU

  Oczywiście, o zdrowiu decyduje właściwe odżywianie, bogate m.in. w witaminy C i E oraz w składniki mineralne, gdyż zwiększa potencjał antyoksydacyjny, a więc potencjał przeciwnowotworowy organizmu. Nitrozoaminy i nitrozozwiązki pochodzić mogą z gle­by, do której wprowadzono nadmiar nawozów azoto­wych, a także z emisji azotowych zakładów przemysło­wych oraz z mięsa peklowanego
 • WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW

  WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW

  Pocho­dzą one najprawdopodobniej z przecieków z gnojo­wisk lub z nawiewów nawozów azotowych. Związki te są — jak wiadomo — prekursorami nitrozoamin, szczególnie groźnych czynników rakotwórczych. Ze­spół mykologiczny Akademii Rolniczej pod kierunkiem prof. dr. Bolesława Smyka dowiódł, że w domach lu­dzi chorych występuje skażenie środowiska zamieszka­nia toksynotwórczymi grzybami produkującymi szcze­gólnie groźny
 • POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH

  POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH

  Tendencją przyświeca­jącą konferencji było m.in. rozbudzenie zainteresowa­nia wśród ludzi nauki grupą zjawisk pozostających dotychczas poza możliwościami nauki albo takimi, wo­bec których nauka deklarowała swą bezradność. Otwarły się tedy szersze możliwości badań nad pro­filaktyką chorób uważanych dotąd za nieuleczalne, i co więcej — pojawiły się próby zapobiegania cho­robom nieuleczalnym oraz próby
 • OSTATECZNE WNIOSKI

  OSTATECZNE WNIOSKI

  Nie pomnę już, kto podsunął mi myśl poszukiwania istoty i profilaktyki nowotworowych chorób krwi po­za tradycyjnym kręgiem patologii komórkowej, a w kręgu patologii molekularnej i submolekularnej. Zro­zumiałem wówczas, że ujemne skutki, jakie wyzwala człowiek w swoim naturalnym środowisku, wyrażone trzema sprzężonymi ze sobą zjawiskami kulturowo- -społecznymi, jak wojna — głód
 • ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI

  ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI

  W człowieku odzwierciedla się ekologiczna rzeczy­wistość, gdyż ze środowiskiem jest on sprzężony in­formacjami. Termin „informacja” był pierwotnie sto­sowany wyłącznie w dziedzinie stosunków między­ludzkich. Postęp cybernetyki nadał informacji nowe znaczenie. W miarę udoskonalania maszyn elektronicz­nych i usprawniania technik kodowania informacji powstała nowa wartość — przekład z jednego kodu na drugi. Wartość
 • ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

  ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

  Mówiąc o środowisku mamy na myśli to wszystko, co nie należąc do organizmu wyznacza lub współwy- znacza jego procesy życiowe. Aby mu nadawać zdrowy kształt, musimy uświadomić sobie, że każdemu pro­cesowi życiowemu odpowiadają określone przedmioty otoczeniowe, tzw. korelaty stosunków środowiskowych. One warunkują zarówno subiektywne poczucie spraw­ności psychofizycznej i społecznej, a
 • ZINTEGROWANIE OBRAZU ŚWIATA

  ZINTEGROWANIE OBRAZU ŚWIATA

  Jest oczywiste, że jeżeli pewne rzeczy poznajemy bar­dzo dokładnie, nie jesteśmy w stanie poznać jednocze­śnie wielu rzeczy bardzo różnorodnych. Optymalny postęp w nauce i technice, wywierający wpływ na życie każdego z nas, uwarunkowany jest tedy pracą zespołową, gdyż wiedzę każdego specjalisty można uzupełniać wiedzą pozostałych specjalistów. Tym spo­sobem wiedza zyskuje
 • ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW

  ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW

  Zwiększająca się liczba czynników zagrażających po­prawnemu działaniu naszego mózgu powoduje, że co­raz mniej sprawnie potrafimy walczyć ze wzrastają­cym zagrożeniem przetrwania rodzaju ludzkiego. Ety­czna obojętność populacji świata na wzrost czynników stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo może na­rastać w miarę, jak wspomniane i inne nie znane je­szcze czynniki zwiększać będą upośledzenie intelektu­alne i moralne
 • POSZUKIWANIE NOWYCH DRÓG

  POSZUKIWANIE NOWYCH DRÓG

  Mniej ich interesuje to, co istnieje na polanie. Poszukują więc nowych dróg i idei, mając jednak zawsze wiele wątpliwości. Doktryner wątpliwości nie ma nigdy. Uważa on, iż to, co mówi doktryna, jest trwającym wiecznie pewnikiem, że jeśli coś jest nowe i może być dla doktryny szkodliwe, zasługuje na potępienie. Dok­tryner
 • SYSTEMOWY OBRAZ ŚWIATA A PROFILAKTYKA

  SYSTEMOWY OBRAZ ŚWIATA A PROFILAKTYKA

  Oczywisty jest fakt, że poruszanie się po „ziemi ni­czyjej”, a więc w terenie chorób uważanych za nieule­czalne, wymaga nie tylko odwagi zajęcia się tą dzie­dziną wiedzy, wobec której medycyna przekonana jest o swej bezradności, ale też nowego teoretyczno-meto- dologicznego spojrzenia na filozofię poznania nauko­wego. Dziś jest nią tendencja do integracji
 • PIERWSZE EFEKTY

  PIERWSZE EFEKTY

  Otrzymane wyniki konfrontuje lekarz jutra, lekarz ekolog, z jonogramem i biochemicznym składem pły­nów i tkanek organizmu człowieka. Dalsze badania dotyczące wzorów kulturowych, które warunkują eko­logiczne sytuacje, uzupełniają socjolog, etnolog i inni specjaliści.Integrując wyniki badań tych wielu specjalistów dostrzega się różnice w geochemicznej strukturze Hel­sinek i Sofii, a znajdując odpowiedź na
 • DRUGA FAZA REWOLUCJI

  DRUGA FAZA REWOLUCJI

  Druga faza rewolucji naukowo-technicznej zakłada integrację różnych nauk i sprzężenie ich w myśl praw cybernetyki. Tego rodzaju podejście do nauki o ochro­nie zdrowia społecznego wydaje się skuteczną drogą do osiągnięcia celu, tj. zmniejszenia obecnego nasile­nia chorób cywilizacyjnych i tym samym przetrwania rodzaju ludzkiego. Aby nie być gołosłownym, przedstawię tylko wybrane
 • CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

  CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

  Wiadomo, że czynnikiem sprzyjającym nowotworom gruczołu krokowego jest nikiel (Ni). Gdzie więc tkwi źródło kontaminacji niklem społeczności miejskiej? Kto wie, czy odpowiedzialni za zdrowie społeczne nie powinni poszukać czynników neutralizujących nikiel i próbować tą drogą realizować ekologiczną profilak­tykę raka sterczu. Może warto zasięgnąć opinii eks­pertów z dziedziny chemii bionieorganicznej. Wiado­mo
 • ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

  ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

  Przyczynia się do tego patent prof. dr. Władysława Biedy, Edwarda Górlicha, Zdzisława Liśkiewicza, Je­rzego Wareckiego i autora (nr 88183/93525 AGH), któ­ry pozwala neutralizować w przewodach kominowych substancje toksyczne oraz te same kominy wykorzy­stać do emitowania substancji chemicznych rekulty­wujących glebę w promieniu skażonym emisjami okre­ślonego zakładu przemysłowego. Zabiegi profilaktyczne, pozwalające ograniczyć
 • UWARUNKOWANIA CHOROBY

  UWARUNKOWANIA CHOROBY

  Wiemy dziś, że obie te choroby uwarunkowane są dysfunkcją grasicy, któ­ra z kolei uzależniona jest od podaży jonu magnezo­wego. Obie mają charakter odczynu na wolnorodniko- we mechanizmy, a przyczyną ich jest niedobór okre­ślonych mikroelementów oraz makroelementów.Przewiduje się, że leki skuteczne w miażdżycy — m.in. i prostacyklina, naturalny hormon, który wes­pół
 • ROZROST I DYSFUNKCJA

  ROZROST I DYSFUNKCJA

  W konsekwencji powstaje jej rozrost i dysfunkcja wraz z objawami chorobowymi wyraża­jącymi się niedowładem immunologicznym. Dysfunk­cja grasicy towarzyszy miażdżycy, chorobom nowotwo­rowym i chorobom metabolicznym oraz procesom sta­rzenia się, tłumaczonym dziś patologią wolnorodni- kową.Fakty te zawdzięczamy w dużej mierze badaniom chorób wypływających z niedoboru kompleksu bio­pierwiastków, zwłaszcza soli magnezu. Wskutek nie­doboru
 • Złe zachowanie nastolatków

  Złe zachowanie nastolatków

  Złe zachowanie nastolatków Wiadome jest, że kiedy młody człowiek wkracza w tak zwany okres dojrzewania, zaczynają się z nim dziać, można powiedzieć złe rzeczy. Rodzice takie młodego człowieka doskonale zdają sobie sprawę z tego, dlaczego tak jest i dlatego też muzą po prostu się pogodzić ze złym zachowaniem ich dziecka.
 • Co wybrać?

  Co wybrać?

  Co wybrać? Co wybrać? Zastanawiałeś się już jaką szkołę wyższą wybrać? Masz już wybrany kierunek, w którym chciałbyś się kształcić? Masz na to jeszcze tylko trochę czasu! Zastanów się, co Cię najbardziej interesuje po to, aby Twoja edukacja była dla Ciebie nie tylko zwykłym poszerzaniem wiedzy, ale i ciekawą zabawą
 • Informatyka – świetlana kariera

  Informatyka – świetlana kariera

  Informatyka – świetlana kariera Informatyka – świetlana kariera Jaką ścieżkę kariery wybrać, aby zarobić jak największe pieniądze przy jednoczesnej realizacji swoich pasji? Oczywiście studia informatyczne, które dają możliwość naprawdę dużego zarobku. Jest to jeden z najczęściej wybieranych kierunków na uczelniach w całej Polsce, ze wzglądu na fakt coraz bardziej rozwijającej
 • Praca po studiach

  Praca po studiach

  Praca po studiach Praca po studiach Wielu magistrów, ale również licencjatów po ukończeniu studiów z lepszym czy gorszym wynikiem rozpoczyna trudne poszukiwanie pracy. Możliwości jest wiele. Oprócz zarejestrowania się w najbliższym urzędzie pracy można również podjąć kolejne studia, jak również szukać zatrudnienia na własną rękę. Jednak jak wygląda szukanie? Rejestrując
 • Jakie studia wybrać?

  Jakie studia wybrać?

  Jakie studia wybrać? Jakie studia wybrać Wiele osób pragnie dostać się do pracy, która zagwarantowałaby mu bezpieczną przyszłość i duże korzyści w życiu. Taką pracą jest niewątpliwie stanowisko informatyka – ludzie łącząc życiową pasję z zawodem zarabiają naprawdę dużo pieniędzy. Studia informatyczne są doskonałym wyborem ze względu na nieustannie rozwijającą
 • Czego uczymy się na studiach?

  Czego uczymy się na studiach?

  Czego uczymy się na studiach? Czego uczymy się na studiach? Przeglądając oferty studiów, szczególnie na uniwersytetach, które przepełnione są konserwatywnymi profesorami i młodą kadrą pragnącą sprawić, by to ich kierunek był ciekawy i atrakcyjny dla przyszłych studentów, zauważamy że nie wszystkie przedmioty są przydatne w życiu zawodowym. Przykładem może być
 • Budowanie kariery

  Budowanie kariery

  Budowanie kariery Budowanie kariery Nic nie dostaje się od razu, na wszystko trzeba sobie zapracować, a to co mamy na wyciągnięcie ręki jest bez smaku, wyrazu i znaczenia. Dajmy na przykład świeżych absolwentów liceum tych, którzy należą do uboższej części populacji ludzkiej. Ich jedyną możliwością zdobycia pracy jest zarejestrowanie się
 • Być ekspertem w jednej dziedzinie

  Być ekspertem w jednej dziedzinie

  Być ekspertem w jednej dziedzinie Być ekspertem w jednej dziedzinie Wielu ludzi czuje się ekspertami dosłownie we wszystkim. Nie ma jednak szans na to, abyś wiedział wszystko o wszystkim. Jeśli chcesz by ludzie się z tobą liczyli, to musisz być ekspertem, ale jedynie w jednej dziedzinie. Wybierz sobie jeden temat.
 • Dziedziczenie kariery

  Dziedziczenie kariery

  Dziedziczenie kariery Dziedziczenie kariery O wiele łatwiej w dzisiejszych czasach jest polegać na innych podczas budowania swojej kariery zawodowej. Kontakty czyli tzw. znajomości dają większe możliwości i sukcesy. Bo przecież po co mamy wysilać swoje mózgi na tyle, żeby dać z siebie więcej niżeli jest to konieczne. Podane na tacy
 • Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?

  Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?

  Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę? Program „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 zakłada finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Uniwersytet Trzeciego Wieku Osoby starsze, które zakończyły już swoją aktywność zawodową, bardzo często nie mogą pogodzić się z nowym, spokojniejszym trybem życia. Szukając sposobów na zapełnienie czasu, trafiają do klubów seniora, kół zainteresowań czy osiedlowych domów kultury, w których mogą spotkać osoby w podobnym wieku. Ciekawą alternatywą dla seniorów są
 • Języki obce dla seniora?

  Języki obce dla seniora?

  Języki obce dla seniora? Nigdy nie będziemy za starzy na naukę – myśl niezwykle trafna, ale nagminnie często podważana. Dlaczego? Skąd przekonanie, że w pewnym wieku „nie wypada” się uczyć i rozwijać? Czemu osoby, które ukończyły 60 rok życia, z własnej woli rezygnują z nauki języków obcych i poznawania osiągnięć
 • Skacząc po wyspach: Cyklady

  Skacząc po wyspach: Cyklady

  Skacząc po wyspach: Cyklady W starożytności grecka grupa wysp układała się w kształcie pierścienia dookoła świętej wyspy Delos. Stąd tez pochodzi ich nazwa: Cyklady, czyli „pierścień wysp”. Na pokładzie promu bądź zwrotnego katamaranu można szybko przemieszczać się z wyspy na wyspę. Kto rano wędrował po wyspie Naksos może już kilka
 • Naksos – zapach morza i gór

  Naksos – zapach morza i gór

  Naksos – zapach morza i gór Kto zatęskni za plażą i kąpielą w morzu podąża dalej, na wyspę Naksos – największą wyspę Cyklad, gdzie na turystów czekają długie piaszczyste plaże. Dookoła Pirgaki na odcinku ponad 20 km ciągną się połacie białego piasku. Także tereny położone w głębi lądu mają swój
 • Południowy cypel Europy

  Południowy cypel Europy

  Południowy cypel Europy Miejscowość rybacka Loutro leży na południowym zachodzie Krety, gdzie kąpielisk jest niewiele – Loutro stanowi wyjątek. Pośród urwisk wcinających się w turkusowa taflę wody kryją się zatoczki i piaszczyste plaże. Morze widziane stąd wydaje się rozciągać w nieskończoność. Kreta to największa wyspa grecka i jednocześnie najbardziej wysunięta
 • W gościnie u Hipokratesa

  W gościnie u Hipokratesa

  Grecja W gościnie u Hipokratesa Tutaj już starożytni Grecy bawili się do upadłego. Dziś na wybrzeże wyspy Kos podróżują turyści z całej Europy. Odnajdują tu knajpki, świątynie i odpowiedź na pytanie: czy drzewa mogą przetrwać zamki i twierdze? Wyspa położona jest u wrót Azji Mniejszej; w miejscu, gdzie stykają się
 • Koniecznie dowiedz się o … namiętnych Paryżaninach

  Koniecznie dowiedz się o … namiętnych Paryżaninach

  Koniecznie dowiedz się o … namiętnych Paryżaninach We francuskiej stolicy żyje 10 milionów obywateli, którzy rządzą krajem, budują wspaniałe biblioteki i stawiają imponujące stadiony. Nie stronią również od uroków alkowy. Paryżanie chętnie oddają się cielesnym rozkoszom, jednak zachowują przy tym dużą dozę ostrożności, gdyż aż 78% z nich zabezpiecza się
 • Brylant nad rzeką Indre: Azay-le-Rideau

  Brylant nad rzeką Indre: Azay-le-Rideau

  Brylant nad rzeką Indre: Azay-le-Rideau Niedaleko Château d’Ussé znajduje się renesansowy zamek Azay-le-Rideau. Niegdyś Balzak określił go mianem „brylantu osadzonego w Indre”. Zamek zbudowany jest na wyspie na rzece Indre, a jego podwaliny stanowią tysiące drewnianych pali. Budowla w połowie znajduje się na lądzie, natomiast jej druga część wyrasta wprost
 • Flirt na śniadanie

  Flirt na śniadanie

  Flirt na śniadanie Czego kobieta może spodziewać się we Francji … czyli krótki reportaż o francuskich mężczyznach „Dzień dobry, ma chérie!“ Zapach świeżej bagietki i café au lait wypełnia sypialnię, gdy świeżo ogolony Pierre przekracza próg. Czule szepcze jej do ucha komplementy. Ona uśmiecha się. Ha! Można pozazdrościć, czyż nie?
 • Dlaczego Paryż to miasto miłości?

  Dlaczego Paryż to miasto miłości?

  Francja Dlaczego Paryż to miasto miłości? Nasza korespondentka z Paryża poszukała odpowiedzi na to pytanie, starając się wyjaśnić ów trudny do wytłumaczenia stereotyp. Paryż z początku wita przybyszów w mało romantyczny sposób. Na lotnisku przyjezdni wpierw muszą przebić się przez tłum stojący w kolejce po bilety, po czym wsiadają do
 • Egipt – Ostatnie domostwo faraonów

  Egipt – Ostatnie domostwo faraonów

  Egipt Ostatnie domostwo faraonów „Człowiek boi się czasu. Jednak czas boi się piramid.” To arabskie przysłowie dokładnie oddaje uczucie, jakie wywołuje widok piramid w Gizie. Z opisywanych przez greckiego historyka Herodota siedmiu cudów świata piramidy w Gizie są jedynymi, które przetrwały do dziś. Znajdują się w odległości około 12 km
 • Pływające restauracje

  Pływające restauracje

  Pływające restauracje Jednak Assuan chce nas zatrzymać przy sobie: najbardziej słoneczne egipskie miasto majestatycznie wznosi się w najpiękniejszym miejscu nad Nilem, a życie toczy się tu wolno i spokojnie. Żaglówki płyną w stronę horyzontu, a w pływających restauracjach świeże ryby przyrządzane są przy dźwiękach muzyki nubijskiej. Souk, czyli lokalny bazar
 • Domy z rzecznego mułu

  Domy z rzecznego mułu

  Domy z rzecznego mułu Zaczyna się podróż szlakiem fascynujących zabytków starożytnego Egiptu – podróż przez jeden z najpiękniejszych regionów Afryki. Na trasie leżą trzy archeologiczne atrakcje – świątynie w Esnie, Edfu i Kom Ombo. Nad domami górują meczety, budynki pokryte są cegłami w kolorze karmelu – przewodnik mówi, iż zostały
 • Turystyczny raj nad Morzem Czerwonym

  Turystyczny raj nad Morzem Czerwonym

  Turystyczny raj nad Morzem Czerwonym Piękniejsze od świata zewnętrznego: Al-Dżuna to sztucznie stworzone eldorado dla urlopowiczów „Al-Dżuna “ to odpowiednik Disneylandu nad Morzem Czerwonym: w owym miasteczku położonym 20 km na północ od Hurghady styl nubijski miesza się ze śródziemnomorskim, a budynki noszą ślady architektury jemeńskiej i weneckiej. Al-Dżuna to
 • Bodźce intelektualne

  Bodźce intelektualne

  To, co mówimy dziecku, jest, rzecz jasna, o wiele ważniejsze od tempa, w jakim to mówimy. Osobiście jestem zdania, że warto unikać zwrotów dziecinnych na korzyść nazywania rzeczy ich właściwymi uznanymi przez dorosłych nazwami. Nie należy unikać wypowiadania długich wyrazów, gdy zajdzie potrzeba. Powinniśmy starać się jak najpłynniej wymawiać wyrazy,
 • Bezradność i co powoduje jej powstanie

  Bezradność i co powoduje jej powstanie

  W momencie narodzin ludzkie niemowlę jest jednym z najbardziej bezbronnych stworzeń na ziemi. Bez ochrony i prawie nieustannej opieki śmierć jego jest pewna. W miarę jak niemowlę dorasta, ta fizyczna bezbronność powoli maleje. Niemowlę uczy się poruszać w sposób bardziej skuteczny i zaczyna wykonywać wiele złożonych działań potrzebnych do przetrwania
 • Badania Rosenberga i Jonesa

  Badania Rosenberga i Jonesa

  Badania Rosenberga i Jonesa to jedynie przykład wielu eks-perymentów prowadzonych nad ukrytymi teoriami osobowości. Powstaje pytanie, jaka jest wartość naukowa tego rodzaju badań? Chciałbym od razu stwierdzić, że bardzo sceptycznie odnoszę się do koncepcji ukrytych teorii osobowości. Jako metodolog nie mogę zrozumieć, co wspólnego ma teoria nau- 376 kowa z
 • Atrakcyjność interpersonalna

  Atrakcyjność interpersonalna

  Drugim terminem wymagającym wyjaśnienia jest atrakcyjność interpersonalna lub międzyosobnicza (interpersonal atrac- tion). W tej pracy rozumiem go bardzo szeroko. Po pierwsze, przejawem atrakcyjności jest sympatia lub miłowanie innych ludzi, a więc wyrażanie wobec nich pozytywnych emocji. Po drugie, o atrakcyjności człowieka świadczy dążenie innych do współpracy i współdziałania z nim,
 • Popularne rośliny owocowe

  Popularne rośliny owocowe

  Arbuz zwyczajny to kolejna z bardzo dobrze znanych roślin owocowych. Jest on przedstawicielem rodziny dyniowatych. Jego ojczyzną jest kontynent afrykański, jednakże jest uprawiany w bardzo wielu innych miejscach na świecie, w tym także i w naszym kraju. Łodyga tej rośliny ma charakter płożący się. Na długość osiąga przeciętnie około dwóch
 • Trujący bluszcz i bylica piołun

  Trujący bluszcz i bylica piołun

  Bluszcz pospolity to przedstawiciel rodziny araliowatych. Jest to roślina zaliczana do trujących. Takowymi właściwościami wykazują się wszystkie jej części, a w szczególności owoce. Największe zagrożenie bluszcz ten stanowi dla dzieci, w mniejszym stopniu dla osób dorosłych. Jest to gatunek spotykany prawie że na całym terytorium kontynentu europejskiego – występuje także
 • Szkoła muzyczna Warszawa Ursynów

  Szkoła muzyczna Warszawa Ursynów

  Szkoły podstawowe i uczniowie Mając dzieci zależy nam na tym, aby się rozwijały. Chcemy, żeby miały bardzo dobre oceny. Nie zawsze jest to łatwe. Czasami dzieciom, nauka przychodzi z trudem i trzeba im pomóc, ale nie zawsze mamy na to czas. Możemy wtedy zatrudnić korepetytora, który ma dobrą opinię i
 • Korepetycje Dąbrowa Górnicza

  Korepetycje Dąbrowa Górnicza

  Edukacja w Imielinie Imielin to małe miasteczko położone w województwie śląskim. Całkiem możliwe, że nawet nie słyszeliście o tym miejscu, gdzie na chwilę obecną żyje niecały dziewięć tysięcy mieszkańców. Jest to naprawdę bardzo mała miejscowość, gdzie edukacja nie jest bardzo mocno rozwinięta. Znajduje się tam jednak przedszkole oraz dwie szkoły
 • Szkoła muzyczna Spisaka

  Szkoła muzyczna Spisaka

  Dać dzieciom skrzydła Szkoła Podstawowa Imielin to początek szkolnej przygody. Tutaj dzieci poznają zasady funkcjonowania w grupie, odkrywają czar zdobywania wiedzy. Początek nauki może zadecydować o ich dalszych losach. To teraz pokochają naukę, odkryją czar zdobywania wiedzy, albo nie załapią bakcyla. Początkowe lata nauki są najważniejsze. Dziecko wprowadzone w świat
 • Wygląd Nemeczka

  Wygląd Nemeczka

  Szkoły podstawowe Niektóre dzieci bardzo lubią się uczyć i świetnie radzą sobie w szkole na lekcjach, ale też w kontaktach z rówieśnikami. Sprawia to, że chętnie chodzą do szkoły i nie odczuwają przed nią lęku. Inne dzieci z kolei stresują się, wstają z niechęcią rano i szkoła nie jest dla
 • Szkoła w Imielinie

  Szkoła w Imielinie

  Szkoły podstawowe Dzisiaj dzieci w Polsce zaczynają edukację tak na prawdę nie w podstawówce, a już w zerówce. Dziś program przewiduje, ze dziecko idące do 1. klasy szkoły podstawowej, ma nie tylko znać literki z widzenia, ale i umieć już w miarę czytać. Ma się rozumieć, zawsze były dzieci, które
 • Szkoła językowa Imielin

  Szkoła językowa Imielin

  Edukacja w szkole podstawowej W dzisiejszych czasach wiele młodych osób decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego. Wiadomo, w końcu trzeba pójść krok dalej. Wówczas, bardzo szybko pojawiają się dzieci, które dorastają w niesamowitym tempie. Przychodzi moment, kiedy trzeba pomyśleć o ich edukacji. Wiadomo, rozwój dziecka jest bardzo ważny. Z tego
 • Szkoła podstawowa nr 2 Imielin

  Szkoła podstawowa nr 2 Imielin

  Dobry start w przyszłość – edukacja od podstaw Przysłowiowa podstawówka to nie przelewki. To swoisty start w przyszłość i początek możliwości dla każdego dziecka. Po etapie przedszkola przychodzi czas na wybranie szkoły podstawowej. Wszystko rozgrywa się w głowie rodziców i dziecka. Należy skrupulatnie przemyśleć przyszłe kroki, aby nie poczuć rozczarowania.
 • Szkoła podstawowa nr 1 Imielin

  Szkoła podstawowa nr 1 Imielin

  Szkoła podstawowa Wybór odpowiedniego miejsca, gdzie będzie edukować się dziecko, jest istotny ze względu na to, jak w przyszłości może wyglądać jego droga życiowa. Różne osoby mają różne potrzeby – to tutaj zaczyna się pierwsza droga do samodzielności i dziecko ma za zadanie nauczyć się, jak radzić sobie z pierwszymi
 • Szkoła podstawowa Imielin dziennik elektroniczny

  Szkoła podstawowa Imielin dziennik elektroniczny

  Szkoła Podstawowa w Imielinie Miejsce Twojego zamieszkania to Imielin i zastanawiasz się nad tym, co można powiedzieć o tutejszej szkole podstawowej? Sprawa przedstawia się tak, że najważniejsze jest to, czy szkoła podstawowa ma swoją stronę internetową. Jeśli szkoła ma swoją stronę, sprawa bez wątpienia jest bardzo prosta. Trzeba powiedzieć jasno
 • Ernest Nemeczek

  Ernest Nemeczek

  Szkoła podstawowa Kiedy mamy dzieci zależy nam na tym, żeby dobrze się uczuły w szkole, do której chodzą. Obecnie zrezygnowano z gimnazjum i mamy tylko szkoły podstawowe, następnie dziecko wybiera szkołę średnią, do której pójdzie, ale zanim nastanie ten czas, musi uczyć się przez 8 lat w szkole podstawowej. Przyzwyczaja
 • Dąbrowa Górnicza szkoła muzyczna opinie

  Dąbrowa Górnicza szkoła muzyczna opinie

  Jaka szkoła? Szkół jest wiele, zarówno podstawowe, jak i ponadpodstawowe: technika, licea, szkoły zawodowe. Poza tym są szkoły państwowe i prywatne. Dziecko rozpoczynając swoją przygodę ze szkołą często wykazuje przerażenie. Mało jest takich, które chętnie godzą się na pójście do szkoły. Może bardziej z ciekawości, która szybko mija i co
 • Prywatna szkoła podstawowa Dąbrowa Górnicza

  Prywatna szkoła podstawowa Dąbrowa Górnicza

  Podstawówka dla każdego Szkoła podstawowa nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz szkoła podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich otwarta jest na wszystkich uczniów, którzy ukończyli szósty rok życia, o ile wcześniej ukończyli oni edukację w klasie zero. Jeżeli dziecko nie chodziło do popularnej „zerówki”, to nie ma mowy o
 • Nieznajomość własnej osoby

  Nieznajomość własnej osoby

  Skutki negatywne. Trudno byłoby nazwać odkrywczym twierdzenie, że wszelkie ludzkie czyny – niezależnie od tego, czy są racjonalne – prowadzą zarówno do konsekwencji korzystnych, jak i do konsekwencji niekorzystnych. Często liczba tych ostatnich przewyższa liczbę tych pierwszych. Jeśli jednak mimo to człowiek podejmuje działania, to dlatego, że skutki negatywne często
 • Ocena własnych możliwości

  Ocena własnych możliwości

  W przypadku gdy źródło informacji o „ja” generuje tylko lub przeważnie dane negatywne, człowiek może całkowicie je ignorować. Tak więc unika luster, które odsłaniają proces ‚biologicznego starzenia się wycofuje się z grupy rówieśników, 413 która demaskuje jego brak kompetencji. Takie obronne zachowanie pozwala utrzymać status quo. Poza selekcją percepcyjną jednostka
 • Ocena aktrakcyjności innych

  Ocena aktrakcyjności innych

  Wyniki tych eksperymentów są częściowo niezgodne z hipotezą podobieństwa. Preferencja typu „uległość – dominacja” oraz „introwersja – ekstrawersja” świadczy o ograniczeniach hipotezy podobieństwa. Można zasadnie stwierdzić, że w pewnych okolicznościach potwierdza się hipoteza komplementarności ludzie poszukują osób różniących się od nich i darzą je większą sympatią. Prawdy obiegowe o dopełnianiu
 • Ocena współczensnego człowieka

  Ocena współczensnego człowieka

  Opisując je człowiek hubrystyczny dokonuje wielu deformacji poznawczych: poddaje rewizji własną historię swego życia, wyolbrzymia swoją rolę w aktualnych działaniach i snuje fantazje na temat przyszłych czynów. Różnorodne źródła, takie jak autobiografie, utwory literackie i badania empiryczne, pozwalają dokładniej poznać te zniekształcenia. Przedstawię kilka z nich. Poniższa lista nie jest
 • Ocenianie własnego rozwoju psychologicznego

  Ocenianie własnego rozwoju psychologicznego

  Inny rodzaj kamuflażu zastosował J. Karyłowski (1975). Badając wpływ subiektywnego podobieństwa na chęć do podejmowania działań altruistycznych, poinformował uczennice, że będą współpracować z partnerkami z innej szkoły. Tymczasem partnerki te w ogóle nie istniały. Eksperymentator powiedział o nich jedynie po to, aby zweryfikować swoje hipotezy. Trzeba stwierdzić, że po skończeniu
 • ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WZBOGACANIA OSOBOWOŚCI

  ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WZBOGACANIA OSOBOWOŚCI

  ycie dla sukcesu i życie dla szczęścia – zdaniem Bogdana Suchodolskiego – wzajemnie sobie zagrażają, chociaż także niekiedy dopełniają się w swoisty sposób, a nieraz, właśnie dzięki przeciwieństwom stanowią kompensatę w sytuacjach niepowodzeń1.. Medycyna i nauki humanistyczne, w określonym kontekście i zakresie, interesują się stanem i poziomem zdrowia człowieka, całych
 • Wizy turystyczne (B-2) oraz służbowo-turystyczne (B-1/B-2)

  Wizy turystyczne (B-2) oraz służbowo-turystyczne (B-1/B-2)

  Na ogół, obywatel obcego państwa, który chce wjechać do Sanów Zjednoczonych musi najpierw otrzymać wizę nieimigracyjną – jeśli jego pobyt będzie tymczasowy, lub imigracyjną – jeśli zamierza zamieszkać tam na stałe. Wizy typu B-2 oraz B-1/B-2 przeznaczone są dla osób, które zamierzają przebywać w Stanach Zjednoczonych tymczasowo i podróżują służbowo
 • Wyoming

  Wyoming

  Jesteśmy stanem równych szans. W 1869 roku Wyoming przyznał prawo głosu kobietom i wprowadził wybieralność urzędników. To była pierwsza ustawa tego rodzaju w USA, która dała motto naszemu stanowi. Motywy były jednak prozaiczne. Zakładano, że takie prawo przyciągnie nowych osadników. Dzięki dopuszczeniu do głosu kobiet zwiększyła się liczba uprawnionych do
 • Zachodnia Wirginia

  Zachodnia Wirginia

  Słowa popularnej piosenki opisują Zachodnią Wirginię jako „prawie niebo”, a jej mieszkańcy się z tym zgadzają. Nasz stan nazywany jest czasem „Szwajcarią Ameryki Północnej” ze względu na piękno jej gór. Górzysty charakter Zachodniej Wirginii wpłynął decydująco na historię, mieszkańców i gospodarkę stanu. Niektóre doliny są tak trudno dostępne, że nie
 • Wisconsin

  Wisconsin

  Wisconsin to kraina mleka. Nasze produkty mleczne znane są w całych Stanach Zjednoczonych. Mamy 1,6 miliona mlecznych krów, które co roku dają mleko dla 42 milionów ludzi, masło dla 68 milionów i ser dla 86 milionów. Obserwując migawki z footballu amerykańskiego, zauważyliście być może kibiców drużyny Green Bay Packers z
 • Waszyngton

  Waszyngton

  Mieszkańcy stanu Waszyngton są uprzejmi i przyjaźni. Jesteśmy dumni z naszego stanu i wysokiego poziomu życia, który w ostatnich latach przyciągnął tu wielu ludzi. Przybysze są mile widziani, ale chcemy, aby szanowali środowisko naturalne i nasz styl życia. Zachęcamy do zakładania nowych firm, ale nie chcemy się stać drugim N
 • Vermont

  Vermont

  Zielone Góry, które dały nazwę naszemu stanowi, przebiegają przez cały Vermont. Jesienią, kiedy liście zmieniają kolor, Zielone Góry stają się pomarańczowe. Ponad dwie trzecie mieszkańców stanu żyje na obszarach wiejskich, to więcej niż w jakimkolwiek innym stanie. Szczycimy się tym, że nasz stan nie jest przeludniony. I W roku 1609
 • Wirginia

  Wirginia

  Wirginia ma bardzo burzliwą historię. Tutaj rozgrywały się decydujące wydarzenia i bitwy wojny rewolucyjnej i secesyjnej. Jesteśmy bardzo przywiązani do naszych rodzinnych stron i wolności. Podczas wojny rewolucyjnej sprawa niepodległości Ameryki zyskała najliczniejsze poparcie właśnie w Wirginii. To w Richmond, podczas konwencji stanowej, Patrick Henry wygłosił słynną mowę kończąc ją
 • Utah

  Utah

  Jeśli szukasz pracowitych i rzetelnych ludzi ceniących nade wszystko wartości rodzinne, jesteś we właściwym miejscu. Nazywa się nas Stanem Pszczelarzy nie dlatego, że mamy pszczoły, ale dlatego, iż symbolizuje to pracowitość mieszkańców. Poczujesz to z chwilą, gdy wylądujesz na naszym lotnisku. Mamy jeden z najniższych w USA wskaźników bezrobocia i
 • Zimowa wyprawa do Kolorado

  Zimowa wyprawa do Kolorado

  Wyskakując z samochodu złapałem jeszcze aparat fotograficzy i jedną rękawiczkę którą udało mi się namierzyć w bałaganie rupieci zalegających kilkuwarstwowo przestrzeń bagażową SUVa. Do krawędzi drogi było bliżej niż się spodziewałem i już po chwili maszerowaliśmy dziarsko w kierunku miasteczka. Nastrój wyraźnie się poprawił, prysło napięcie, typowa reakcja organizmu na
 • Wodospady Havasu, Mooney Falls

  Wodospady Havasu, Mooney Falls

  Wodospady Mooney’a noszą nazwę gościa który, zgodnie z pamiętnikarskimi zapisami zginoł w tej sekcji Havasu Creek w 1882 roku próbując przy pomocy lin spuśćić sie na dno kanionu. Gorączka złota była powodem iż grupa śmiałków zapuściła się aż tutaj penetrując okolice w poszukiwaniu skał które mogłyby wskazywać na obecność drogocennego
 • Wodospady Havasu

  Wodospady Havasu

  Załatwianie potrzeb fizjologicznych w warunkach domowych jest czynnością prozaiczną, chyba że właśnie odcieli wam wodę lub zatkał się kibel. Sytuacja jednak zmienia się diametralnie kiedy trzeba to zrobic na łonie natury, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia nieprzewidzianych komplikacji wzrasta niepomiernie. Na zdecydowanej wiekszości federalnych i stanowych kampingów w USA dostępne są toalety
 • Zabytki języka polskiego

  Zabytki języka polskiego

  W języku polskim stosunkowo późno zaczęto być wykorzystywana do zapisywania. Na początku nie stosowano w ogóle języków narodowych, których nie umiano w tamtych czasach nawet zapisać – językiem administracji i różnych ksiąg była łacina, która była wystarczająco rozwinięta, by można było za jej pomocą wyrazić skomplikowaną myśl. Posiadała też z
 • Wymiany językowe i staże

  Wymiany językowe i staże

  Coraz popularniejsze stały się nie tylko w Polsce, ale i za granicą, wymiany językowe. Umożliwiają one zapoznanie się z językiem i kulturą danego kraju od środka. Nauka to jedno, jednak żaden podręcznik nie przekaże specyfiki danego kraju, jego atmosfery i klimatu. Najchętniej z wyjazdów korzystają studenci. Dla ich wygody tworzy
 • Unia Językowa

  Unia Językowa

  Duża szkoła sieciowa z 20 ośrodkami na pięciu kontynentach. Każda placówka ma niepowtarzalny klimat i sobie tylko właściwe cechy. Jednak niezależnie od indywidualności, wszystkie ośrodki charakteryzują się fachowością i najwyższą jakością. W celu zachowania najwyższych standardów przeprowadzane są niezależne wewnętrzne i zewnętrzne kontrole jakości nauczania. Melbourne Lokalizacja W Melbourne historyczne
 • Wymiana studencka z DAAD

  Wymiana studencka z DAAD

  Stosunkowo mało osób wie, że możliwe jest zainicjowanie wymiany studenckiej do krajów niemieckojęzycznych przy wsparciu Deutscher Akademischer Austauschdienst – instytucji która promuje mobilność studentów i wykładowców. Warunki wymiany studenckiej DAAD wspiera wyjazdy nie tylko na kursy letnie cieszące się dużym zainteresowaniem w naszym kraju, lecz również udziela potężnego wsparcia finansowego
 • Wolontariat europejski

  Wolontariat europejski

  Association of Voluntary Service Organisations (AVSO) jest zrzeszeniem organizacji non-profit. Jest międzynarodowym stowarzyszeniem łączącym narodowe oraz międzynarodowe towarzystwa dobroczynne. AVSO współpracuje z Komisją Europejską w zakresie realizacji programu „Młodzież”. W ramach programu „Młodzież” dochodzi do wymiany pomiędzy młodzieży z Polski, a innych krajów. Przez kilka miesięcy mogą oni pracować w
 • Zwyczaje i obrzędy wielkanocne w Hiszpanii

  Zwyczaje i obrzędy wielkanocne w Hiszpanii

  więta Wielkanocne w Hiszpanii to duża atrakcja turystyczna. W punktach informacji turystycznej wydawane są nawet broszury dotyczące zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w Hiszpanii, w tym nawet planów procesji. Do zwyczajów i obrzędów wielkanocnych w Hiszpanii zalicza się przede wszystkim procesje pasyjne nazywane Paso. Zarówno kobiety ja i mężczyźni ubrani są
 • Wolontariat w Hiszpanii – oferta

  Wolontariat w Hiszpanii – oferta

  Hiszpańska organizacja Ayuntamiento de Elche poszukuje wolontariusza interesującego się ogrodnictwem oraz ochroną środowiska. Każdy zainteresowany współpracą może brać udział w rekrutacji! Wolontariat za granicą to niezwykła szansa poznania obcej kultury oraz przede wszystkim udoskonalenia/poznania języka obcego. Dlatego każdego, kto chciałby praktykować język hiszpański powinna zainteresować poniższa oferta wolontariatu:) Co będzie
 • Wakacyjne staże w Londynie i Brukseli!

  Wakacyjne staże w Londynie i Brukseli!

  Instytut Monitorowania Mediów organizuje konkurs stażowy dla studentów pod nazwą „PRaktykuj za Granicą”. Zwycięscy zyskają szansę odbycia wakacyjnego stażu w Londynie i Brukseli. Jako zadanie konkursowe wyznaczono przygotowanie kampanii społecznej (3 strony projektu) na jeden z podanych tematów: 1) Aktywacja ruchowa osób chorych onkologicznie (projekt pokazujący, że osoby chore na
 • Urlop zdrowotny

  Urlop zdrowotny

  Urlop zdrowotny Tu sprawa wygląda nieco gorzej. Co prawda na urlop zdrowotny można się udać, ale prawie zawsze będzie on bezpłatny. Tak jak w przypadku większości praw pracownika, o ich warunkach decyduje pracodawca, większość jednak trzyma się ustalonych w prawie federalym norm. Według owego prawa pracownikowi przysługuje w całym roku
 • Wypowiedzenie umowy, zwolnienie z pracy

  Wypowiedzenie umowy, zwolnienie z pracy

  Wypowiedzenie umowy, zwolnienie z pracy Dobrze myślicie, amerykańskie prawo pracy nie reguluje w żaden sposób warunków określających zwolnienie pracownika lub wypowiedzenie przez niego umowy. To, co widać na amerykańskich filmach, kiedy to zwolniony pracownik opuszcza miejsce pracy zaraz po usłyszeniu złych wieści, niosąc w ramionach karton wypełniony prywanymi pierdołami jest
 • Wakacje w USA – jak się przygotować?

  Wakacje w USA – jak się przygotować?

  Co warto wiedzieć zanim wyruszycie na podbój Ameryki? Ja przewidzieć nieprzewidywalne, jak zapobiec ponadprogramowym kosztom, co wziąć ze sobą, a co kupić na miejscu? Nie jesteśmy może specjalistami w tej dziedzinie, ale mamy nadzieję że nasze wskazówki pomoga Wam w przyszłej organizacji wyjazdu. Wakacje w USA czas zacząć. Wiza i
 • Waszyngton D.C. – Stany w pigułce

  Waszyngton D.C. – Stany w pigułce

  Pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl kiedy myślę o zwiedzaniu Waszyngtonu to „dużo”… Dużo chodzenia, kolejek, czytania, oglądania, deszczu i policji. Ale też dużo wrażeń, mnóstwo wiedzy i fajnych wspomnień. Szczególnie kiedy do Stolicy kraju jedzie się w Memorial Day, w dzień narodowego święta upamiętniającego obywateli USA poległych podczas
 • Uwaga, (amerykańska) baba za kierownicą!

  Uwaga, (amerykańska) baba za kierownicą!

  Zwyczajne popołudnie, typowe zakupy w Walmarcie. I całkiem typowe zamieszanie na parkingu: policja, szkło na drodze a na samym środku auto. Nie ma za to żadnych ciekawskich gapiów, bo taki widok nikogo już nie dziwi. Znowu jakaś baba przywaliła w słupek. A nie, tym razem w drugą babę. Jak to
 • Yadkin Valley Wine Festival

  Yadkin Valley Wine Festival

  Czy wino musi być francuskie czy chociażby kalifornijskie? Północna Karolina udowadnia, że wschodnie wybrzeże też ma wiele do zaoferowania, o czym przekonaliśmy się na Yadkin Valley Wine Festival. Ponad 30 winiarni z najbliższej okolicy promowało swoje wyroby na festiwalu w Elkin. Stany Zjednoczone a szczególnie Kalifornia są jednym z niekwestionowanych
 • Szkoła Imielin

  Szkoła Imielin

  Postaw na szkołę postaw… Słownik etymologiczny PWN definiuje hasło „szkoła podstawowa” jako szkołę obowiązkową. dającą minimum wykształcenia. Czy na pewno twórcy tej definicji pozostawiliby ją niezmienioną po przeczytaniu podstawy programowej nowej ośmiolatki? Albo przynajmniej po zapoznaniu się z podręcznikami do chemii, fizyki, matematyki w klasach ósmej i siódmej? Trudno określić
 • Szkoła podstawowa w Imielinie

  Szkoła podstawowa w Imielinie

  Szkoła marzeń Któż z nas nie zastanawiał się nad tym, jaka piękna byłaby szkoła, w której lekcje trwają 10 minut, a przerwy 45? Albo taka, do której chodzi się dwa miesiące, a 10 pozostałych to zasłużone wakacje? Całkiem niezła propozycja, to szkoła bez nauczycieli. Albo przynajmniej bez ocen. Życie jednak
 • Szkoła podstawowa Imielin

  Szkoła podstawowa Imielin

  Uczeń w labiryncie reformy Na oświacie, szkolnictwie, edukacji w ogóle w Polsce znają się wszyscy bez wyjątku. Każdy był przecież klientem szkoły – jako uczeń, rodzic ucznia, babcia lub dziadek albo nauczyciel. Bywa, że ci ostatni też w sprawach oświaty się orientują.. Szkoła podstawowa powszechna i obowiązkowa jest lub była
 • Zespół szkół muzycznych Dąbrowa Górnicza

  Zespół szkół muzycznych Dąbrowa Górnicza

  Szkoła muzyczna w Dąbrowie Górniczej Jeśli zastanawiasz się, jaki wynik wyskoczy po wyszukaniu hasła „szkoła muzyczna Dąbrowa Górnicza”, to odpowiedź jest prosta: zostaniesz skierowany na stronę Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w tymże mieście. Początki funkcjonowania tej placówki edukacyjnej sięgają roku 1991 i wizji dwóch miłośników pięknych dźwięków, którzy
 • Szkoła muzyczna dg

  Szkoła muzyczna dg

  Uczymy muzyki Jak rozwijać u dziecka talent muzyczny? Czy szkoła muzyczna Dąbrowa Górnicza to dobry pomysł? Oto pytania, na które odpowiedzi poszukuje sporo osób. Nic zresztą w tym dziwnego, ponieważ zawsze znajdzie się jakiś odsetek dzieciaków, które chcą rozwijać swoje muzyczne pasje. I właśnie dla tej grupy milusińskich jak znalazł
 • Szkoła muzyczna Dąbrowa Górnicza

  Szkoła muzyczna Dąbrowa Górnicza

  Szkoła muzyczna Szkoła muzyczna Dąbrowa Górnicza to dobra propozycja dla wszystkich naszych milusińskich, którzy chcieliby rozwijać swoje muzyczne pasje. Bardzo dobrze, że tego rodzaju szkoły funkcjonują, bo okazuje się bowiem, iż istnieje nawet spore zapotrzebowanie na zajęcia muzyczne. Nawiasem mówiąc, nie powinno to chyba nikogo specjalnie dziwić, ponieważ zawsze znajdzie
 • Podstawowe dokumenty i fotografie w USA

  Podstawowe dokumenty i fotografie w USA

  Wszyscy, którzy ubiegają się o wizę nieimigracyjną, bez względu na jej rodzaj i niezależnie od celu wizyty w USA, muszą przedstawić nastepujące dokumenty: Paszport: Paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA. Uwaga! Według prawa polskiego obywatele polscy, którzy zmienili nazwisko, są zobowiązani do wymiany paszportu na nowy.
 • Południowa Dakota

  Południowa Dakota

  Jesteś w krainie bawołów, złota i olśniewających pejzaży. Mało gdzie można znaleźć tak zróżnicowane i niepowtarzalne krajobrazy. Część naszego stanu położona na wschód od rzeki Missouri zamieszkiwana jest przez społeczności przyjaznych farmerów ceniących życie we wspólnocie. Mieszkańcy zachodniej części to ranczerzy, drwale i górnicy, którzy wolą samotność i cenią sobie
 • Południowa Karolina

  Południowa Karolina

  Mamy opinię ludzi radykalnie niezależnych i może nawet nieco zapalczywych. Głęboko wierzymy w „prawa stanowe” i wiele zrobiliśmy, by bronić tych przekonań. W wieku dziewiętnastym związek Południowej Karoliny z rządem federalnym był bardzo burzliwy. W 1832 roku, kiedy Kongres wprowadził dwie ustawy celne, które Południowa Karolina uznała za zagrożenie dla
 • Pensylwania

  Pensylwania

  Pensylwania, tak jak wiele pierwszych kolonii amerykańskich, została założona przez ludzi szukających swobody religijnej. William Penn był kwakrem i grupa ta, przywiązana do takich wartości jak oszczędność i prostota, wywarła trwały wpływ na stan i cały kraj. W Pensylwanii znajdują się też najbardziej znane skupiska amiszów, choć są oni również
 • Oregon

  Oregon

  Stany Zjednoczone rościły sobie prawa do Oregonu od 1792 roku. Od tego czasu napływał tam stały strumień przybyszy. Tu, u ujścia rzeki Columbia, zakończyła się ekspedycja Lewisa i Clarka (1804-1807). Wzdłuż sławnego szlaku oregońskiego, z Sto Louis w stanie Missouri do Pacyfiku, w latach 1840-1850 przybyło tu 53 tysiące pionierów,
 • Oklahoma

  Oklahoma

  Jeśli chcesz zobaczyć piękną przyrodę, społeczności rdzennych Amerykanów, nowoczesną architekturę, góry, rozległe równiny i zielone lasy, przybywaj do Oklahomy. Oklahoma była nagą prerią jeszcze 22 kwietnia 1889 roku, w dniu, w którym ziemię niczyją otwarto dla osadników. Przez noc pojawiło się 10 tysięcy ludzi. Tych, którzy próbowali się wślizgnąć przed
 • Północna Dakota

  Północna Dakota

  Jeśli chcesz zobaczyć rolniczy stan, przyjedź do Północnej Dakoty. Farmy zajmują ponad 90 procent naszego stanu, a niektóre z nich mają znacznie ponad sto lat. Na naszą historię mocno oddziałała ustawa Homestead Act z 1862 roku. Stanowiła ona, że każda osoba powyżej 21 lat może uzyskać prawo własności do 160
 • Północna Karolina

  Północna Karolina

  Mamy długą i szczytną historię. W 1585 roku w Roanoke Anglicy założyli swoją pierwszą kolonię w Nowym Świecie. W 1587 roku urodziło się tu pierwsze dziecko angielskich rodziców w Nowym Świecie. Nikt nie wie, co stało się z nim i z jego rodziną. W 1590 roku, kiedy gubernator powrócił z
 • Pasja a obowiązek

  Pasja a obowiązek

  W obecnych czasach rodzice często zastanawiają się jak pomóc dziecku w jego tzw. karierze życiowej. Nierzadko zapisują go na masę różnych kursów doszkalających, które trwają od momentu zakończenia zajęć w szkole do późnego wieczoru. Nie wiele rodziców zwraca uwagę na stan swojej uciechy po takim dniu. Jest ono przemęczone, niewyspane,
 • Prajęzyk ludzkości

  Prajęzyk ludzkości

  Wraz z rozwojem badań nad językami świata naukowcy coraz częściej zaczęli zastanawiać się nad wspólnym korzeniem wszystkich języków świata. Jeżeli ludzie wywodzą się z Afryki, prawdopodobnie na samym początku wszyscy mówili tak samo. Dopiero potem doszło do zróżnicowania między poszczególnymi językami. Działo się to ze względu na stopniowe oddalanie się
 • Płatne szkolnictwo wyższe

  Płatne szkolnictwo wyższe

  Jednym z głośnym planów rządzących ma być w niedługim czasie wprowadzenie opłat za naukę na wyższym szczeblu edukacji. Wziąwszy pod uwagę ceny akademików, stancji studenckich czy mieszkań, a także wyżywienia i ewentualnego życia studenckiego, niewiele pozostaje rodzicom, aby mogli zapłacić jeszcze za uczelnię. Może też zastanawiać w przypadku wprowadzenia tychże
 • Pismo

  Pismo

  Pismo to system znaków posiadających określone znaczenie dla danej grupy odbiorców. Poszczególne znaki mają swoje symboliczne znaczenie. Dzięki niemu zapisujemy naszą mowę. Istnieje wiele sposobów ? nazywanych systemami ? do zapisu. Najpopularniejszym z nich jest z pewnością pismo fonetyczne ? stosuje się je w praktycznie całej Europie i obu Amerykach,
 • Popularność języków obcych

  Popularność języków obcych

  Nie ma żadnych zaskoczeń, jeśli chodzi o popularność języków obcych wśród Polaków. Otóż, dalej, najpopularniejszy jest angielski – zdecydowało się na jego naukę 50% osób, które uczą się języków obcych. Niemiecki wybiera nieco ponad 11%, a włoski – trzeci najpopularniejszy, tylko 6,6%, hiszpański 6,2% a francuski 5,4%. Te statystyki wykazują,
 • Oksfordzka Szkoła Językowa

  Oksfordzka Szkoła Językowa

  Szkoła znana z organizowania doskonałych kursów wakacyjnych. Zajęcia są organizowane w dwóch osobnych budynkach, dla grup zróżnicowanych wiekowo. Gwarantowana nauka angielskiego w miłej atmosferze, również dzięki bogatemu programowi zajęć kulturalnych. Hertford Centre ośrodek letni Lokalizacja Ośrodek szkolny zapewnia bezpieczeństwo kursantom, gwarantując jednocześnie wygodę i niezapomniane wrażenia. Szkoła mieści się w
 • Praktyki w Niemczech – Viadukt 12.

  Praktyki w Niemczech – Viadukt 12.

  Viadukt Jobs und Praktika to program praktyk w Niemczech dla studentów i absolwentów studiów wyższych, zarówno z Niemiec, jak również z Polski. Wydarzenie organizowane jest we Frankfurcie z inicjatywy biura karier Uniwersytetu Viadrina. Targi pracy i praktyk stanowią doskonałą platformę informacyjną dla pracodawców poszukujących młodych, zdolnych pracowników, jak również dla studentów,
 • Pamiętaj o wolonatriacie za granicą

  Pamiętaj o wolonatriacie za granicą

  Dla tych, którzy nie do końca są przekonani, że poradzą sobie na studiach za granicą, mogą rozważyć wzięcie udziału w dość specyficznym rodzaju wymiany, a mianowicie wolontariacie. Wolontariat, czyli co? Wolontariat to praca na rzecz określonej społeczności bez pobierania wynagrodzenia. Jest to również dobry powód by wyjechać na wymianę. Organizator
 • Program MOST

  Program MOST

  Obserwujemy coraz większe zainteresowanie studiami za granicą, ale może warto również zastanowić się, jak wygląda wymiana studencka pomiędzy polskimi uniwersytetami. Taką możliwość daje MOST, czyli program mobilności studentów i doktorantów w Polsce, który prężnie działa już od trzynastu lat. Dzięki niemu można studiować jeden lub dwa semestry na obcej uczelni
 • Płatne praktyki za granicą

  Płatne praktyki za granicą

  Jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, to możesz doświadczenie zdobyć za granicą. Praca za granicą to przede wszystkim atrakcyjne wynagrodzenie i okazja do podszlifowania języka obcego. Oczywiście nie ma co liczyć na wyjazd, gdy nie zna się w ogóle języka – trzeba znać język obcy przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Nie
 • Program MBA powstał w USA na przełomie XIX i XX wieku w Dartmouth College w New Hampshire

  Program MBA powstał w USA na przełomie XIX i XX wieku w Dartmouth College w New Hampshire

  Program MBA powstał w USA na przełomie XIX i XX wieku w Dartmouth College w New Hampshire. Master of Business Administration, bo tak należy rozwinąć skrót, wywodzi się z tradycji studiów podyplomowych. Obecnie najbardziej prestiżowy program MBA oferuje Harvard School of Business w Bostonie, którego absolwenci osiągają najwyższe zarobki oraz
 • Park Narodowy Shenandoah – Appalachy po raz n-ty

  Park Narodowy Shenandoah – Appalachy po raz n-ty

  59 Parków Narodowych w całych Stanach a nam po dwóch latach nareszcie udało się odwiedzić pierwszy z nich! Inne, niestety póki co przegrywały z innymi atrakcjami, ale tego, który mamy dosłownie na wyciagniecie ręki nie mogliśmy sobie odmówić! Park Narodowy Shenandoah jest drugim, obok Great Smoky Mountain Parkiem Narodowym poświęconym
 • Parkingi – Wakacje w USA

  Parkingi – Wakacje w USA

  Parkingi Parkingi są płatne w zasadzie wszędzie (mowa oczywiście o miejscach turystycznych). Dzienna stawka na parkingu podziemnym waha się między 10 a 30$. Z doświadczenia wiemy, że nie warto pchać się autem do samego centrum, tylko poszukać parkingu trochę dalej. Samochód można również zostawić przy krawężniku i zapłacić za parkometr
 • Plaże w Miami

  Plaże w Miami

  Po przygodach na bagnach zdecydowaliśmy się trochę poplażować. Nie wiedząc dokładnie na jakiej plaży chcemy poleżeć, jechaliśmy wzdłuż wybrzeża szukając „natchnienia”. Ostatecznie zatrzymaliśmy się na plaży położonej przy Haulover Park. Zalety tej plaży to sporo zieleni wokół oraz wypożyczalna rowerów przy parkingu. Można tu pojeździć po ciągnącej się w nieskończoność
 • Pozorny spokój

  Pozorny spokój

  Pozorny spokój Co ciekawe, rankingi pokazują, że najmniej śmiertelnych wypadków jest w stanach wysoko uprzemysłowionych, z wielkimi ośrodkami miejskimi, takich jak Nowy Jork, Waszyngton czy Kalifornia. Poruszanie się po drogach jest tam dużo bardziej stresujące i trudniejsze (spójrz co spotkało nas w Nowym Jorku), wydawać by się więc mogło, że
 • Osobny pas do skrętu w lewo – Amerykańskie prawo drogowe

  Osobny pas do skrętu w lewo – Amerykańskie prawo drogowe

  Osobny pas do skrętu w lewo Kolejne udogodnienie. Nie utkniesz już za samochodem, który bezowocnie próbuje skręcić w lewo. Tam, gdzie jest to możliwe, przez środek drogi biegnie dodatkowy pas przeznaczony tylko do skrętu w lewo, który współdzielony jest przez wszystkich uczestników ruchu. Jest to doskonałe rozwiązanie na drogach, przy
 • Jak napisać dobry artykuł poradnikowy?

  Jak napisać dobry artykuł poradnikowy?

  Jak napisać dobry artykuł poradnikowy? Pisanie poradników jest kwestią nie tylko odpowiedzialności, ale również chęci pomocy innym ludziom w ich problemach. Stworzenie dobrego poradnika to nie lada sztuka, stąd należy najpierw zastanowić się, co składa się na dobry poradnik i jak możemy dążyć do jego stworzenia. Przede wszystkim, najłatwiej pisze
 • Dzień Św. Patryka

  Dzień Św. Patryka

  Dzień Św. Patryka To Irlandzkie święto narodowe i religijne obchodzone na całym świecie 17 marca urosło rangą do wydarzenia nie tylko ważnego dla rodzimych Irlandczyków, ale również dla każdego, komu bliska jest kultura celtycka, a także dobra zabawa, kojarzona zawsze z tym wydarzeniem. Dzień Św. Patryka tradycyjnie jest dniem wolnym
 • Nauka rysowania – jak nauczyć się malować?

  Nauka rysowania – jak nauczyć się malować?

  Nauka rysowania – jak nauczyć się malować? Nie każdy z nas posiada wrodzony talent do rysowania, nie każdy z nas jest najlepszym rysownikiem. Istnieją jednak opinie, że rysunku można się nauczyć, trzeba tylko systematycznie i wytrwale ćwiczyć. Nie ma ustalonego czasu na naukę. Nie ma również jednego sprawdzonego sposobu. Rysować
 • Kalendarz

  Kalendarz

  Kalendarz W starożytności ludzie mieli problem z określeniem uciekającego czasu. Wpierw harmonogram dnia dedykowało słońce. Tak mijały dni i noce. Skąd jednak człowiek miał wiedzieć ile czasu zostało mu do zrobienia zapasów na zimę. Czy też jak długo lód utrzyma się na jeziorze by można było łowić ryby z przerębla.
 • Podział władzy

  Podział władzy

  Podział władzy Zmierzyć się z poniższą sytuacją musieli wszyscy rodzice, którzy zdecydowali się na drugie dziecko. Mówię tu o chwili, kiedy starsze dziecko staje oko w oko z noworodkiem, dopiero co przywiezionym ze szpitala. Taki nowy, mały lokator, nie tylko dla rodziców może stać się źródłem nieprzespanych nocy. Niestety często
 • Rhode Island

  Rhode Island

  Nasz stan jest najmniejszy ze wszystkich, ale ma długą i szczytną historię walki o wolność jednostki, która dała przykład całemu krajowi. Rhode Island wprowadził pierwsze w Ameryce Północnej prawo przeciw niewolnictwu w 1652 roku, ponad 20O lat przed zakazaniem go w USA. Jako pierwszy z trzynastu kolonii nasz stan ogłosił
 • Studia za granicą dla każdego!

  Studia za granicą dla każdego!

  Wielu studentów, jednak nie zdaje sobie sprawy jak wielka szanse, oraz przygodę niesie ze sobą taki wyjazd. Wielu myśli również, że nie ma szans na taki starz zagraniczny ze względu na wysokie wymagania oraz finanse. Otóż nie prawda. Istnieje wiele programów pozwalających może nie na 5 lat ale przynajmniej rok
 • Samogłoski w języku francuskim

  Samogłoski w języku francuskim

  Język francuski, w przeciwieństwie do polskiego, bazuje przede wszystkim na systemie samogłoskowym. Istnieje w nim spora rozbieżność między wymową a pisownią. Pewnych dźwięków się nie wymawia, a inne (w tym połączenia międzywyrazowe) dodają głoski. Francuzi posiadają kilka rodzajów samogłoski „e” – nieme, zamknięte i otwarte. Każde z nich brzmi inaczej
 • Rozwój języka angielskiego i jego wpływ na kulturę światową

  Rozwój języka angielskiego i jego wpływ na kulturę światową

  Dynastię, która doprowadziła do największego rozkwitu państwa i języka angielskiego, byli Tudorowie. Poszczególni jej członkowie są tak charakterystyczni, że nadal potrafią inspirować i ciekawić. Henryk VIII znany był z wielokrotnych rozwodów (był żonaty sześć razy), ścięcia drugiej żony i zerwaniem z kościołem rzymskokatolickim (założył własny, którego został najwyższym zwierzchnikiem). Jego
 • Reforma ortografii Jana Husa

  Reforma ortografii Jana Husa

  Niewiele osób zdaje sobie sprawę, kim tak naprawdę był Jan Hus. Zresztą patrząc na współczesnych Czechów, trudno sobie wyobrazić, by Hus mógł być jednym z nich. Z pewnością należał do jednych z największych Europejczyków swoich czasów, a także do jednego z najważniejszych Czechów w historii. Przyczynił się do zmiany myślenia
 • Światowe Centrum Językowe

  Światowe Centrum Językowe

  Toronto Lokalizacja Toronto to przyjazne, wielonarodowe miasto, położone tuż nad jeziorem. Szkoła mieści się w samym centrum, na przecięciu dwóch tras metra, przy Bloor Street. Dzielnica, w której znajduje się szkoła, jest znana z eleganckich sklepów, restauracji i kawiarni. Na dotarcie do uniwersytetu w Toronto wystarczy krótki spacer. Rekomendowane lotnisko:
 • Studia w Norwegii – Międzynarodowa Szkoła Letnia w Oslo

  Studia w Norwegii – Międzynarodowa Szkoła Letnia w Oslo

  Międzynarodowa Szkoła Letnia w Oslo zaprasza studentów na zajęcia. Mogą w nich wziąć udział studenci studiów licencjackich oraz magisterskich. W 2013 r. zajęcia rozpoczną się 22 czerwca, a zakończą 2 sierpnia. Szkoła oferuje zajęcia z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki Norwegii, polityki społecznej w Norwegii, naukę języka lub wielu
 • Staż w Holandii – szansa na rozwój?

  Staż w Holandii – szansa na rozwój?

  Staż w Holandii może odbyć każdy, kto jest zarejestrowany w ramach wymiany studenckiej w Holandii lub innym kraju Europy. W każdym z tych przypadków procedury uzyskania stażu w Holandii będą inne. Odpowiedź na pytanie z jakiej formy wymiany studenckiej korzystałeś/łaś pozwoli ustalić czy konieczne jest pozwolenie na pracę, rodzaj dokumentu
 • Święta za granicą. Jak spędzić Boże Narodzenie na wymianie studenckiej?

  Święta za granicą. Jak spędzić Boże Narodzenie na wymianie studenckiej?

  Studenci z całej Europy coraz częściej wyjeżdżają poza obszar kontynentu w ramach różnych programów wymiany studenckiej. Europejskie Święta Bożego Narodzenia z reguły różnią się drobnymi detalami kulturowymi i religijnymi. Wielu studentów z Europy przebywa w trakcie Świąt poza terenem swojego rodzinnego kraju. Student II roku ekonomii Universidad Carlos III w
 • Studia za granicą to wyzwanie – trochę o BUWiWM

  Studia za granicą to wyzwanie – trochę o BUWiWM

  Często myślimy, żeby zorganizować wymianę studencką, bo studia za granicą są cennym atutem w cv, ale tak naprawdę nie wiemy, gdzie szukać informacji na temat wymian studenckich. Czy wszyscy wiedzą, jak wyjechać na studia za granicą? Dużo studentów deklaruje chęć wyjazdu na studia zagraniczne, lecz stosunkowo mało z nich słyszało
 • Program Socrates

  Program Socrates

  Program Socrates jest organizowany w ramach Unii Europejskiej i ma za zadanie usprawnić współpracę w zakresie edukacji. Większości z nas kojarzy się on jako wymiana pomiędzy uczniami/studentami z różnych krajów. Jednak program ten jest podzielony na kilka podgrup: – Arion – wizyty studyjne dla przedstawicieli administracji oświatowej, – Comenius –
 • Studiuj za granicą z efektami

  Studiuj za granicą z efektami

  Zdobywanie wykształcenia wyższego jest powszechnym zjawiskiem w społeczeństwie polskim i europejskim. Po ukończeniu matury zdecydowana większość decyduje się na  poszerzanie swoich horyzontów intelektualnych na uczelniach wyższych. Coraz częściej słyszy się również o tym, że mnóstwo młodych ludzi marzy o tym, żeby studiować za granicą. Jednak na tak odważny krok ,
 • Stypendia unijne

  Stypendia unijne

  Stypendia unijne zostały stworzone po to, by wyrównywać szans edukacyjne w całej Europie. Oczywiście jest to bardzo trudne zadanie, a sam proces wyrównywania szans edukacyjnych na pewno będzie trwał jeszcze przez wiele lat. O stypendia może ubiegać się każdy uczeń szkoły, która kończy się egzaminem maturalnym i pochodzący z rodziny
 • Staże w instytucjach kultury

  Staże w instytucjach kultury

  Narodowe Centrum Kultury zaprasza studentów, artystów i humanistów, którzy chcą zdobyć praktykę zawodową do udziału w programie „Staże w instytucjach kultury”. Dzięki stażowi uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zasad funkcjonowania i specyfiki pracy w instytucjach kultury. Stażyści będą również pomagać pracownikom w realizacji bieżące zadania instytucji kultury.
 • Studia w USA

  Studia w USA

  Studia poza granicami Polski umożliwiają również bezpośredni kontakt z innymi kulturami i obyczajami. Dyplom Amerykańskiej uczelni to nie tylko pewna kariera, to również pakiet niezapomnianych wrażeń i wspomnień zdobytych w trakcie zajęć praktycznych, jak i podczas mieszkania w miasteczku studenckim, potocznie nazywanym campusem. Dzisiejsze czasy postępującej globalizacji wymagają wykwalifikowanych pracowników,
 • Studia i Aktorstwo w Hollywood!

  Studia i Aktorstwo w Hollywood!

  ProStudy otwiera drzwi do kariery filmowej dla przebojowych osób żądnych przygód i nowych doświadczeń. Jeżeli wierzysz w siebie, jesteś utalentowany i chcesz pracować w branży filmowej, nauka w szkole aktorskiej w Hollywood to pewna droga do kariery, która wyniesie Cię ponad przeciętnego studenta. Oferujemy trzyletni program w najstarszej szkole aktorskiej
 • Statua Wolności to chyba najbardziej rozpoznawalny symbol Ameryki

  Statua Wolności to chyba najbardziej rozpoznawalny symbol Ameryki

  Statua Wolności to chyba najbardziej rozpoznawalny symbol Ameryki. Była darem narodu francuskiego dla Stanów Zjednoczonych upamiętniającym przyjacielskie związki obu narodów podczas Amerykańskiej Rewolucji. Statua została zaprojektowana i wykonana przez znanego XIX-wiecznego francuskiego rzeźbiarza Auguste’a Bartholdiego, a całą konstrukcję wewnętrzną zaprojektował inżynier Gustave Eiffel, ten sam, który parę lat później zasłynął
 • Rockefeller Plaza

  Rockefeller Plaza

  Rockefeller Plaza Wychodząc z Katedry przeszliśmy na drugą stronę ulicy by za chwilę znaleźć się przy Rockefeller Center Plaza, części słynnego kompleksu 19stu budynków zbudowanych przez rodzinę Rockefeller. Charakterystycznym punktem jest pozłacana rzeźba przedstawiająca Prometeusza, znajdująca się przed 30 Rockefeller Plaza. My, zwiedzając Nowy Jork w październiku, nie mieliśmy szczęścia
 • Statua Wolności

  Statua Wolności

  Statua Wolności Zwiedzanie Nowego Jorku nie może odbyć się bez ujrzenia (chociaż z daleka) symbolu Stanów Zjednoczonych czyli Statuy Wolności. Możliwości jest wiele – od skorzystania z lornetek znajdujących się przy nabrzeżu po wejście do głowy samej Statuy. My wybraliśmy opcję łączącą oszczędność czasu i pieniędzy. Po zwiedzeniu WTC ruszyliśmy
 • Savannah – nie całe Południe „Przeminęło z Wiatrem”

  Savannah – nie całe Południe „Przeminęło z Wiatrem”

  Gdyby ktoś mnie kiedyś spytał, w jakim amerykańskim mieście chciałabym żyć, to powiedziałabym, że w Savannah. Jest to niezaprzeczalnie najpiękniejsze miasto w Stanach jakie do tej pory widziałam. Spacer po starym mieście przenosi w czasie i pozwala poczuć się jak bohater „Przeminęło z wiatrem”. Miasto to istna perełka Południa, oaza
 • Spy museum – Waszyngton D.C.

  Spy museum – Waszyngton D.C.

  Na deser zostawiliśmy sobie Muzeum Szpiegostwa, choć ta przyjemność kosztowała nas około 20$ za osobę, ale było to jedyne miejsce gdzie opłaciliśmy wstęp. Muzeum ciekawe i duże, nie mieliśmy jednak szansy na zbyt wnikliwe odwiedziny, gdyż do środka wpadliśmy na godzinę przed zamknięciem. W muzeum przedstawione zostały głównie gadżety i
 • Snorkeling na Floryda Keys

  Snorkeling na Floryda Keys

  Podczas zwiedzania Miami, obowiązkowym punktem wycieczki jest wyprawa na Floryda Keys. Jest to położony ok 20 mil na południe od Miami archipelag obejmujący około 1700 wysp koralowych. Najbardziej znanym miejscem jest Key West, najbardziej wysunięty na południe punkt USA, znajdujący się na samym końcu archipelagu… Z braku czasu musieliśmy odpuścić
 • Sea World

  Sea World

  Przedpołudnie następnego dnia spędziliśmy w Sea World. Miejsce, które warto odwiedzić głównie ze względu na organizowane tam przedstawienia z udziałem zwierząt morskich: lwów morskich, delfinów, orek i innych. Występy zrobiły na nas naprawdę duże wrażenie, zwierzętom towarzyszą trenerzy-aktorzy, akrobaci, wszystko oprawione jest świetną muzyką. Co najważniejsze, zwierzęta bawią się równie
 • Tennessee

  Tennessee

  Szczycimy się naszą południową gościnnością. Kiedy nas odwiedzisz, może będziesz miał okazję spróbować naszej miętówki lub zimnej coca-coli oba napoje pochodzą z Georgii. Nie zapomnij też o słodkich brzoskwiniach, które są naszym znakiem rozpoznawczym. Pierwszych angielskich osadników na teren obecnej Georgii przywiózł w 1733 roku James Oglethorpe, członek parlamentu brytyjskiego.
 • Tonto Natural Bridge

  Tonto Natural Bridge

  Był facet który propagował koncepcję iż Arizona to nic poza spalonym słońcem, brunatnoczerwonym piachem, skorpionami i grzechotnikami czyhającymi pod każdym kamieniem nie wspominając o kaktusach naszpikowanych brutalnie ostrymi kolcami. Późniejsze badania wykazały iż nie mylił się znacznie w swoich ocenach, warto jednak zadać sobie trochę trudu i przeczesać stan Arizona
 • Szkoły językowe również uczą języka polskiego!

  Szkoły językowe również uczą języka polskiego!

  Polskie szkoły językowe mają szeroką ofertę dla wszystkich, którzy chcieliby uczyć się języka obcego. Proponują nauczanie wielu języków- tych popularnych oraz bardziej egzotycznych, takich jak arabski czy japoński. Także obcokrajowcy chcący nauczyć się języka polskiego na miejscu mogą liczyć na ciekawą propozycję ze strony szkół językowych. Organizowane kursy języka polskiego
 • Szkoła YORK

  Szkoła YORK

  Miasto niegdyś niezmiernie ważne dla Rzymian, Saksończyków i Normanów. Dawna stolica Anglii, obecnie stolica Anglii Północnej. Otoczone średniowiecznymi murami miasto “skrywa w swym sercu” XIII – wieczną, gotycką katedrę, największą w Północnej Europie. Współcześnie York jest żywym miastem uniwersyteckim, przepełnionym przeróżnymi restauracjami, kawiarniami i sklepami znajdującymi się na drodze do
 • Szkoła Torquay

  Szkoła Torquay

  Torquay nazywane jest “Królową Angielskiej Riviery”, mieści się w Devon – przepięknym hrabstwie, wypełnionym malowniczymi wioskami, otwartymi wrzosowiskami oraz zielonymi polami. Uwagę przyciągają także pofałdowane wzgórza i zjawiskowe plaże. Miasto zbudowane jest na siedmiu wzgórzach. Charakterystyczna jest również wspaniała panorama miasta Bay. Warto dodać, że w Torquay podziwiać możemy kwitnące
 • Szkoła Torbay

  Szkoła Torbay

  Dlaczego Torbay? Znajdujący się w pięknym Devonie na południowym zachodzie Anglii, przybrzeżny teren Torbay na Angielskiej Rivierze tworzą 3 miasta: port rybacki Brixham, urocze Paignton oraz pełne elegancji Torquay. Teren ten kojarzy się z łagodnym klimatem, 22 milowym wybrzeżem, długimi piaszczystymi plażami oraz.. palmami. Czy wiesz, ze Torbay … ….
 • Szkołą Oxford

  Szkołą Oxford

  Oxford – usytuowany jest w południowo centralnej Anglii, nad rzeką Tamizą, mniej niż godzinę zajmie nam dojazd do Oxfordu z Londynu. Liczba mieszkańców: 134,6 tys. (2002) Położenie geograficzne: 1°15’28” W, 51°45’07” N Najbardziej znane jako siedziba słynnego Uniwersytetu, założonego w połowie XIII wieku, który jest najstarszym uniwersytetem w krajach anglojęzycznych.
 • Szkoła Języka Angielskiego NAB COTTAGE

  Szkoła Języka Angielskiego NAB COTTAGE

  Szkoła Języka Angielskiego NAB COTTAGE to pomysł na wspaniałe i bardzo oryginalne wakacje SZKOŁA: Szkoła Nab Cottage jest absolutnie inna od wszystkich pozostałych prezentowanych przez nas szkół. Ukryta w centrum Parku Narodowego Lake District National Park., dookoła otoczona jest krajobrazem gór, a okna klas wychodzą na jezioro Rydal Lake. Właściciele
 • Szkoła MALTA & GOZO

  Szkoła MALTA & GOZO

  DLACZEGO MALTA? Malta to piękna wyspa, otoczona krystalicznie czystymi wodami Morza Śródziemnego. Zarówno historia jak i charakter tej wyspy jest całkowicie unikatowy. Malta była częścią Imperium Brytyjskiego przez ponad 160 lat, czego wpływy widoczne są do dziś – wystarczy spojrzeć na typowo angielskie czerwone skrzynki pocztowe czy samochody poruszające się
 • Szkoła FLORYDA

  Szkoła FLORYDA

  900 mil wspaniałych plaż oraz łańcuch wysp zwanych “Keys“ – nie trudno się domyślić dlaczego Floryda jest tak znana i wyjątkowa. Obszar ten jest siedzibą NASA – the Kennedy Space Center, magicznego świata Disneya oraz Narodowego Parku Everglades. Często nazywany “ Wenecją Ameryki ” Fort Lauderdale jest znakomitym celem podróży
 • Szkoła Exeter

  Szkoła Exeter

  Exeter Exeter to stolica hrabstwa Devon licząca ok.100 tys.mieszkańców, gdzie przeplata się odległa historia i nowoczesność. Stare Miasto szczyci się Katedrą Exeter, zaliczaną do skarbów architektury angielskiej, a wzniesione przez Rzymian oryginalne mury miasta oraz najstarszy w Anglii Guildhall, to kolejne niespodzianki dla miłośników historii. Exeter to również tętniące życiem
 • Szkoła EDYNBURG

  Szkoła EDYNBURG

  Licząca 500 tyś. mieszkańców stolica Szkocji to przyjazne, otwarte na turystów miasto. Edynburg oferuje mnóstwo atrakcji takich jak np. liczne muzea, galerie oraz piękne historyczne budowle. Jako że jest to miasto uniwersyteckie rozmaite udogodnienie dla uczniów jak i życie towarzyskie, imprezy, przedsięwzięcia kulturalne są tu na wysokim poziomie. Edynburg to
 • Szkoła Eastbourne

  Szkoła Eastbourne

  Eastbourne to bezpieczne i słoneczne miasto – spora ilość słońca dostępna jest tutaj przez cały rok. Miasto ma ok. 90.000 mieszkańców. Eastbourne znane jest z oszałamiająco malowniczej linii brzegowej i klifów, w pobliżu znajdują się także miejsca o ponad tysiącletniej historii. Ponadto Eastbourne zaprasza do licznych stylowych centr rozrywki oraz
 • Szkoła Durban

  Szkoła Durban

  Słońce, idealna pogoda przez cały rok, jednym słowem Południowe Wybrzeże Afryki to wymarzone miejsce na wakacje. Durban to miejsce głównie odwiedzane przez turystów, a także największe miasto portowe na kontynencie. Kosmopolityczny, tętniący życiem Durban po zmroku wydaje się jeszcze bardziej interesujący. Wyróżniające się teatry, muzyka na żywo, atrakcyjne kluby to
 • Szkoła Cork

  Szkoła Cork

  To starożytne nadmorskie miasto, pełne tajemnic pochodzących aż z 6 wieku naszej ery, usytuowane jest na południowym wybrzeżu Irlandii co zapewnia łagodny klimat i umiarkowaną temperaturę przez cały rok. Cork to drugie pod względem wielkości miasto w Irlandii, uważane za stolicę irlandzkiej kultury. Miasto rozciąga się od portu na rzece
 • Szkoła CAPE TOWN

  Szkoła CAPE TOWN

  Została otwarta w 1993 roku i oferuje uczniom przyjazne, sprzyjające nauce środowisko z pływalnią w samym budynku szkoły! Szkoła mieści się w obiekcie, który kiedyś był hotelem w Kapsztadzie. Budynek charakteryzuje się więc bogatym i eleganckim wyglądem. Zaledwie kilka minut dzieli nas od pięknych, piaszczystych plaż oraz centrum: pełnego sklepów,
 • Szkoła Cambridge

  Szkoła Cambridge

  Cambridge To przepełnione tradycją, a jednocześnie nowoczesne miasto, pozwala nam się odkrywać w przyjaznej i relaksującej atmosferze studenckiej. Cambridge zachwyca swoją średniowieczną architekturą charakterystycznych imponujących budynków college’y. Leży nad rzeką Cam, tylko 80 km od Londynu. Uniwersytet, założony w 1209 r, będący obok Oxfordu najstarszym uniwersytetem w Anglii i jednym
 • Szkoła BRIGHTON

  Szkoła BRIGHTON

  Brighton to rozrywkowe, żywe miasto znane z fantastycznego, towarzyskiego stylu życia mieszkańców. Miasto pełne jest klubów, barów oraz restauracji. Ponadto Brighton ma 2 uniwersytety i jest dobrze znanym międzynarodowym centrum konferencyjnym. Nadmorska lokalizacja dodaje miastu relaksującej ale zarazem ekscytującej atmosfery. SZKOŁA: Szkoła szczyci się już ponad 40 letnim doświadczeniem w
 • Świetny kurs języka angielskiego online

  Świetny kurs języka angielskiego online

  Przeglądając ostatnio sieć, natknąłem się na świetną stronę internetową oferującą kurs języka agielskiego dla początkujących. Pierwsze wrażenie jest świetne, przede wszystkim nie jest to sucho napisany tekst, do każdego zwrotu używanego w kursie nagrana jest ścieżka dźwiękowa, dzięki czemu rzeczywiście jest to kurs dla tych, którzy z wymową angielskiego nie
 • Absolwenci studiów MBA

  Absolwenci studiów MBA

  CORAZ POWSZECHNIEJSZE Jeszcze dziesięć lat temu absolwenci studiów MBA byli w Polsce prawdziwą elitą. Jednak dekada ta, która minęła pod znakiem błyskawicznego rozwoju studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, spowodowała, że poszukiwanie wiedzy na kursach MBA stało się dziś zjawiskiem powszechnym. Z badań przeprowadzonych przez serwis „IPO.pl Doradca dla biznesu” wynika,
 • Tanie loty do USA – jak je znaleźć?

  Tanie loty do USA – jak je znaleźć?

  W przeciągu ostatniego roku do Stanów latałam czterokrotnie. Jako, że mocno odbiło się to na moim budżecie, do szukania lotów podchodziłam skrupulatnie, by zmniejszyć koszty do minimum. Lotów szukałam na dwa sposoby. Tym, z którego korzystałam najczęściej były wyszukiwarki lotów. Poniżej podaję linki do tych najbardziej popularnych: https://www.flipo.pl http://www.momondo.pl https://www.google.com/flights/
 • Times Square

  Times Square

  Times Square Żadne jednak jak dotąd miejsce nie było tak zatłoczone jak nasz kolejny punkt wycieczki, czyli Times Square. Znany chyba wszystkim plac z niezliczoną liczbą świecących reklam przyciąga, szczególnie wieczorem, rzeszę turystów. Przyciągnął i nas. Naszą główną misją było w kawałku i nie rozdzielając się dotrzeć do punktu, z
 • Trasa prawie dla każdego – Appalachian Trail

  Trasa prawie dla każdego – Appalachian Trail

  Tak popularny szlak wymaga dużego zaangażowania osób trzecich w jego dobre utrzymacie i niezbędną infrastrukturę. Mimo, że szlak w wielu miejscach przecina lub mija miasta i miasteczka, w których można się zatrzymać by zregenerować siły i np. zrobić pranie i uzupełnić zapasy, 90% czasu spędza się w lesie. Oprócz dobrze
 • Szlak Apallachów – Którędy, jak i kiedy?

  Szlak Apallachów – Którędy, jak i kiedy?

  Którędy, jak i kiedy? Szlak jest dwukierunkowy, jego południowy początek (lub koniec) znajduje się stanie Georgia a punktem startowym jest Springer Mountain. Szlak kończy się (lub zaczyna) w północnym stanie Maine na szczycie Katahdin. Kierunek południe – północ wybiera 95% Thru-hikersów z racji łatwiejszego początku trasy, w trakcie której można
 • Malta – historia

  Malta – historia

  Około 800 p.n.e. założyli tu swoje osiedla Fenicjanie, a 300 lat później wyspę zdobyli Kartagińczycy. W 257 p.n.e. miał miejsce pierwszy atak Rzymian i w 218 p.n.e. Malta stała się częścią Imperium Rzymskiego. W 60 n.e. u brzegów wyspy, na mieliźnie, rozbił się statek przewożący do Rzymu, jako więźnia św.
 • Jak wybrać dobrą szkołę językową?

  Jak wybrać dobrą szkołę językową?

  W dzisiejszych czasach do nauki języków obcych nie trzeba przekonywać nikogo. Powodów może być wiele – podróże, kontakty towarzyskie, praca za granicą. Wielu pracodawców w Polsce wymaga od swoich pracowników znajomości przynajmniej jednego języka obcego. Ucząc się języków obcych możemy korzystać z różnych metod i materiałów. Jednak jeżeli chcemy osiągnąć
 • Kursy spawaczy

  Kursy spawaczy

  Spawacz, oprócz hydraulika, stał się prawdopodobnie jednym z najbardziej poszukiwanych fachowców w Polsce i za granicą. Dlatego coraz częściej firmy sięgają po pracowników, którzy kursy spawaczy zdobywali w czasach, kiedy nikt nie przypuszczał, że będziemy w UE i stosowana będzie jedna norma na egzaminowanie i uprawnienia spawaczy w tak wielu
 • Bumerang – symbol Australii

  Bumerang – symbol Australii

  Bumerang tradycyjny Przedstawiony poniżej bumerang jest tradycyjnym oryginałem. oznacza to, że został stworzony przez aborygena artystę, przy uwzględnieniu zarówno kuturalnych przesłanek, jak i tradycyjnego rzemiosła. bumerang ten jest własnością zaprzyjaznionej rodziny, która poprosiła mnie o jego ocenę i oszacowanie. Bumerang – opis Każdy bumerang jest podwójnie gruntowany, następnie malowany. dolna
 • Nauka angielskiego

  Nauka angielskiego

  Często klienci, którzy chcą rozpocząć naukę języka angielskiego, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, po zapoznaniu sie z dziesiątkami ofert szkół językowych oraz korepetytorów indywidualnych, stają przed pytaniem, która oferta jest najlepsza i nie okaże się wyrzuceniem naszych pieniędzy, przeznaczonych na naukę. Podobnie jak to jest w innych branżach, nie zawsze
 • Ohio

  Ohio

  Ohio to duży stan z trzema odrębnymi regionami: Wielkie Jeziora na północy, równiny na zachodzie oraz wyżyna appalachijska obejmująca nie ma całą wschodnią część Ohio. Tutaj powstała pierwsza zawodowa drużyna baseballowa w Ameryce. Cincinnati Red Stockings (obecnie Cincinnati Reds) istnieje od 1869 roku. Naszą prawdziwą pasją jest jednak football. Pierwszy
 • New York

  New York

  To George Washington nadał nazwę Stan Imperialny podczas podróży w 1784 roku, kiedy powiedział o Nowym Jorku jako „centrum imperium”. Trudno było Washingtonowi jednak choćby wyobrazić sobie, jak prorocze okażą się jego słowa. Nowy Jork jest jednym z najbardziej zróżnicowanych etnicznie stanów USA. Imigranci osiedlali się tu licznie od początku
 • Nevada

  Nevada

  Największym bogactwem naszego stanu są jego mieszkańcy i ich stosunek do życia. Nie tylko szanujemy indywidualne wybory i style życia ludzi, ale wręcz zachęcamy do nich. Po prostu lubimy to, co wyjątkowe i niepowtarzalne. Przybywaj do Nevady, by cieszyć się nocnym życiem, jakiego nie ma nigdzie indziej na świecie. Tak
 • Nowy Meksyk

  Nowy Meksyk

  Witamy w krainie Kita Carsona, Geronimo i Billy Kida. Nowy Meksyk to rozległe pastwiska i góry poprzecinane malowniczymi dolinami, ale także centrum naukowe badań nad rakietami i energią jądrową. A może pomyślisz o domu w południowej części stanu, który pozwoli ci cieszyć się suchym powietrzem, słonecznymi dniami i chłodnymi wieczorami?
 • New Jersey

  New Jersey

  Dzięki centralnemu położeniu tego stanu powstała tu ogromna baza przemysłowa. Ma to również swoje złe strony. New Jersey ma opinię najbardziej zanieczyszczonego stanu USA, o największym zagęszczeniu ludności mieszkającej na nie kończących się przedmieściach kolejnych miast. A jednak znaczny obszar północnej części stanu to tereny rolnicze. New Jersey jest stanem
 • New Hampshire

  New Hampshire

  W New Hampshire cenimy możliwość indywidualnego wyboru i wolność. „Żyj wolny lub umrzyj” – to motto naszego stanu traktujemy bardzo po. ważnie. Wielu polityków mówi o nie ingerowaniu państwa w życie obywateli, ale my wcielamy tę myśl w życie. W New Hampshire nie ma podatku! od dochodów osobistych, stanowego podatku
 • Nebraska

  Nebraska

  Jeśli chcesz poznać twardych, silnych i niezależnych ludzi, którzy nigdy nie stracili pionierskiego ducha, to jesteś w odpowiednim miejscu. Ludzie, którzy osiedlili się w naszym stanie, wielu z Niemiec i Czech, przywieźli ze sobą etykę pracy i wartą naśladowania postawę „dam sobie radę”. Jesteśmy dumni z naszej wyjątkowości i samodzielności.
 • Montana

  Montana

  Jesteś w krainie pięknych krajobrazów i pracowitych, uczciwych ludzi. Montana to duży stan z niewielką liczbą ludności i to nam odpowiada. Podobnie jak inne stany Gór Skalistych szczycimy się długą historią równouprawnienia. W 1916 roku wybraliśmy Jeanneatte Rankin do Izby Reprezentantów i była to pierwsza kobieta w Kongresie. Działo się
 • Missouri

  Missouri

  W 1899 roku kongresman Wtlard Duncan Vandiver z Missouri powiedział: „Sama gadanina mnie nie przekonuje. Jestem z Missouri. Musicie mi to pokazać”. To jest nasza typowa postawa. Wypowiedzi dwóch sławnych ludzi wywodzących się z Missouri, Marka Twaina i Harry’ego Trumana, cytuje się często jako przykłady bezpośredniości i nie owijania w
 • Nowa Anglia

  Nowa Anglia

  Zapraszamy do kraju jankesów. Większość cudzoziemców kojarzy sobie to słowo po prostu z Amerykanami, ale Amerykanie, zwłaszcza z Południa, wiedzą, że jankesi są z Północy, a w szczególności z Nowej Anglii. Określenie to uwiecznione zostało w tytule książki Marka Twaina A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court. Jesteśmy dumni z
 • Mundurki

  Mundurki

  wiat opanowała moda. Lubimy kolory, wzory, figury, wymyślne faktury. Na ulicy spotykamy młodzież w różnych stylach. Wszystko się zmienia w zależności od przynależności od grupy, danego trendy, humoru, dostępności ubrań w sklepach czy czasu na wygrzebanie czegoś extra w second handach. Potocznego punka poznajemy po glanach, irokezie i spodniach w
 • Ocena działalności dydaktycznej przez uczniów

  Ocena działalności dydaktycznej przez uczniów

  Jak oceniają uczniowie działalność dydaktyczną i wychowawczą, której są przedmiotem? Co w niej cenią, a co budzi ich zastrzeżenia? Co w niej powinno być jak najszybciej zmienione? Wypowiedzi uczniów pozwalają na częściową przynajmniej odpowiedź na te pytania. Ocena pracy nauczyciela i szkoły dokonywana przez uczniów opiera się głównie na intuicji
 • Moda francuska

  Moda francuska

  Wraz z rosnącą pozycją Francji rozprzestrzeniało się wiele elementów związanych z tym krajem. Wkrótce dwa z nich zdominowały świat. Jednym był język francuski, którym mówiła elita państwowa całego świata. Drugim – moda. Od XII wieku można datować dominację trendów mody płynących prostu z Francji. To tam decydowano, jak wypada się
 • Nowa fala francuskiego

  Nowa fala francuskiego

  Mimo bezsprzecznej dominacji języka angielskiego do łask coraz częściej powraca francuski. Warto zastanowić się nad tym faktem. We współczesnym świecie znajomość angielskiego stała się tak naturalna, że przestała być wymagana, a stała się wręcz obowiązkowa. Aby się wyróżnić, warto poznać dodatkowy język. Najlepiej wybrać taki, którego znajomość może przydać się
 • Nauka języków obcych samemu

  Nauka języków obcych samemu

  Mówi się, że każdy może się samemu nauczyć języka obcego, jeśli tylko bardzo się postara i będzie miał w sobie dużo samozaparcia. To prawda. Jest jedna podstawowa zasada – jeśli uczysz się nowego języka – to musisz, bez wyjątków, ćwiczyć przez co najmniej piętnaście minut dziennie. I to dopiero później,
 • Nauka języka angielskiego metodą Callana

  Nauka języka angielskiego metodą Callana

  Metoda Callana należy do coraz bardziej popularnych metod nauki języka angielskiego. Nie powinno to dziwić, ponieważ twórcy tej metody promują swoją skuteczność jako czterokrotnie większą, niż w przypadku tradycyjnej nauki języka. Mówi się, że jest ona dobra dla wszystkich ludzi w każdym wieku, bez względu na narodowość i umiejętności nauki
 • Nauczanie języka obcego bardzo małych dzieci

  Nauczanie języka obcego bardzo małych dzieci

  Mówi się, że języków obcych powinno się uczyć jak najwcześniej. Czy jednak to do końca jest prawdą? Jest wiele teorii mówiących o tym, czy powinno się to robić. Należy w tym wypadku rozgraniczyć naukę języka obcego jako dodatek do języka polskiego i wyłączne mówienie do dziecka w języku obcym. W
 • Nauka języków obcych – jak się uczyć?

  Nauka języków obcych – jak się uczyć?

  Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach znajomość języków obcych jest bardzo ważna. Dobra znajomość języka obcego stanowi o atrakcyjności pracownika dla potencjalnego pracodawcy. W dobie integracji europejskiej, wyjazdów za granicę i międzynarodowych korporacji, władanie językiem obcym jest wręcz niezbędne. Kursy językowe jako najpopularniejsza forma nauki Najbardziej znanym sposobem
 • Odkrycie Hiszpanów – 1513 r.

  Odkrycie Hiszpanów – 1513 r.

  Wiosną 1513 roku hiszpański poszukiwacz przygód i wilk morski Juan Ponce de Leon, niesiony prądami i sprzyjającym wiatrem ujrzał ziemię. Ląd, pokryty bujną i wielobarwną roślinnością wydał mu się tak piękny, że nazwał go „Pascua Florida” – Uczta Kwiatów, tak samo, jak Hiszpanie nazywali jedno ze swoich wielkanocnych świąt. Nazwą
 • Ober Gatlinburg Amusement Park & Ski Area

  Ober Gatlinburg Amusement Park & Ski Area

  Ober Gatlinburg Amusement Park & Ski Area Spragnionym widoków lub sportów zimowych polecamy Ober Gatlinburg Amusement Park & Ski Area. Park położony jest wysoko ponad miastem, dostać się tam można samochodem lub nadziemnym tramwajem. Z wagonika który zawiezie nas na górę, roztacza się widok na Great Smoky Mountains. W skład
 • Noclegi – Wakacje w USA

  Noclegi – Wakacje w USA

  Najwygodniejszą opcją są oczywiście hotele. Ceny wahają się od 35-40$ za najtańszy motel (nie polecamy!) do 200-300$. Ceny uzależnione są od miejsca i sezonu. Czasem warto wziąć hotel 20-30 kilometrów od miasta, cena spada wtedy nawet dwukrotnie. Jeżeli decydujecie się na hotel w centrum, upewnijcie się, że obiekt posiada swoje
 • Muzeum Indian Amerykańskich – Waszyngton D.C.

  Muzeum Indian Amerykańskich – Waszyngton D.C.

  Niewielkie, ale za to ciekawe miejsce dla wszystkich, których interesuje indiańska kultura. Na trzech kondygnacjach budynku możemy dowiedzieć się wiele o kulturze Indian zamieszkujących nie tylko Amerykę Północną, ale również Południową oraz o Eskimosach. Narodowa Galeria Sztuki Ogromny budynek o pięknych wnętrzach będący domem dla największych dzieł w kraju. Nie
 • Muzeum lotnictwa – Waszyngton D.C.

  Muzeum lotnictwa – Waszyngton D.C.

  Amerykanie nie wiedzieć czemu mają fioła na punkcie lotnictwa i niemal wszyscy tłumnie pielgrzymują do National Air and Space Museum. Tam też staliśmy w najdłuższej kolejce. Swoisty fanatyzm związany z historią lotnictwa być może wiąże się z tym, że to tu właśnie wszystko się zaczęło. Znaleźć tu można autentyczny samolot,
 • Noclegi w Stanach Zjednoczonych

  Noclegi w Stanach Zjednoczonych

  Warto też wspomnieć o noclegach w Orlando i Miami. Wyzwaniem bowiem okazało się znalezienie przystępnego hotelu położonego niedaleko centrum. Tutaj z pomocą przyszedł nam portal Airbnb.pl, gdzie udało nam się znaleźć fajne noclegi w ścisłym centrum zarówno Orlando i Miami. Pokoje były schludne i czyste, a nasi gospodarze bardzo sympatyczni,
 • Missisipi

  Missisipi

  W historii Missisipi zaznaczyło swój wpływ wiele grup etnicznych, które tworzą populację naszego stanu. Dolina Missisipi była rejonem największego w USA i najgęściej zaludnionego obszaru zamieszkiwanego przez rdzennych Amerykanów. Tereny te później stały się przedmiotem spornych roszczeń kolonialnych. Najpierw pojawił się tu Hiszpan Hernando de Soto, ale pierwszymi europejskimi osadnikami
 • Minnesota

  Minnesota

  Jeśli myślisz, że w Minnesocie wszyscy przypominają postaci z filmu „Fargo”, to czeka cię niespodzianka. Nasz stan należy do najbardziej kulturalnych i rozwiniętych w całym kraju. To prawda, że jesteśmy zapalonymi wędkarzami i wodniakami – mamy najwyższy wskaźnik liczby łodzi w stosunku do liczby mieszkańców w całych Stanach Zjednoczonych. Tak
 • Michigan

  Michigan

  Jeśli lubisz muzykę, samochody lub płatki śniadaniowe, trafiłeś w dobre miejsce. O Detroit mówi się, że jest to samochodowa stolica świata. Nazywa się je też Motor City i Motown. Słusznie. W Michigan produkuje się więcej samochodów osobowych i ciężarowych niż w jakimkolwiek innym stanie USA. Michigan to nie tylko centrum
 • Maine

  Maine

  Zapraszamy do krainy homarów i pięknych krajobrazów. Maine dostarcza 90 procent homarów odławianych w całych Stanach Zjednoczonych. Musicie ich spróbować, kiedy tu będziecie. Bardzo lubimy też wszelkiego rodzaju zajęcia na świeżym powietrzu. Mamy wiele ostępów prawdziwej przyrody, w tym Arcadia National Park, jedyny park narodowy w Nowej Anglii, oraz Mount
 • Maryland

  Maryland

  Maryland został założony przez lorda Baltimore jako azyl dla katolików w Nowym Świecie. W Maryland uchwalono w 1649 roku pierwsze prawo stanowiące o tolerancji religijnej. Swobody religijne i inne zawsze były dla nas bardzo ważne. Za czasów prohibicji, obowiązującej w latach: 1920-1933, Maryland przewodził walce o jej zniesienie, uznając prohibicję
 • Massachusetts

  Massachusetts

  Massachusetts jest sławne na całym świecie ze względu na swoje wyższe uczelnie. Jest ich w sumie 65, w tym Harvard University w Cambridge, pierwsza szkoła wyższa w Stanach Zjednoczonych. Jej absolwentami byli prezydenci: John Adams, John Quincy Adams, Theodore Roosevelt, Fran. klin D. Roosevelt i John F. Kennedy. Boston to
 • Luizjana

  Luizjana

  Luizjana to jedyny stan, nie licząc Hawajów, gdzie angielska kultura nie była czynnikiem o decydującym znaczeniu dla jego historii i rozwoju. Tutaj główny wpływ wywarła kultura francuska. -wielu mieszkańców Luizjany mówi zarówno po angielsku, jak i po francusku. Jeszcze na początku dwudziestego wieku informacje publiczne i prawa stanowe przygotowywano w
 • Kentucky

  Kentucky

  Kentucky to „Stan niebieskiej trawy”, ale choć trawa nie jest tu niebieska, niektórzy twierdzą, że ma błękitny odcień. Nasze dwie wizytówki to muzyka bluegrass i wyścigi konne. Muzyka bluegrass to amerykańska adaptacja szkockiej i irlandzkiej muzyki ludowej. Pierwsi przybysze ze Szkocji i Irlandii przywieźli ze sobą skrzypce, a potem dołączyli
 • Kansas

  Kansas

  Witamy w centrum Stanów Zjednoczonych. Będąc w Kansas, jesteś w połowie drogi pomiędzy Atlantykiem i Pacyfikiem. To prawdziwe serce Ameryki. Geograficzny środek 48 kontynentalnych stanów znajduje się w pobliżu Smith Center. W Kansas są największe w USA obszary upraw pszenicy. Jadąc przez nasz stan, zobaczysz ogromne złote pola pszenicy. Obszary
 • Kolorado

  Kolorado

  Kolorado jako drugi stan z kolei przyznało prawo głosu kobietom. Wielu Amerykanów uważa ten stan za najpiękniejszy ze wszystkich. Olśniewające piękno przyrody i wspaniałe kurorty narciarskie, takie jak Aspen i Vail, przyciągają zamożnych i sławnych ludzi z całego świata. Reszta stanu nie jest tak ekskluzywna ani droga – nadaje się
 • Kalifornia

  Kalifornia

  Przed wizytą w Kalifornii postaraj się uwolnić od wszelkich stereotypów na temat naszych mieszkańców. Na skutek wpływu kina i telewizji ludzie skłonni są sądzić, że Kalifornijczycy to sławne (i zepsute) gwiazdy filmowe, nielegalni imigranci meksykańscy i narkomani z San Francisco. Mieszkańcy Kalifornii są jednak tak samo zróżnicowani jak ludzie w
 • Lees Ferry River Trail

  Lees Ferry River Trail

  Będąc w okolicach miasteczka Page w północnej Arizonie, przy okazji, powiedzmy, wizyty w Antelope Canyon (zobacz „Krótkie sprawozdanie z wycieczki do Antelope Canyon”) warto również uwzględnić wypad w okolicę starej przeprawy promowej „Lees Ferry” i udać się na kilkukilometrowy spacer brzegiem rzeki Colorado. Wyruszając z Page do pokonania mamy około
 • Kaktusy Cholla

  Kaktusy Cholla

  Kaktusy Cholla to nieodłączny element Sonoran Desert, pustyni obejmującej południowo-zachodnią Arizonę, północny kraniec Zatoki Kalifornijskiej i zachodnie wybrzeże Meksyku. Rodzinę kaktusa Cholla obejmującą ponad dwadzieścia gatunków, każdy ze swoją ciekawą łacińską nazwą, potocznie określa się mianem „jumping cactus” czyli skaczący kaktus. Myślę że etymologia tego terminu wiąże się z irytacją
 • Mała matura 2009 – totalna klapa

  Mała matura 2009 – totalna klapa

  Wyniki tegorocznych tak zwanych małych matur niestety nie powalają. Średnio 57 na 100 możliwych do zdobycia punktów wynosi średni uczniów III klas polskich gimnazjów, którzy to niespełna 2 miesiące temu pisali testy kompetencji kwalifikujące do szkół licealnych. Krzysztof Konarzewski – szef centralnej komisji egzaminacyjnej winą za tak bardzo słabe wyniki
 • Kierowanie Klasą i Dyscypliną

  Kierowanie Klasą i Dyscypliną

  Kierowanie klasą i dyscyplina są ważnymi elementami efektywnego nauczania. Kierowanie klasą jest rozumiane jako ogół zachowań i działań nauczyciela, które wspierają uczenie się w szkole. Natomiast dyscyplina to stopień, w jakim uczniowie zachowują się odpowiednio, są zaangażowani w to, co dzieje się w klasie, i wykazują nastawienie zadaniowe. Wnioskujemy z
 • Akademia Trzeciego Wieku

  Akademia Trzeciego Wieku

  Coraz popularniejsze stają się tak zwane Akademie Trzeciego Wieku. Skupiają one osoby starsze, które poczuły chęć do nauki i dalszego dokształcania później niż inni. Często w młodości nie mogły ze względów politycznych lub ekonomicznych podjąć studiów. Ale na naukę nigdy nie jest za późno. Osobom, które przez całe swoje dorosłe
 • Kto mówi poprawnie w Polsce?

  Kto mówi poprawnie w Polsce?

  Czasy Polski Ludowej wprowadziły wiele zmian w stosunku do okresu Drugiej Rzeczpospolitej, która była państwem wielonarodowym. Na jej terenie można było usłyszeć wiele różnych języków ? od polskiego po niemiecki, narzecza wymieszane z litewskimi, białoruskimi i ukraińskimi, a także kresowe naleciałości i odrębne żydowskie języki. Po wojnie kresy zostały zajęte
 • Kanały wodne w północnej Polsce

  Kanały wodne w północnej Polsce

  Najbardziej znanym polskim kanałem jest augustowski. Stanowi on prawdziwą drogę wodną łączącą Wisłę z Bałtykiem. Jest on częścią Szlaku Batorego. Długość kanału wynosi ponad sto kilometrów, z czego 4/5 znajdują się w Polsce. Płynąc kanałem, można zobaczyć jedną z jego odnóg skręcającą ku Białorusi. Nie jest on tam jednak użytkowany
 • Klub Językowy

  Klub Językowy

  W słonecznych Włoszech mieszczą sie trzy prestiżowe ośrodki do nauki języka. Oprócz Rzymu polecamy również Kalabrię oraz Florencję. Rzym Lokalizacja Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dziś Rzym jest miastem przeplatających się epok, gdzie obok kamiennych akweduktów sprzed naszej ery możemy znaleźć nowoczesne działa architektury współczesnych twórców. Dostępne atrakcje Academic Term
 • Krótkie wyjaśnienie co to są punkty ECTS

  Krótkie wyjaśnienie co to są punkty ECTS

  Zastanawialiście się kiedyś co to są punkty ECTS? Weterani Erasmusa wiedzą to na pewno, jednak pretendentom z pewnością przyda się kilka słów wyjaśnienia. Europejski System Transferu Punktów, skrócie ECTS to zbiór procedur, który został utworzony w latach 80 XX w. i pierwotnie miał służyć łatwiejszemu rozliczaniu okresu studiów odbytych poza
 • Miejsce idealne do zwiedzania… Waszyngton D.C.

  Miejsce idealne do zwiedzania… Waszyngton D.C.

  Nawet najmniej zorientowany turysta nie da rady zgubić się w Waszyngonie. Mówie tu oczywiście o turystycznej części. Prawie wszystko, co interesuje przeciętnego zwiedzającego zlokalizowane jest na terenie National Mall, ciągnących się kilka kilometrów błoni, zamkniętych od wschodu Kapitolem, a od zachodu ogromnym pomnikiem Lincolna. Dodatkowo na samym środku stoi strzelista
 • Lake Eola Park

  Lake Eola Park

  Na szczęście później było już tylko lepiej. Do Orlando dojechaliśmy późnym wieczorem, ale wystarczyło nam jeszcze sił i czasu na krótki spacer. Za cel wybraliśmy Lake Eola Park, mały ale bardzo urokliwy park położony w samym centrum miasta. Głównym jego elementem jest niewielkie jezioro z postawioną na środku fontanną. Zbiornik
 • Kultura amerykańskiego futbolu

  Kultura amerykańskiego futbolu

  Futbol Amerykański. W Polsce bardzo niszowy, w Stanach sport narodowy. Mimo podobnej nazwy, z piłką nożną ma niewiele wspólnego. A ile wspólnego mają kibic piłki nożnej z fanem futbolu? Okazuje się, że oprócz zasad gry, różni się również kultura kibicowania. Co to znaczy? Futbol amerykański jest dla Amerykanina niczym tango
 • Iowa

  Iowa

  Jesteśmy dumni, że możemy cię zaprosić do naszego pięknego stanu. Wielu naszych gości jest zdumionych, widząc, że lowa to nie jedno bezkresne pole kukurydzy. Mamy wiele pagórków i malowniczych rzek. To nie jest „nudny” stan. Taka obfitość może przytłaczać, ale nie może nużyć. W filmie „Pole marzeń” pewien człowiek pyta
 • Jak przygotować się do matury?

  Jak przygotować się do matury?

  Matura nie ominie chyba żadnego młodego człowieka. Są oczywiście nieliczne osoby postanawiające zakończyć swoją edukację w technikum bądź szkole zawodowej odbierając jedynie dyplom. Mimo to dziś takie zachowanie nie dziwi przy wielkim zapotrzebowaniu na taka kadrę pracowniczą. Powrócimy jednak do samej matury oraz jak się do niej przygotować. Wielu z
 • Języki zachodniosłowiańskie

  Języki zachodniosłowiańskie

  Języki zachodniosłowiańskie zaliczane są do odłamu jednej z dominujących grup na kontynencie europejskim. Dawniej obejmowały więcej narodów, obecnie mówią nimi Polacy, Czesi, Słowacy, Serbołużyczanie Dolni i Górni. Całą grupę określa się mianem grupy lechickiej, ale nie jest to prawidłowe rozróżnienie. W grupie tej znajdują się głównie języki polski, pomorskie, wymarły
 • Język francuski na świecie

  Język francuski na świecie

  Kariera języka francuskiego rozpoczęła się we wczesnym średniowieczu, kiedy to państwo Karola Wielkiego zaczęło rozrastać się w imperium. Wtedy też zapanowała epoka, która weszła do historii pod nazwą renesansu karolińskiego – związana była z rozwojem kultury. Językiem francuskim zaczęto posługiwać się na Zachodzie coraz częściej. Na dworze angielskim własny język
 • Językowe postrzeganie świata

  Językowe postrzeganie świata

  Rzeczywistość widzimy poprzez język i jego konstrukty. Znana jest w świecie językoznawców teoria Sapira-Whorfa. Dwaj naukowcy badali język Indian południowych. Wykazali, że to, jak nazywamy rózne wyrazy ? kolor, rodzaj gramatyczny, czas ? wskazuje na ich konkretne cechy Język badanych Indian nie posiadał żadnych czasów. Oznacza to, że posługujący się
 • Języki świata

  Języki świata

  Praktycznie każde państwo świata posiada własny język. Często można się spotkać ze zróżnicowaniem w okręgu kilku kilometrów, wioski od wioski czy wyspy od wyspy. Czasem trudno stwierdzić, czy dany system jest językiem czy po prostu dialektem, dlatego niektórzy językoznawcy wprowadzili pojęcie etnolektu dla najbardziej kontrowersyjnych przykładów (jak kaszubski). Szacuje się,
 • Język włoski

  Język włoski

  Język włoski należy do grupy języków romańskich. Wywodzi się z łaciny i języków plemion barbarzyńskich. Z łaciną ma bardzo wiele wspólnego ? przejął cały alfabet w prawie niezmienionej formie, zmieniając jedynie sposób brzmienia poszczególnych głosek (?q? znane w dzisiejszej wersji zamiast łacińskich ?kw?) oraz odrzucając kilka liter, w tym k,
 • Język ukraiński

  Język ukraiński

  Język ukraiński należy do grupy wschodniosłowiańskiej. Istnieje od niedawna w stosunku do pozostałych języków słowiańskich, jednak mówi nim 47 milionów ludzi. Problemem jest, że część mieszkańców Ukrainy posługuje się wyłącznie rosyjskim, nie uznając własnego języka narodowego, a nawet niepodległości państwa. Do zapisu stosuje się tu cyrylicę. Większość Polaków miałaby spore
 • Język polski na maturze

  Język polski na maturze

  Wraz ze zmianą reformy oświaty wprowadzono nowe formy egzaminów dojrzałości. Przede wszystkim zrezygnowano z wewnętrznego systemu oceniania na rzecz zewnętrznego, który miał być dużo bardziej obiektywny niż poprzedni. Do oceny wewnętrznej pozostawiono jedynie maturę ustną z języka polskiego oraz języka obcego, którym zazwyczaj okazuje się angielski lub niemiecki. Racja w
 • Język obcy w szkole

  Język obcy w szkole

  Na każdym poziomie edukacji język obcy należy do przedmiotów obowiązkowych. O ile w szkole podstawowej jest on jeden, w gimnazjum i liceum dochodzi drugi. Do najpopularniejszych należą angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, rzadziej włoski i hiszpański. Zdarza się też, że w danej szkole można także chodzić na zajęcia dodatkowe z wybranego
 • Język japoński

  Język japoński

  Język japoński jest bardzo popularny z powodu Kraju Kwitnącej Wiśni, który jest nie tylko piękny zabytkami i wspaniałą kulturą, ale również poziomem życia jego mieszkańców i standardami tam panującymi. Obecnie mówi nim około 130 milionów osób na świecie, co daje mu dziesiąte miejsce w rankingu najczęściej używanych języków świata. Japońskiego
 • Język islandzki

  Język islandzki

  Jednym z najciekawszych języków europejskich jest islandzki. Mówi nim niewielka grupa osób zamieszkujących prawie wyłącznie Islandię ? około 270 tysięcy osób. Kraj ten dawniej zamieszkiwany był przez wikingów, którzy wkrótce osiedlili się na tu na zawsze. Stąd też wyprawiali się na ocean, odkryli też Grenlandię i Amerykę, co jednak nie
 • Język francuski ? językiem cywilizacji

  Język francuski ? językiem cywilizacji

  Polska od zawsze starała się dołączyć do kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Wynikało to z wielu przyczyn ? to na Zachodzie narodziło się imperium rzymskie, państwo Franków i cesarstwo niemieckie. To tu rozwinęło się kulturalne odrodzenie. Mimo bliskości stolicy cesarstwa bizantyjskiego, polscy władcy zdawali sobie sprawę, że pośrednikiem pozostawałaby zbyt silna Ruś,
 • Język angielski w szkole

  Język angielski w szkole

  Najpopularniejszym językiem wybieranym przez maturzystów podczas egzaminu dojrzałości jest język angielski. Z czego to wynika? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to język rosyjski pełnił zaszczytna rolę przodownika narodów i to korzystając z niego można było porozumieć się poza krajem. Oczywiście, zagranicę należało rozumieć jako zagranicę wschodnią. Obecnie rzadko kto potrafi porozumieć
 • Język angielski on-line

  Język angielski on-line

  Spośród wielu różnorodnych kursów językowych coraz częściej wybierane są kursy online. Ich popularność związana jest szerokim dostępem do Internetu. Nie trzeba wychodzić z domu, by się uczyć, co pozwala oszczędzać czas i energię. Zwłaszcza wielu dorosłych decyduje się na tę formę edukacji ? zmęczeni po pracy mogą w zaciszu własnego
 • Jaki kurs jest odpowiedni dla mnie?

  Jaki kurs jest odpowiedni dla mnie?

  Surfując po Internecie spotykamy coraz więcej ofert kursów językowych: przez Internet- tak zwane kursy językowe online, kursy językowe za granicą, kursy dla pracowników, przygotowujące do certyfikatów, egzaminów, kursy bardziej intensywne lub mniej. Dlaczego jest aż tyle ofert? To przecież tylko mąci w głowie i człowiek nie wie, jaki rodzaj czy
 • Jak najszybciej nauczyć się języka obcego?

  Jak najszybciej nauczyć się języka obcego?

  Czasem sytuacja wymaga, że trzeba szybko nauczyć się dodatkowego języka. Najprościej byłoby wyjechać za granicę, w ten sposób najszybciej można przyswoić wiedzę w sposób nieświadomy. Nie mając jednak takiej możliwości, należy skorzystać z kursów językowych. Oczywiście, są języki prostsze i trudniejsze, znane i mniej znane Polakowi czy Europejczykowi. Najczęściej po
 • Jak to jest z tymi językami obcymi?

  Jak to jest z tymi językami obcymi?

  Pierwszy wpis będzie miał charakter typowej refleksji o tym, co się dzieje ze znajomością języków obcych wśród Polaków. Niestety nie jest dobrze. Przede wszystkim należy zacząć od dokładnego nauczenia się języka polskiego, żeby zaczynać uczyć się tych obcych. A to stoi w miejscu i nic nie wskazuje na to, aby
 • Języki obce – czeski

  Języki obce – czeski

  Powszechnie uważa się, że język czeski należy do grupy języków, która nie powinna nam sprawiać problemów, ponieważ jest to grupa języków słowiańskich, ta sama, do której należy język polski. Uważa się, że to język łatwy do przyswojenia dla Polaków. Jednakże należy w tym momencie to wszystko sprostować. Język czeski wcale
 • Jakich języków obcych się uczyć?

  Jakich języków obcych się uczyć?

  Pytanie w temacie właściwie jest bardzo tendencyjne, ponieważ odpowiedź zawsze będzie brzmiała “to zależy”. A od czego? Od tego, z jakim językiem masz największą styczność, jaki Ci się przyda, w jakim miejscu mieszkasz, jakie są Twoje plany na przyszłość, w jakiej branży pracujesz i tak dalej – można by tak
 • Językowe Złoto Afryki

  Językowe Złoto Afryki

  Szkoła posiada ponad 25-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, jej ośrodki znajdują się na różnych kontynentach. Przyjazny, oddany personel dba o wysoką jakość i o komfort studentów, niezależnie od ich wieku i umiejętności. Durban Lokalizacja Najnowszy ośrodek szkoły, uruchomiony w październiku 2005 roku, znajduje się w znanym ze swej kapryśnej
 • Jak szukać praktyk w europie?

  Jak szukać praktyk w europie?

  Na staż za granicę można wybrać się w celu zdobywania doświadczeń zawodowych. Niektórzy wyjeżdżają na praktykę/staż za granicę, by tam znaleźć stałą pracę, inni z doświadczeniem wracają do polski i tutaj szukają dobrego zatrudnienia. Oferty można znaleźć w urzędach pracy. Konieczna jest jednak dobra znajomość języka, trzeba też być pełnoletnim
 • Jak się uczyć to od liderów. To oznacza studia na uczelniach Europy Zachodniej lub USA.

  Jak się uczyć to od liderów. To oznacza studia na uczelniach Europy Zachodniej lub USA.

  Unikatowa wymiana międzynarodowych doświadczeń, możliwość zawiązania sieci znajomości oplatających cały świat, szansa niezwykłego podniesienia umiejętności i zarobków, wreszcie – okazja posłuchania wykładów prowadzonych przez laureatów Nagrody Nobla. Takie przywileje dają polskim menedżerom tylko studia MBA prowadzone poza krajem. Mówią o tym sami absolwenci, a ich opinii bronią i statystyki, i
 • Jak zwiedzić Nowy Jork w 24 h i nie zwariować

  Jak zwiedzić Nowy Jork w 24 h i nie zwariować

  Jak zwykle – do zwiedzenia tak wiele i tak niewiele czasu. Cel Nowy Jork. Odległość do pokonania – 1150 mil. Czas – 3 dni. Na tak szaloną wycieczkę można się porwać tylko, jesli w grę wchodzi wyjątkowe miejsce, a Nowy Jork niezaprzeczalnie właśnie taki jest. Każdy o nim słyszał i
 • Indiana

  Indiana

  Zapraszamy na rozstaje Ameryki. Według amerykańskich standardów nasz stan jest niewielki, ale gęsto zaludniony. Pierwszy profesjonalny mecz baseballu odbył się w Fort Wayne w 1871 roku, a nie ma nic bardziej amerykańskiego jak baseball. Dzisiaj jednak bardziej jesteśmy znani z koszykówki. Indiana University to jedna z najlepszych akademickich drużyn koszykarskich
 • Idaho

  Idaho

  Jeśli lubisz serdecznych ludzi i ziemniaki, spodoba ci się tutaj. Sława ziemniaków z ldaho jest w pełni zasłużona i wielu z nas jada je do każdego posiłku. Żyzne gleby, bogate złoża różnych minerałów, gęste lasy i obfitość zasobów wody sprawiają, że nasz stan jest pod wieloma względami bogaty. Jesteśmy dumni
 • Hawaje

  Hawaje

  TROCHĘ FAKTOW – Odległość pomiędzy południowo-wschodnim i północno-zachodnim krańcem Hawajów wynosi 2451 kilometrów i równa się dystansowi dzielącemu Nowy Jork i Denver. – Najwilgotniejszym miejscem na świecie jest góra Waialeale na wyspie Kuai. Przeciętne roczne opady wynoszą tu 1168 centymetrów. SPOTKANIA I POWITANIA – Gościnność Hawajczyków jest wręcz legendarna i
 • Georgia

  Georgia

  Szczycimy się naszą południową gościnnością. Kiedy nas odwiedzisz, może będziesz miał okazję spróbować naszej miętówki lub zimnej coca-coli oba napoje pochodzą z Georgii. Nie zapomnij też o słodkich brzoskwiniach, które są naszym znakiem rozpoznawczym. Pierwszych angielskich osadników na teren obecnej Georgii przywiózł w 1733 roku James Oglethorpe, członek parlamentu brytyjskiego.
 • Floryda

  Floryda

  Floryda znana jest z ciepłej pogody, pięknych plaż, pomarańczowych gajów i parków rozrywki. N a Florydzie zbiera się 80 procent amerykańskich pomarańczy i grejpfrutów, co roku 46 milionów turystów odwiedza takie miejsca jak Disney World w Orlando, ale nasz stan to o wiele więcej. Ważniejsze od turystycznych atrakcji jest naturalne
 • Historia języka francuskiego

  Historia języka francuskiego

  Historia języka jakim jest język francuski jest niezwykle podobna do pozostałych języków społeczności europejskiej. Język francuski jest pewną modyfikacją łaciny, a wręcz inspiracje można by rzec czerpał z niego, dlatego jeśli uczyliśmy się wcześniej języka łacińskiego, nie będziemy mieli problemów by nauczyć się języka dworskiego jakim jest język francuski. Gramatyka
 • Interaktywna nauka języków? Tak!

  Interaktywna nauka języków? Tak!

  Witam wszystkich czytelników po dość długiej przerwie, za którą rzecz jasna przepraszam. Dziś napiszę parę zdań o tym, że interaktywna nauka języków obcych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla ludzi w każdym wieku, nie tylko dla dzieci, chociaż trzeba przyznać, że te chłoną jak gąbka i właśnie od najmłodszych lat warto
 • Filmy i seriale, a nauka języków?

  Filmy i seriale, a nauka języków?

  Temat mógłby się wydawać absurdem – bo jak oglądanie filmów i seriali może wpływać na naukę języka? Wbrew pozorom może wpływać i ten wpływ może być bardzo pozytywny. Oglądając filmy w oryginalnej wersji językowej, ćwiczysz język (jeśli oczywiście znasz już dość dobrze język obcy, w którym dany film jest, w
 • Globalne Centrum Językowe – Japonia

  Globalne Centrum Językowe – Japonia

  Dzięki unikalnemu systemowi nauczania, w którym sylabus kursu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb uczestników, szkoła cieszy się znakomitą renomą na całym świecie. Globalne Centrum Językowe ma ponad 60 lat doświadczenia w prowadzeniu kursów językowych. Kanazawa Lokalizacja Ośrodek mieści się w nowoczesnym Centrum Wymiany Międzynarodowej, w centrum miasta, blisko dworca. Zaletą
 • Hamburg

  Hamburg

  Założona ponad 50 lat temu szkoła dziś jest jednym z wiodących ośrodków. Organizuje kursy 19 języków obcych. Głównym celem szkoły jest nauczanie języka niemieckiego jako języka obcego. Jest ponadto sprawdzoną instytucją zajmującą się doskonaleniem zawodowym, działającą z ramienia stowarzyszenia Weiterbildung Hamburg. Hamburg Lokalizacja Doskonała lokalizacja szkoły w centrum Hamburga, w
 • Instytut Londyński

  Instytut Londyński

  Szkoła z ponad 40-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego na kursach całorocznych i letnich dla dzieci, nastolatków oraz dorosłych. Akredytowana przez British Council. Cambridge Junior Lokalizacja Miasto w południowej Anglii, stolica okręgu Cambridgeshire położona nad rzeką Cam. Szkoła położona jest w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, posiada duży ogród. Rekomendowane lotnisko: London
 • Historia Miami

  Historia Miami

  Historia Miami zaczęła się ponad 10 tys. lat temu, kiedy wybrzeże Zatoki Biscayne zamieszkiwali Paleo-Indianie. Archeologowie posiadają bardzo mało informacji o ich kulturze. Więcej śladów pozostawili po sobie przybyli tu wiele tysięcy lat później Indianie Tequesta. Na początku XVI wieku populacja Indian na całej Florydzie sięgała 350 tysięcy, lecz od
 • Floryda – historia

  Floryda – historia

  Uwaza sie ze pierwszymi Europejczykami, ktorzy ujrzeli Floryde byli John i Sebastian Cabot, ktorzy w 1498 roku dokryli dzisiejszy Cape Florida na Key Biscayne w Miami. W tym czasie 100 tysiecy mieszkancow tych terenow tworzylo kilka roznych plemion. Timcua na polnocy Florydy, Calusa na poludniowym zachodzie wokol jeziora Okeechobee, Apalachee
 • Gatlinburg – Karpacz Północnej Karoliny

  Gatlinburg – Karpacz Północnej Karoliny

  Jeśli zatęskniliście za polskim akcentem w Stanach oraz za polskimi górami, polecamy wycieczkę do miasteczka Gatlinburg (albo do przeczytania artykułu ? To górskie miasteczko znajduje się w Tennessee, niedaleko granicy z Karoliną Północną i leży u podnóża Parku Narodowego Great Smoky Mountains, którego obszar zajmuje najwyższe pasmo Appalachów. Czemu właśnie
 • Co poza muzeami? – Waszyngton D.C.

  Co poza muzeami? – Waszyngton D.C.

  Muzea jak i Kapitol zamykane są dość wcześnie bo o 17.30. Co zatem robić wieczorem? Należy przygotować się na jeszcze więcej chodzenia i zobaczyć to, co obejrzenia na zewnątrz. Przede wszystkim Kapitol, który prezentuje się zjawiskowo. Dalej, kierując się w kierunku monumentu Waszyngtona można oczywiście zobaczyć sam monument, ale wystarczy
 • Floryda – the sunshine State

  Floryda – the sunshine State

  tak powitała nas tablica po przekroczeniu granicy Stanu Floryda. Kolejny punkt z naszej podróżniczej listy odhaczony. Na wycieczkę przeznaczyliśmy „aż” 5 dni wykorzystując długi, świętodziękczynny weekend. Nie chcąc tracić cennego czasu oraz zbyt dużych pieniędzy na podróż, staraliśmy się znaleźć opcję „szybko i tanio”. Okazało się jednak, że jeśli mowa
 • „Obywatelu, posprzataj śmieci” czyli program Adopt a Highway

  „Obywatelu, posprzataj śmieci” czyli program Adopt a Highway

  Amerykanie znani są ze swojej słabości do działania na rzecz lokalnej społeczności. Rzadko kiedy interesują się tym, co dzieje się w kraju, jeszcze rzadziej tym co na świecie. Można nawet przypuszczać, że Europejczycy wiedzą wiecej o poczynaniach Trumpa niż przeciętny Amerykanin. Nie moża im zarzucić jednak całkowitej ignorancji, ponieważ bardzo
 • Gdzie jest stacja? – Amerykańskie prawo drogowe

  Gdzie jest stacja? – Amerykańskie prawo drogowe

  Gdzie jest stacja? Mało paliwa? Spokojnie, jesteś w jednym z najbardziej zmotoryzowanych krajów świata. Na wielu amerykańskich odludziach w promieniu stu mil może zabraknąć szpitala lub sklepu spożywczego, nigdy za to nie zabraknie stacji benzynowej i automatu z coca-colą. Jednym słowem, stacje usiane są gęsto, ale NIE NA AUTOSTRADACH. Żeby
 • Gdzie te światła? – Amerykańskie prawo drogowe

  Gdzie te światła? – Amerykańskie prawo drogowe

  Gdzie te światła? Każdy z nas nieraz przyjmował pozę na Quasimodo, przytulając się do przedniej szyby i wypatrując upragnionego zielonego światła. Tutaj możesz się odprężyć i rozsiąść się wygodnie w fotelu, gdyż światła znajdują się za skrzyżowaniem, a nie przed nim. Ale nie taka Ameryka fajna, jak ją powyżej opisałam.
 • HOV lane – Amerykańskie prawo drogowe

  HOV lane – Amerykańskie prawo drogowe

  HOV lane O HOV lane już pisalam w ramach artykułu o przygotowaniach do wakacji w Stanach. HOV lane możemy spotkać przy najbardziej zatłoczonych autostradach, przeważnie przy wjazdach do dużych miast. HOV czyli High Ocupancy Vehicles przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla aut, w których podróżują przynajmniej dwie osoby. Niesprawiedliwe? Może
 • Grillowanie po amerykańsku

  Grillowanie po amerykańsku

  Amerykanów i Polaków z pewnością łączy miłość do grillowania. Natomiast czy statystyczny Kowalski, dmuchający na brykiet w oczekiwaniu na karkówkę, dogadałby się przy jednym grillu z przeciętnym Amerykaninem? Jak wygląda grillowanie po amerykańsku? Przede wszystkim tutaj największą popularnością cieszą się grille na butlę gazową, a niektóre modele przewyższają swoją funkcjonalnością
 • In-Network, Out-of-Network – amerykańska służba zdrowia

  In-Network, Out-of-Network – amerykańska służba zdrowia

  In-Network, Out-of-Network Cały wyłożony powyżej cennik odnosi się bowiem do szpitali i przychodni, które są In-Network czyli do takich, z którymi nasza firma ubezpieczeniowa ma podpisany kontrakt. Dla placówek Out-of-Network moje deductible wynosi nie 1800 a 3600 dolarów, a po osiągnięciu pułapu, ubezpieczalnia współfinansuje tylko 60% kosztów wizyty, a nie
 • Ile płacimy i co z tego mamy? – amerykańska służba zdrowia

  Ile płacimy i co z tego mamy? – amerykańska służba zdrowia

  Nas ubezpieczenie objęło wraz z podjęciem pracy. M. ubezpiecza nas dwoje, a składka odprowadzana z jego pensji to 80$. Tanizna! Ale nie oznacza to jeszcze, że teraz wszystkie szpitale i przychodnie czekają na nas by wyleczyć nas sa darmo. Początkowo nie mieliśmy zielonego pojęcia jak działa cały ten system. Wiedzieliśmy
 • 14 stanów, 3500 km, wielki plecak i dużo wytrwałości – wyprawa Appalachian Trail

  14 stanów, 3500 km, wielki plecak i dużo wytrwałości – wyprawa Appalachian Trail

  14 stanów, 3500 km, wielki plecak i dużo wytrwałości – wyprawa Appalachian Trail To, co nierzadko skłania ludzi do eksploracji górskich szlaków to wyzwanie. W tym przypadku wyzwanie w postaci trwającej poł roku wędrówki jednym z najdłuższych szlaków świata – Appalachian Trail. Marzenie każdego włóczykija i niewątpliwie jedna z największych
 • Dziennik podróży USA

  Dziennik podróży USA

  Wczoraj o 23:03 wyjechaliśmy z Bushkill w Pensylwanii, pożegnaliśmy Łukasza i Andrzeja, wzięliśmy kalekiego Tomka na tył samochodu i ruszyliśmy w drogę. Z dobrze znanej „osiemdziesiątki” zjechaliśmy na 81 South w kierunku Nowego Orleanu. Od tamtej pory wciąż jedziemy tą drogą. Około 2. w nocy zajechaliśmy do szpitala w Winchester,
 • Delaware

  Delaware

  Delaware jest wprawdzie stanem przedostatnim co do wielkości, ale jako pierwszy ratyfikował Konstytucję i szczyci się długą historią. Stan Delaware był pierwotnie portem kolonii Pensylwania, ale zawsze miał poczucie własnej odrębności. Kiedy zadeklarował niepodległość względem Wielkiej Brytanii w 1776 roku, ogłosił jednocześnie niezależność także od Pensylwanii! Nasz stan zawsze przyciągał
 • Arizona

  Arizona

  Naszą krainę uważano kiedyś za bezużyteczną pustynię, ale dzisiaj jest to kwitnący stan bogaty w surowce mineralne i ziemie uprawne. Arizona to także jeden z regionów USA o najszybciej rosnącej liczbie ludności. W latach 1950-90 populacja stanu wzrosła pięciokrotnie. Większość z nas mieszka na obszarach pustynnych, ale połowa stanu to
 • Co różni poliglotę od przeciętnego władacza jednym językiem?

  Co różni poliglotę od przeciętnego władacza jednym językiem?

  Odpowiedź na to pytanie zapewne interesuję wielu z nas. Jak byłoby przyjemnie móc podróżować po obcych krajach i bez trudu załatwiać sprawy transportu czy jedzenia. Jednym z wielu znanych poliglotów był Giuseppe Gaspardo Mezzofanti (1774-1849), który mówił biegle ponad setką języków ( chociaż około połowa z nich to dialekty ).
 • Elektroniczne słowniki polsko-angielskie

  Elektroniczne słowniki polsko-angielskie

  Dawniej słownik był synonimem gruntownej wiedzy. Tworzono go przez wiele lat, a do jego staranności wykonywania i przekazywania wiedzy przyczyniała się praca wielu specjalistów. Obecnie na rynku istnieje wiele słowników – od kilkutomowych pozycji po skromne, cienkie odpowiedniki szkolne zawierające najważniejsze wyrażenia, które powinien poznać uczeń. Wynalazkiem naszych czasów są
 • Co zrobić, by wspominać szkołę pozytywnie?

  Co zrobić, by wspominać szkołę pozytywnie?

  Jak ważną rolę pełni w życiu człowieka edukacja, ten tylko się dowie, kto ją zakończył. Najlepiej – z pozytywnymi wynikami. Dzieci i młodzież często nie potrafią zrozumieć, gdy ich rodzice wspominają: „gdy ja byłem w twoim wieku…”. Na to często pada zbiorowa odpowiedź, że czasy były inne. Wypowiedzi dorosłych –
 • Co oferują nam szkoły językowe?

  Co oferują nam szkoły językowe?

  Szkoły językowe mają bardzo atrakcyjne oferty dla swoich uczniów. Oferują nie tylko niskie ceny za kursy, ale zapewniają również inne atrakcje. Idąc do szkoły językowej bardzo często dostaje się darmowe podręczniki, zajęcia organizowane są w małych grupach tak, by każdy uczeń mógł przyswoić materiał w tym samym stopniu. Organizowane są
 • Blokada językowa

  Blokada językowa

  Rozumiesz język doskonale, potrafisz swobodnie czytać i pisać, a także rozmawiać pisemnie na czatach i za pomocą komunikatorów, ale nie potrafi Ci przez język przejść mówienie w tym języku? Masz blokadę językową, która dotyka wielu ludzi. Nie martw się. Można ją przełamać. Po prostu boisz się, że jeśli coś powiesz
 • Esperanto – język przyjaźni i nadziei

  Esperanto – język przyjaźni i nadziei

  Wśród języków światowych dominują przede wszystkim język angielski, francuski, rosyjski, portugalski i hiszpański. Dany język staje się światowy wtedy, gdy występuje na wielu kontynentach, wyjątkiem jest tu rosyjski, jak i w tym języku została spisana znaczna część dorobku naukowego. Bez wątpienia na świecie dominuje język angielski, którego znajomość nie jest
 • Dwujęzyczność

  Dwujęzyczność

  Dziś chciałabym napisać parę słów na temat dwujęzyczności. To cecha, która niepodważalnie jest zaletą. Każdy, kto jest dwujęzyczny (bilingwalny) ma większe szanse na dogadanie się z obcokrajowcem, a także na znalezienie pracy. Nie oszukujmy się, ale w dzisiejszych czasach języki są coraz ważniejsze i nic nie zapowiada tego, by miało
 • Dlaczego dzieci nie uczą się języków obcych?

  Dlaczego dzieci nie uczą się języków obcych?

  Witam, dziś chciałabym podjąć dyskusję polegającą na określeniu problemów, dlaczego dzieci nie uczą się języków obcych. Oczywiście – teoretycznie się uczą – bo chodzą na lekcje i odrabiają zadania domowe. Jednakże w ich głowach często nie pozostaje nic. Jest wiele insynuacji pozwalających przypuszczać, jaka jest prawdopodobna przyczyna. Jedną z nich
 • Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

  Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców

  Chcesz wyjechać za granicę? Uważasz, że zdobycie doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów jest niezbędne? Masz zamiar założyć w przyszłości własną działalność gospodarczą? Jeśli odpowiedziałeś na któreś z tych pytań twierdząco, to koniecznie zapoznaj się z projektem Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców! Erasmus dla przedsiębiorców to program wymiany finansowany przez Unię Europejską. Udział
 • Dyplom ukończenia studiów MBA

  Dyplom ukończenia studiów MBA

  Dyplom ukończenia studiów MBA renomowanej uczelni to dzisiaj najbardziej prestiżowe potwierdzenie umiejętności menedżera. Zainteresowanie jest tak duże, że oferują je niemal wszystkie polskie szkoły wyższe. Ten styl przekazywania wiedzy opracowano przeszło 100 temu w Stanach Zjednoczonych, w Polsce stał się niezwykle popularny na początku lat 90. XX wieku. DYPLOMOWANY PROFESJONALISTA
 • Black Hills w Południowej Dakocie

  Black Hills w Południowej Dakocie

  W środkowej części małego pasma górskiego Black Hills w Południowej Dakocie znajduje się jeden z najbardziej znanych w świecie pomników. W granitowych skałach Mount Rushmore wykuta została gigantyczna rzeźba. Monumentalny pomnik poświęcony wolności i demokracji przedstawia głowy czterech amerykańskich prezydentów: George’a Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodore’a Roosevelta i Abrahama Lincolna. Nazywany
 • Czy pomimo obecnej recesji na rynkach światowych, programy MBA są cały czas popularne?

  Czy pomimo obecnej recesji na rynkach światowych, programy MBA są cały czas popularne?

  Pomimo tego, że sporo firm redukuje w obecnej chwili liczbę nowych zatrudnień, nie jest to jednoznaczne ze spadkiem popularności programów MBA.. Z profesorem Williamem Kooserem, z Chicago Booth School of Business, rozmawia Katarzyna Krakowiak. Czy pomimo obecnej recesji na rynkach światowych, programy MBA są cały czas popularne? W dłuższej perspektywie
 • Czasy prehistoryczne

  Czasy prehistoryczne

  Bytność człowieka na półwyspie florydzkim sięga 12 tysięcy lat w przeszłość. Naturalne środowisko Florydy różniło się znacznie od dzisiejszego. Żyzną ziemię porastała bujna roślinność, wśród której żyło mnóstwo gatunków zwierząt, w tym gatunki dziś już wymarłe, jak tygrys szablo zębny czy mastodont. Obszar suchego lądu był około dwukrotnie większy niż
 • Central Park

  Central Park

  Central Park W końcu ruszyliśmy na podbój Wielkiego Jabłka. Czas, który mogliśmy przeznaczyć na zwiedzanie to popołudnie tego dnia i przedpołudnie następnego. Zastosowaliśmy więc system „obszarowy” i podzieliliśmy zwiedzanie na dwie części: atrakcje zlokalizowane w Midtown i te w Dolnym Manhattanie. Z hotelu do stacji metra mieliśmy niespełna 5 minut.
 • China Town

  China Town

  China Town Drugi dzień wycieczki to wspomniany już wcześniej Dolny Manhattan. Tego dnia podróż metrem była nieco dłuższa; wsiadając na stacji Queensboro Plaza około pół godziny później wysiedliśmy na Canal Street. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od jedynego w swoim rodzaju China Town. Ta największa na zachodniej półkuli enklawa chińczyków na pewno ma
 • Dark Hollows Falls

  Dark Hollows Falls

  Dark Hollows Falls to najczęsciej odwiedzany wodospad w parku. Dojście to podnóża wymagało około 20-minutowego spaceru, dlatego tłumów nie brakowało, w szczególności rodzin z dziećmi. Mieliśmy to szczęście, że przyjechaliśmy z wizytą w maju, w czerwcu bowiem wodospad wysycha niemal całkowicie. Amatorów dobrych fotograficznych ujęć nie brakowało, ale by takie
 • Autostrady – opłaty i poruszanie się – Wakacje w USA

  Autostrady – opłaty i poruszanie się – Wakacje w USA

  Autostrady – opłaty i poruszanie się Nie wszystkie autostrady są płatne w USA, powiedziałabym nawet, że większość jest bezpłatnych. Należy się jednak spodziewać opłat w dużych osrodkach miejskich (Nowy Jork, Miami, Atlanta – nie wiem jak sprawa wygląda na Zachodnim Wybrzeżu). Często są to niewielkie kwoty, ale bramek w mieście
 • Bayfront Park

  Bayfront Park

  Wieczór spędziliśmy w położonym w samym centrum Miami – Bayfront Park. Będąc tutaj, warto wejść na obiad lub drinka do jednej z dziesiątek zlokalizowanych tu knajpek. Można stąd bowiem podziwiać marinę, przy której cumują ogromne statki pasażerskie, a także jachty najbogatszych Amerykanów. Znajduje się tu również pasaż na którym można
 • Charlotte Goes Green czyli dzień św. Patryka w Północnej Karolinie

  Charlotte Goes Green czyli dzień św. Patryka w Północnej Karolinie

  Dzień św. Patryka czyli narodowe święto Irlandii, coraz częściej obchodzone jest w innych krajach. W Polsce przejawia się głównie natężonych ruchem w pubach (szczególnie tych Irlandzkich), w Stanach natomiast tradycja bardziej przypomina tę rodem z Irlandii. Święto obchodzone jest najhuczniej na Wschodnim Wybrzeżu, gdzie mieszka najwięcej Irlandczyków oraz Amerykanów pochodzenia
 • Dlaczego Amerykanie boją się lekarzy czyli amerykańska służba zdrowia

  Dlaczego Amerykanie boją się lekarzy czyli amerykańska służba zdrowia

  Amerykańska służba zdrowia to temat, o którym mówiono i pisano już wiele. Chociażby niedawno w artykule TVN24.pl, w którym mowa o rachunku jaki otrzymała pewna Amerykanka za operację serca jej syna na 231 000 $. (http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/udostepnila-rachunek-za-operacje-syna,751926.html). Huczy również o Trumpie, który odniósł niedawno zwycięstwo po trwającej 7 lat walce republikanów
 • Appalachian Trail w liczbach

  Appalachian Trail w liczbach

  Appalachian Trail to – obok Pacific Crest Trail i Continental Divide Trail – jeden z najdłuższych pieszych szlaków w Ameryce o długości 3500 km, rozciągniętych na 14 stanów Ameryki Północnej. Jedyny taki na Wschodnim Wybrzeżu, co roku przyciąga rzeszę fanów szlaków górskich. Do wyzwania rokrocznie podchodzi kilka tysięcy osób, ale
 • Teksas

  Teksas

  Większość Amerykanów jest dumna ze swego stanu, ale nasz przypadek jest szczególny. Teksańczycy po prostu współczują ludziom, którzy nie mają tego szczęścia, by mieszkać w Stanie Samotnej Gwiazdy. Teksas jest ogromny. Zanim Alaska nie uzyskała statusu stanu, był to zdecydowanie największy stan USA. Przy tak dużym obszarze i zróżnicowanym krajobrazie
 • Illinois

  Illinois

  Illinois stanowi część wielkiego pasa kukurydzianego ciągnącego się przez Środkowy Zachód. Wprawdzie dwie trzecie ludności stanu mieszka i pracuje w rejonie Chicago, ale reszta stanu ma charakter zdecydowanie wiejski i rolniczy. Tempo życia jest tam zupełnie inne niż w Chicago. W Illinois dokonano wielu wynalazków wspomagających rolnictwo takich jak maszyny
 • Alabama

  Alabama

  Alabama, znana jako Serce Południa, odegrała ważną rolę podczas wojny secesyjnej. Pierwszą stolicą Konfederacji było Montgomery i tu powstała Konstytucja Konfederacji. W Alabamie rozpoczął się ruch w obronie praw obywatelskich. W 1955 roku czarna kobieta, Rosa Parks, została aresztowana w Montgomery za odmowę ustąpienia miejsca w autobusie białemu mężczyźnie. Incydent
 • Angielski na co dzień w rozmowach

  Angielski na co dzień w rozmowach

  Nie trzeba być obywatelem Wielkiej Brytanii, by mieć na co dzień styczność z językiem angielskim. Można usłyszeć go wszędzie – w telewizji, radiu, Internecie. Niektóre słowa z języka angielskiego weszły na stałe do polskiego i trudno wyobrazić sobie, by zastąpić je całkowicie polskimi odpowiednikami. I tak „sms” zastępuje polską wiadomość,
 • Alfabet Braille’a

  Alfabet Braille’a

  Alfabet Braille’a służy do czytania i pisania osobom niewidomym. Przed jego powstaniem niewidomi mogli jedynie poprzez cudze odtwarzanie głosem zapoznać się z książką, gazetą, pisać listy za pośrednictwem rodziny, a także przeczytać prywatną korespondencję. Wynalezienie alfabetu Braille’a sprawiło, że w życiu niewidomych zapanowała większa swoboda. Nie należy jednak mylić go
 • Angielski na kursach

  Angielski na kursach

  Od kilkunastu lat można zaobserwować prawdziwy boom na kursy angielskiego. Z czego to wynika? Przyczyna jest prosta ? to po prostu najpopularniejszy obecnie język na świecie. Co prawda, nie ma on zaszczytnego numeru jeden na liście światowej, plasuje się jednak na drugim miejscu spośród najczęściej wykorzystywanych języków ? zarówno jako
 • Alfabet

  Alfabet

  Słowo alfabet pochodzi od połączenia dwóch pierwszych liter alfabetu greckiego ? alfy i bety. To system utrwalania mowy za pomocą zapisu. Przez wieki nośnikami takich zapisów były różne tworzywa, w tym pergamin, skóry zwierzęce, papier. Obecnie bardzo popularna stała się forma elektroniczna. Alfabet posiada pięć znaczeń, które często są ze
 • Francuski Bez Granic

  Francuski Bez Granic

  Szkoła została utworzona, aby organizować wysokiej jakości kursy języka francuskiego dla uczestników ze wszystkich grup wiekowych. Oferuje szeroki wybór opcji, dostosowanych do potrzeb studentów. Szkoła jest jedną z wiodących placówek we Francji i przeznaczona jest dla wszystkich, którzy pragną uczyć się języka francuskiego w jego naturalnym środowisku. Montpellier Lokalizacja Montpellier
 • Instytut Maltański – wyjazd z opiekunem

  Instytut Maltański – wyjazd z opiekunem

  Szkoła założona w 1985 roku.Posiada ośrodki na Malcie i Gozo. priorytetem szkoły jest nauczanie w przyjaznej i zarazem profesjonalnej atmosferze. Aby to było możliwe, kursy są systematycznie uaktualniane według wskazówek uzyskiwanych od uczestników i dostosowywane do potrzeb i oczekiwań każdego z nich, a przyjazny i wysoko wykwalifikowany personel pomaga w
 • Angielski nad Tamizą

  Angielski nad Tamizą

  Lokalizacja Jedna z najbardziej prestiżowych miejscowości Królestwa Brytyjskiego. To tam spotykają się elity w czasie wyścigów konnych. Miejscowość lezy tylko 6 km od Windsdor. Dostępne atrakcje wycieczki, zajecia pozalekcyjne. Letni 10-14 – cena od 1500GBP/2 tygodnie kliknij aby dodać/usunąć ze schowka wiek: od 10 do 14 lat liczba osób w grupie: max.
 • Aktywne Centrum Językowe

  Aktywne Centrum Językowe

  Założona w 1971 roku szkoła to jeden z najlepszych ośrodków uczących języka angielskiego w Wielkiej Brytanii. Jest na tyle duża, aby zaoferować swoim studentom szeroki wybór kursów i poziomów językowych oraz różnorodność narodowości w klasach, a jednocześnie na tyle mała, by uwzględnić indywidualne potrzeby i oczekiwania każdego z uczestników. Ramsgate
 • Kursy językowe finansowane z EFS

  Kursy językowe finansowane z EFS

  Korzystając z możliwości EFS (Europejski Fundusz Społeczny) praktycznie w każdym mieście prowadzone są różnego rodzaju kursy językowe. Trzeba pamiętać o tym, że są to Projekty Regionalne. Tak więc występują pod różnymi nazwami w najróżniejszych terminach. Ale gdzie znaleźć informacje o takich kursach? Bardzo dobrym pomysłem jest oczywiście korzystanie z internetu.
 • Amerykańskie uczelnie oferują program akademicki

  Amerykańskie uczelnie oferują program akademicki

  Amerykańskie uczelnie oferują program akademicki, który umożliwia studia na ponad 100 różnych kierunkach. Dlaczego nie połączyć edukacji z profesjonalnym uprawianiem sportu? Tradycją większości uczelni amerykańskich jest RYWALIZACJA – nie tylko akademicka, ale również sportowa. Finały Big 10 oraz Drake Relays w lekkoatletyce ogląda minimum 15 tysięcy osób. Czołowi koszykarze dywizji
 • A może profilowane?

  A może profilowane?

  Jedną z największych zalet MBA jest możliwość nawiązania ciekawych znajomości, które przydają się w pracy. Dlatego warto wybierać studia na takich uczelniach, które mają mocno rozbudowaną sieć absolwentów. A może profilowane? Ostatnio klasyczne MBA trochę się przejadło, dlatego uczelnie coraz częściej uruchamiają specjalne kursy na przykład dla lekarzy czy finansistów.
 • Amerykańskie prawo pracy

  Amerykańskie prawo pracy

  Amerykanie należą do jednych z najciężej pracujących narodów świata. To, że Polska ma opinię najbardziej pracowitego narodu nikogo nie dziwi. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że amerykanie depczą nam po piętach jesli chodzi o ilość godzin spędzonych w pracy. Nasi rodacy plasują się na piątym miejscu w rankingu najbardziej
 • Chłopiec czy dziewczynka? – dowiedz się na Gender Reveal!

  Chłopiec czy dziewczynka? – dowiedz się na Gender Reveal!

  Nie można zaprzeczyć, Europa przesiąka amerykańską kulturą coraz bardziej i coraz to nowe zwyczaje przybijają do brzegu naszego kontynentu. Randka z drugą połówką w dzień Świętego Walentego, która dla nas nie jest niczym wyjątkowym, w czasach młodości naszych rodziców była jeszcze pełną egzotyką. Każde dziecko urodzone po 2010 roku nie
 • Guess i GAP, Abercrombie & Fitch

  Guess i GAP, Abercrombie & Fitch

  Guess i GAP Sklepy GAP-a ostatnio w Polsce zamknięto, nie cieszyły się bowiem zbyt dużą popularnością, prawdopodobnie ze względu na ceny. W Stanach sklepy tej marki nie wyróżniają się spośród innych niczym szczególnym; zarówno jakość i cena są raczej przeciętne. W Polsce szczególną popularnością cieszyły się bluzy z kapturem, z
 • Outer Banks – magiczne Wschodnie Wybrzeże

  Outer Banks – magiczne Wschodnie Wybrzeże

  Na Outer Banks wybraliśmy się w październiku zeszłego roku. Była to nasza pierwsza wspólna wycieczka i zarazem moja pierwsza wizyta w Stanach. Jako że M., mieszkający całe życie we Wrocławiu, spragniony jest widoków wielkiej wody, nie była to nasza pierwsza i ostatnia wyprawa. Outer Banks to ciągnący się 320 km
 • Waszyngton nocą

  Waszyngton nocą

  Trasę od Kapitolu do pomnika powtórzyliśmy dwa razy, pierwszego dnia popołudniu, a drugiego późnym wieczorem, kiedy odbiór tych samych miejsc jest całkiem inny dzięki dobremu podświetleniu wszystkich budynków. Po zmroku warto zobaczyć szczególnie Kapitol; intensywne podświetlenie na tle granatowego nieba nadaje mu bajkowego charakteru. Przy okazji udało nam się zahaczyć
 • Kapitol – Waszyngton D.C.

  Kapitol – Waszyngton D.C.

  Nie oszukujmy się jednak, nie dla każdego muzea są szczytem Waszyngtońskich marzeń. Mimo wszystko, punktem obowiązkowym na mapie stolicy jest główna siedziba Kongresu czyli Kapitol Stanów Zjednoczonych. Ogromny biały budynek zwieńczony kopułą zna prawie każdy. Wielu również myli budowlę z Białym Domem, którym nie jest. Mało tego, głowa państwa nie
 • Aligatory i bagna Everglades

  Aligatory i bagna Everglades

  Aligatory i bagna Everglades Następnego dnia ruszyliśmy za miasto na teren Everglades, ciągnącego się setki hektarów obszaru tropikalnych bagien. Bagna Everglades są naturalnym środowiskiem dla żyjących tu aligatorów. Turyści mają możliwość poobcowania z tymi dzikimi zwierzętami dzięki organizowanym tutaj wyprawom na tzw. łodziach powietrznych. Większość biznesów związanych z wyprawami prowadzona
 • 10 rzeczy, które lubię w amerykańskich restauracjach

  10 rzeczy, które lubię w amerykańskich restauracjach

  Tak to już jest w Stanach, że w restauracjach jada się często, bo taka tu już panuje kultura. Co za tym idzie, restauracje wykształciły pewne standardy, różniące się od tych, jakie mamy w Polsce. Oto 10 rzeczy, które podobają mi się w amerykańskich restauracjach! Ilość i różnorodność O tym ile
 • Amerykańskie prawo drogowe – plusy i minusy

  Amerykańskie prawo drogowe – plusy i minusy

  Wydawać by się mogło, że Stany, jako kolebka motoryzacji, system drogowy mają dopracowany do perfekcji. System owszem, jest dobry i po amerykańskich drogach jeździ się całkiem dobrze. Jest jednak kilka rzeczy, za którymi na nie przepadam. Czy amerykańskie prawo drogowe jest dobre czy nie, oceńcie sami. Szerokie miejsca parkingowe Moje
 • Amerykanie grają Va Bank – amerykańska służba zdrowia

  Amerykanie grają Va Bank – amerykańska służba zdrowia

  Amerykanie grają Va Bank W ubiegłej dekadzie, ponad 60% wszystkich prywatnych bankructw spowodowanych było niewypłacalnością za rachunki medyczne, a w 2009 roku poziom wydatków na opiekę zdrowotną wyniósł 17% krajowego PKB! Działanie systemu opieki zdrowotnej w USA jest tak zawiłe, że nawet po przeczytaniu kilkunastu artykułów nie jestem w stanie
 • Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Jak rozpoznać dobrego bloga? Odwiedzając wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego, masz przed oczami całą masę rozmaitych tekstów. Relacje z podróży, recenzje filmów, porady psychologiczne, opowieści z udziałem ulubionego zwierzaka, przepisy kulinarne i jeszcze wiele, wiele innych. Chciałoby się coś poczytać, ale możliwości jest tak wiele, że ciężko podjąć decyzję.
 • Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne

  Tłumaczenia konsekutywne Poznań i tłumaczenia audiowizualne

  Tłumaczenia audiowizualne i Tłumaczenia konsekutywne Poznań Tłumaczenia – korzystajmy z pomocy profesjonalistów Istnieje wiele firm, które nie zdają sobie sprawę z wagi jakości tłumaczeń. Często ze względu na oszczędności zlecają to zadanie osobom, które nie posiadają stosownych umiejętności i doświadczenia. W efekcie otrzymują teksty bardzo złej jakości, które wiele osób
 • Szkoła języków obcych Dębica i Szkoła rysunku Olsztyn

  Szkoła języków obcych Dębica i Szkoła rysunku Olsztyn

  Szkoła rysunku Olsztyn i Szkoła języków obcych Dębica Rozwijaj pasje i zdolności Pasja daje motor do działania, daje siłę i radość. Dzięki pasjom człowiek może realizować się w każdej dziedzinie życia. Rozwój pasji oraz zdolności pomaga nabyć umiejętności i wiedzę w ulubionej dziecinie. Nauka takich umiejętności, które sprawiają przyjemność jest
 • Szkolenia sprzedażowe Warszawa i Szkolenia biznesowe Poznań pin point

  Szkolenia sprzedażowe Warszawa i Szkolenia biznesowe Poznań pin point

  Szkolenia biznesowe Poznań pin point i szkolenia sprzedażowe Warszawa Rozwinięcie skrzydeł w branży Chyba tak naprawdę wszyscy wiemy, że obecnie kładzie się ogromny nacisk na to, by wpłynąć na nasze decyzje. Robią to niemal wszystkie firmy, dla których jesteśmy potencjalnymi klientami wpływającymi na zyski i straty. Odkąd do sprzedaży zaczyna
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków i studia podyplomowe prawo autorskie

  Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków i studia podyplomowe prawo autorskie

  Studia podyplomowe prawo autorskie i Studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków Studia podyplomowe Nie da się ukryć, że współcześnie rynek pracy wymaga, abyśmy cały czas poszerzali naszą wiedzę. Sprawę ułatwią studia podyplomowe dla nauczycieli Kraków. Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w weekendy. Nauczyciele, którzy pracują na cały etat, nie będą
 • E-learning kursy językowe i Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  E-learning kursy językowe i Kursy językowe dla dzieci Wrocław

  Kursy językowe dla dzieci Wrocław i e-learning kursy językowe Języki – kursy Wrocław i e-learning Już od dziecka wiadomo, że nauka języków jest niezwykle przydatna w życiu codziennym – przydaje się zwłaszcza w sytuacjach wyjazdowych – czy to na wakacje, czy też związanych z życiem zawodowym. Dzieci uczą się języków
 • Kurs trenera personalnego Wrocław i kursy językowe Szczecin

  Kurs trenera personalnego Wrocław i kursy językowe Szczecin

  Kursy językowe Szczecin i Kurs trenera personalnego Wrocław Kursy w małych i dużych miastach Duże miasta oferują swoim mieszkańcom nie tylko ciekawsze propozycje zatrudnienia i lepsze warunki finansowe; łatwiej w nich zdobyć także odpowiednie wykształcenie. W mniejszych miejscowościach, niestety, są o wiele mniejsze szanse na znalezienie placówki, która przeprowadza kursy
 • Coaching Kraków i Korepetycje Kraków

  Coaching Kraków i Korepetycje Kraków

  Korepetycje Kraków i Coaching Kraków Rozwój osobisty W dzisiejszym świecie, każdy z nas stale powinien podnosić swoje kwalifikacje, aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Jeśli chcemy aby żyło nam się na dobrym poziomie musimy inwestować w siebie, aby potem móc z tego czerpać korzyści. Większość rodziców zdaje sobie sprawę z
 • Coaching Katowice i biuro tłumaczeń Katowice

  Coaching Katowice i biuro tłumaczeń Katowice

  Biuro tłumaczeń Katowice i Coaching Katowice Coaching biznesowy Coaching biznesowy cieszy się coraz większą popularnością. Obecny jest przede wszystkim w dużych przedsiębiorstwa, w korporacjach. Z usług coachingowych najczęściej korzystają managerowie i osoby zarządzające pracownikami. Jego celem jest poprawa efektywności pracy. Ma to się przede wszystkim przełożyć na lepsze zarządzanie zespołem,
 • Angielski dla dzieci Wrocław i Angielski dla dzieci Białystok

  Angielski dla dzieci Wrocław i Angielski dla dzieci Białystok

  Angielski dla dzieci Białystok i angielski dla dzieci Wrocław Angielski Czy twoje dziecko rozpoczęło już naukę języka angielskiego? Jeśli nie, to musi to zacząć jak najszybciej! Nie od dziś wiadomo, że im szybciej rozpocznie się nauka języka obcego tym szybciej i łatwiej przychodzi nauka i zapamiętywanie nowych słów i wyrażeń.
 • Prywatna szkoła podstawowa Warszawa

  Prywatna szkoła podstawowa Warszawa

  Szkoła podstawowa Edukacja naszego dziecka powinna być doskonale przemyślana. Na jego przyszłość nie wpływa jedynie wybór liceum czy studiów. To właśnie wczesne etapy nauczania są kluczowe. Dziecko poznaje wtedy podstawową wiedzę, uczy się ważnych umiejętności, a co najważniejsze rozwija się wtedy najintensywniej. Ze względu na to powinniśmy zapewnić mu odpowiednie
 • Szkoła językowa Wrocław

  Szkoła językowa Wrocław

  Szkoła językowa Dbając o dobrą edukację naszego dziecka nie powinniśmy zapominać również o zajęciach dodatkowych. Jednak nie musimy ograniczać się jedynie do szkoły, do której uczęszcza. Powinniśmy szukać najbardziej korzystnych i atrakcyjnych ofert zajęć. Dzięki temu mamy pewność, że będą one nie tylko nauką, ale również wspaniała rozrywką. Umiejętnie przekazywana
 • Szkoła językowa Katowice

  Szkoła językowa Katowice

  Szkoła językowa a Katowicach Nauka języka jest nie tylko pasjonująca, ale i również bardzo przydatna. Jest to umiejętność szczególnie ceniona przez pracodawcę, a także bardzo często sprawdza się w życiu codziennym. Wyjazdy za granicę, czy wycieczki nie są wówczas żadnym problemem. Dlatego też osoby, które chcą się uczyć języka bądź
 • Szkoła rysunku Olsztyn

  Szkoła rysunku Olsztyn

  Przygotowanie do egzaminu Osoby planujące karierę w architekturze powinny pamiętać, że studia uczą w tej dziedzinie bardzo wiele. Ważne jest, aby wybrać jak najlepszy uniwersytet. Dzięki temu zyskujemy ogromne możliwości oraz doświadczenie, które będziemy zdobywać w trakcie nauki. Wbrew pozorom ma to wpływ chociażby na praktyki na jakie zostaniemy przyjęci.
 • Szkoła języka niemieckiego Warszawa

  Szkoła języka niemieckiego Warszawa

  Warto się uczyć kilku języków obcych Większość z nas, swoją przygodę z językiem obcym zaczyna od nauki angielskiego. Ten fakt nie powinien w zasadzie dziwić, ponieważ angielski jest od wielu lat uznawany za język międzynarodowy. Do tego jest to dosyć prosty język, więc jego nauka nie stwarza jakichś większych problemów.
 • Szkoła dwujęzyczna Warszawa

  Szkoła dwujęzyczna Warszawa

  Szkoła dwujęzyczna Zanim poślemy nasze dziecko do szkoły powinniśmy dokładnie przemyśleć nasz wybór. Opcji jest o wiele więcej niż może się wydawać. Oczywiści wygodnym rozwiązaniem jest wybranie szkoły w pobliżu domu. Dzięki temu nie będzie konieczności poświęcania wolnego czasu na dojazdy. Jednak priorytetem powinien być dla nas poziom nauczania. Edukacja
 • Szkoła języków obcych Dębica

  Szkoła języków obcych Dębica

  Szkoła języków obcych w Dębicy Znajomość języków obcych to wielki atut zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. To nie tylko szansa na znalezienie lepszej pracy, ale i również na uzyskanie awansu zawodowego, a także na poznawanie nowych osób, kultur, miejsc na świecie. Jednak znajomość języków obcych, którą wynosi się
 • Niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa Ursynów

  Niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa Ursynów

  Publiczna czy niepubliczna? Wielu z Was może zastanawiać się, czy dla swojej pociechy wybrać placówkę publiczną, czy jednak pozostać przy szkole niepublicznej? Warto udać się do takich placówek na wizytę, co pozwoli podjąć decyzję do końca. Niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa Ursynów to bardzo nowoczesna placówka, gdzie trzeba regularnie płacić czesne,
 • Wyższa szkoła administracji publicznej

  Wyższa szkoła administracji publicznej

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Na rynku pracy niezmiennym zainteresowaniem cieszą się ofert stanowisk w administracji publicznej. Wiele osób poszukujących pracy, w pierwszej kolejności stara się o pracę właśnie w administracji. Wyższa szkoła administracji publicznej oferuje studia na kierunkach, które mogą ułatwić zdobycie pracy w sektorze publicznym. Praca w sektorze publicznym
 • Niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa

  Niepubliczna szkoła podstawowa Warszawa

  Niepubliczna szkoła podstawowa w Warszawie Wraz z pojawieniem się dziecka na świecie rodzice starają się robić niemal wszystko dla jego dobra. Na początku oczywiście są to sprawy związane z zapewnieniem dziecku odpowiedniej opieki oraz bezpieczeństwa. Z czasem dochodzą do tego inne również bardzo ważne kwestie. Przede wszystkim chodzi to, aby
 • Ernest Nemeczek – heroiczny bohater

  Ernest Nemeczek – heroiczny bohater

  W książce Ferenca Molnara pt. ?Chłopcy z Placu Broni? bardzo ważną rolę odgrywa jeden z bohaterów, należący do grupy walczącej z Czerwonymi Koszulami, Ernest Nemeczek. Jego historia jest tragiczna i bardzo symboliczna, o czym mówi nam w książce Chłopcy z Placu Broni streszczenie jego poczynań w walce o Plac Broni.
 • Portal biologiczny

  Portal biologiczny

  Biologia jest nauką przyrodniczą zajmującą się badaniem organizmów żywych, ich pochodzeniem, budową, rozwojem i fizjologią. Obejmuje botanikę, zoologię czy naukę o człowieku. Zajmuje się szerokimi pojęciami jak dziedziczenie, bioróżnorodność, metamorfozę. Zajmuje się fizjologią, cytologią czy ekologią. Obecnie biologia to tak szeroki i ciekawy dział, wyk raczący daleko poza wiedzę szkolną.
 • Podesty ruchome

  Podesty ruchome

  Jak doskonale wiemy przyszłość może jawić się w różnych barwach. Wiele osób uważa, że wszystko, co wydarzy się za kilkadziesiąt lat będzie sukcesem, postęp w medycynie, lek na długowieczność… Ogólnie fanatycy przyszłości najchętniej całe swoje życie żałowaliby, że urodzili się zbyt wcześnie. Oprócz osób wyjątkowo pozytywnie nastawionych do wszystkiego, co
 • Ogłoszenia dla studentów

  Ogłoszenia dla studentów

  Czy wiesz wiesz gdzie znaleźć ogłoszenia dla studentów? Chcesz znaleźć pracę, mieszkanie, sprzedać coś bądź wynająć? A może chcesz zająć się udzielaniem korepetycji? Obecnie istnieje dużo portali, na których można zamieścić ogłoszenia, nawet bezpłatnie. Takie portale to spore ułatwienie, ponieważ nie musimy rozwieszać ogłoszeń na słupach. Nie musimy podawać numeru
 • Korepetycje dla maturzystów

  Korepetycje dla maturzystów

  Matura to jeden z ważniejszych i bardziej stresujących egzaminów, z którym musi się zmierzyć większość uczniów. W jaki sposób dobrze się do niej przygotować? Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby nie zostawiać nauki na ostatnią chwilę. Warto już kilka miesięcy wcześniej zapoznać się z zagadnieniami maturalnymi, gromadzić potrzebne notatki
 • Hologramy na legitymację studencką

  Hologramy na legitymację studencką

  Studia to piękny czas. Nie tylko ze względu na możliwości, ale także na oszczędności. A to wszystko dzięki małym naklejkom na studenckiej legitymacji (tak zwane hologramy na legitymację studencką). Wiele studentów, którzy ukończyli już wyższą uczelnie zwleka z odbiorem dyplomu tylko po to, by mieć jak najdłużej zniżki studenckie. Sporo
 • Studia podyplomowe

  Studia podyplomowe

  W dzisiejszych czasach aby odnieść zawodowy sukces, nie można skończyć swej edukacji na przysłowiowej maturze. Studia, przynajmniej jeden fakultet, to niezbędne minimum. Wielu młodych ludzi, jeśli tylko mają taką możliwość, uczy się na kilku kierunkach równocześnie. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest zdobyta wiedza. To przepustka
 • Obozy językowe

  Obozy językowe

  Warto uczyć się języków obcych. Przynajmniej jest to nasza inwestycja w przyszłość. Warto również zadbać o to aby nasze dzieci już od najmłodszych lat uczyły się języków innych narodowości. Tym bardziej, jeżeli przejawiają ku temu zdolności. Jak wiadomo nie można za mocno naciskać. Ale jeżeli dziecko chce się uczyć i
 • Nauka języków obcych

  Nauka języków obcych

  Masz dość codziennych obowiązków i chcesz uciec na chwilę od swojej pracy? Wybierz się w podróż do nowego kraju. Poznasz nową kulturę, zwyczaje i odpoczniesz od nudy. Co przyda się podczas takiej podróży? Na pewno niezbędna będzie znajomość języków obcych, które pomogą Ci w komunikacji. Nauka języków obcych jest jedną
 • Hiszpański Poznań

  Hiszpański Poznań

  Nauka języka hiszpańskiego cieszy się nieustannie sporym zainteresowaniem. Jest to język, którym posługuje się ponad pół miliarda osób i jest on jest trzecim najczęściej używanym językiem na świecie. Szkoły językowe prześcigają się w swoich ofertach, więc czasem trudno zdecydować się na odpowiedni kurs. W stolicy Wielkopolski mamy do wyboru parę
 • Angielski Warszawa

  Angielski Warszawa

  Chcesz zmienić coś w swoim życiu? Pomóc sobie w rozwoju osobistym? Osiągnąć lepsze wyniki w pracy, w szkole i doświadczyć czegoś nowego? Nauka języków jest dla ciebie! Profesjonalne kursy, native speakerzy lub samodzielna nauka w domu przy pomocy książek oraz informacji w sieci. Wszystko zależy od Twojej woli i samozaparcia.
 • Kurs angielskiego online

  Kurs angielskiego online

  Język angielski stał się językiem międzynarodowym, więc bez jego znajomości niewiele możemy zrobić. Nie wyjedziemy do pracy za granicę, ani nie znajdziemy dobrej pracy w kraju. Opanowanie angielskiego to na chwilę obecną sprawa najważniejsza, a sposobem na jego poznanie może być kurs angielskiego online. Internet roi się od różnego rodzaju
 • Firmy szkoleniowe

  Firmy szkoleniowe

  Na rynku pracy napotkamy wiele firm, które nazywamy potocznie firmy szkoleniowe. I tyle ile jest tych firm, tyle będzie szkoleń jakie one urządzają. Obecnie ten rynek rozwinął się w ten sposób, że szkolą nas nawet z postaw jakie człowiek ma przybierać w pracy. Wiadomo, że ludzie pracują na różnych stanowiskach.
 • Biuro tłumaczeń Poznań

  Biuro tłumaczeń Poznań

  Kiedy mieszkamy  w Wielkopolsce i pojawi się potrzeba przetłumaczenia jakiegoś tekstu, z nieznanego (lub słabo nam znanego) języka najlepiej skorzystać z usług firmy takiej jak Biuro tłumaczeń Poznań jest miejscem  gdzie funkcjonuje najwięcej tego typu instytucji. Duży wybór świetnych specjalistów i konkurencyjne ceny dają gwarancję, że interesująca nas publikacja zostanie
 • Badanie na wykrywaczu kłamstw

  Badanie na wykrywaczu kłamstw

  Ludzkie zaufanie ma to do siebie, że ciężko je odbudować. Dlatego tak wiele osób jest nieufnych, nie tylko jeżeli chodzi o nieznajome im osoby, ale również o ich najbliższych. Czasami w życiu człowieka są takie momenty, gdzie prawda, chociaż często bolesna, jest najbardziej pożądaną rzeczą, która przyniesie ulgę. Zwłaszcza gdy
 • Badanie na wariografie

  Badanie na wariografie

  W życiu zdarzają się sytuacje, kiedy człowiek musi przekonać otoczenie o swojej niewinności i spowodować, by ludzie uwierzyli w jego słowa. Dotyczy to często osób niesłusznie podejrzewanych o popełnienie przestępstwa. Aby udowodnić swoją prawdomówność mogą oni poprosić o badanie na wariografie. Wbrew pozorom znany z filmów kryminalnych wykrywacz kłamstw to
 • Szkoła językowa Poznań

  Szkoła językowa Poznań

  Szkoła językowa Poznań to propozycja dla wszystkich zainteresowanych nauką języków obcych. Trzeba przyznać, że sporo osób korzysta z takiej formy nauki. Na zgłębianie tajników obcej mowy nigdy nie jest za późno, więc jeśli ktoś ma tylko czas, ochotę i pieniądze, może się uczyć bez przeszkód. Szkoły językowe wychodzą do klientów,
 • Sala konferencyjna Warszawa

  Sala konferencyjna Warszawa

  Co jest potrzebne podczas konferencji lub szkolenia? Z pewnością sala oraz miejsca siedzące zarówno dla uczestników, jak i prelegenta. To jednak za mało, aby zrobić pozytywne wrażenie i zapewnić wszystkim komfort. Dlatego sala konferencyjna warszawa proponuje szereg udogodnień. Zazwyczaj na sali znajduje się najpotrzebniejszy sprzęt audiowizualny. Rzutnik, laptop, oraz ekran
 • Przedszkole Wrocław

  Przedszkole Wrocław

  Przedszkole zapewnia dziecku nie tylko opiekę podczas gdy jego rodzice pracują, ale także edukuje dziecko. Każdy maluch może być przedszkolakiem od 2,5 roku życia pod warunkiem, że potrafi sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne. Dla rodziców jest bardzo ważne przedszkole Wrocław stara się w tej kwestii pomóc młodym rodzicom wychowującym małe dzieci,
 • Pisanie prac magisterskich tanio

  Pisanie prac magisterskich tanio

  Praca magisterska, jak wszystko wydawane drukiem, musi mieć odpowiedni format. Oznacza to, że już na etapie pisania musisz zadbać o kilka szczegółów technicznych. Najwięcej jednak pracy czeka cię już na zakończenie pisania. Każda uczelnia ma swoje własne wytyczne. Niektóre jednak zasady są wspólne. Pisanie prac magisterskich tanio musi mieć ściśle
 • Nauka jazdy Lublin

  Nauka jazdy Lublin

  Od dziecka marzyłam  żeby zostać kierowcą. Jako mała dziewczynka siadałam  na kolanach taty czy dziadka i szarżowałam za kierownicą w stojącym pojeździe.  Odkąd pamiętam oglądałam z mamą wyścigi formuły 1, gdzie na torach zawodnicy szaleli. Zawsze mówiłam wtedy że sama będę takim kierowcą jak dorosnę. Wywoływało to uśmiech na twarzy
 • Testy do policji

  Testy do policji

  Chciałbyś się przekwalifikować i zostać policjantem? To całkiem dobry pomysł- praca w policji jest dobrze płatna i na ogół ciekawa. Praca w policji, wbrew pozorom, nie musi też być niebezpieczna. Wszystko zależy od zajmowanego stanowiska. Ale żeby pracować w policji, najpierw musisz się tam dostać, a to wcale nie takie
 • Szkoła windsurfingu

  Szkoła windsurfingu

  Jednym z najpopularniejszych sportów wodnych jest niewątpliwie windsurfing. Wymaga on jednak odpowiedniego treningu i przygotowania, a miejscem które może to zapewnić jest renomowana szkoła windsurfingu. Jest to sport uprawiany na wodzie, co wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami i aby ich uniknąć konieczne jest szkolenie pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Jednak kiedy
 • Szkoła rysunku

  Szkoła rysunku

  Nie ulega wątpliwości, że mama i tata zawsze chcą dla swoich pociech jak najlepiej. Dbają oni o ich prawidłowy rozwój, pragną ich szczęścia i zdrowia. Rodzice często starają się odkryć i rozwijać w swoich dzieciach jakiś talent. Jeśli okaże się, że nasz maluch wykazuje zdolności plastyczne, dobrym miejscem, do jakiego
 • Ośrodek szkolenia kierowców Lublin

  Ośrodek szkolenia kierowców Lublin

  Proces szkolenia i wdrażania nowych ludzi w grono kierowców trwa bezustannie. Ośrodek szkolenia kierowców Lublin to jedno z miejsc, które pozwala kandydatom na kierowców rozpocząć swoją przygodę i drogę do zdania egzaminu i otrzymania wymarzonego prawa jazdy po przejściu kompleksowego kursu. Szkolenie kierowców to jednak nie tylko przygotowywanie przyszłych kierowców,
 • Angielski przez skype

  Angielski przez skype

  Uczysz się języka angielskiego przez kilka lat, dużo rozumiesz słuchając i czytając, ale za każdym razem, kiedy masz porozmawiać w tym języku – kołek staje Ci w gardle? Paraliżuje Cię strach przed popełnieniem jakiegoś błędu? Boisz się, że źle zostaniesz zrozumiany? Spokojnie, to bardzo częste zjawisko u osób, które nie
 • Poradnik montera elektryka

  Poradnik montera elektryka

  Wszelkie osoby, które interesują się elektryką i wszystkim, co jest z nią związane mogą pogłębiać swoją wiedzę na różne sposoby. Uczęszczanie do odpowiedniej szkoły jest na pewno bardzo ważną kwestią. Po za tym znaczenie ma też możliwość uczenia się od specjalisty w takim fachu poprzez podglądanie jego pracy. Dobrze jest
 • Kurs na wózki widłowe

  Kurs na wózki widłowe

  W dzisiejszych czasach wydaje się, że trudniej znaleźć pracę. Ale to wszystko nie prawda, pracy jest wiele, nawet bardzo wiele. Wystarczy wiedzieć gdzie szukać. Na przykład magazyny, których jest coraz więcej stale szukają pracowników. Praca na magazynie to często praca, w której nie wymagane jest jakieś szczególne doświadczenie i tak
 • Gablota na sztandar

  Gablota na sztandar

  W większości instytucji państwowych, urzędów a nawet szkół honorowe miejsce zajmuje sztandar. Ten symbol państwowy zawsze zasługuje na honorowe miejsce, szacunek i oczywiście odpowiednią oprawę, którą niewątpliwie jest gablota na sztandar. Można w nich bezpiecznie przechowywać wszelkiego rodzaju flagi bez obawy że będą narażone na uszkodzenie a nawet zniszczenie. Na
 • Druki szkolne

  Druki szkolne

  Biurokracja obecna jest w każdej sferze naszego życia. Ciężko znaleźć jest dzisiaj urząd albo inną instytucję użytku publicznego, w której załatwienie jakiejkolwiek sprawy nie wiązałoby się ze żmudnym wypełnianiem podsuwanych dokumentów, druków i druczków. Biurokracja weszła także do szkoły, a jest to spowodowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim chodzi o ujednolicenie
 • Blog ogólnotematyczny

  Blog ogólnotematyczny

  O blogosferze coraz częściej mówi się jako o wiarygodnym i autentycznym źródle informacji, a sami blogerzy coraz częściej pojawiają się w telewizji, piszą dla prasy, wydają własne publikacje. Najpopularniejsi zarabiają na tym niemałe pieniądze. Kuszącym zatem może być pomysł założenia bloga. Jednak co, jeśli nie mamy jednej, konkretnej pasji o
 • Szkolenia biznesowe

  Szkolenia biznesowe

  Doświadczeni menedżerowie oraz osoby związane z biznesem oraz prowadzeniem własnej działalności przygotowują specjalne szkolenia biznesowe, które mają na celu wdrożenie nowych członków i naukę dodatkowych kompetencji. Zapewniają one ogromną szansę rozwoju, dzięki czemu osoby biorące w nich udział mają gwarancję poprawy swojej pozycji na rynku pracy. Szkolenia biznesowe skupiają się
 • Kurs prawa jazdy Lublin

  Kurs prawa jazdy Lublin

  Nie ulega wątpliwości, że prawo jazdy jest potrzebnym dokumentem i to na wielu płaszczyznach. Nie chodzi tylko o komfort jeżdżenia własnym autem, zamiast proszenia kogoś o podwiezienie lub jeżdżenia autobusami. Chodzi również o to, że mając prawo jazdy i auto możemy na przykład starać się o lepszą pracę, choć oddaloną
 • Kurs barmański

  Kurs barmański

  Obecnie, barman robi o wiele więcej, niż tylko stanie za barem i realizowanie zamówień klientów. Profesjonaliści uczą się przeróżnych sztuczek, które po odpowiednio długim treningu pozwalają im na udział w konkursach barmańskich. Jak jednak nauczyć się jakieś sztuczki? Wielu początkujących barmanów nie wie od czego zacząć. Kurs barmański wydaje się
 • Kurs angielskiego Poznań

  Kurs angielskiego Poznań

  Doskonale zdajemy sobie sprawę, że znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie jest niezwykle ważnym aspektem. Językiem tym posługujemy się na całym świecie, znając go świetnie radzimy sobie na wycieczkach zagranicznych, czy też o wiele łatwiej możemy znaleźć pracę. Angielskiego uczymy się już od najmłodszych lat w szkole podstawowej, lecz w
 • Dobry prawnik Kraków

  Dobry prawnik Kraków

  Większość z nas ma spory kłopot, gdy musi przeczytać jakąś ustawę czy rozporządzenie. Po prostu nie rozumiemy zawiłości języka prawniczego… W takich przypadkach powinniśmy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą. Tylko jak go znaleźć? Na szczęście w dzisiejszych czasach nie jest to trudne. Wystarczy w pole wyszukiwarki internetowej wpisać konkretną frazę,
 • Ziemia polska kompostownia

  Ziemia polska kompostownia

  Które firmy zasługują szczególnie na uznanie w biznesie? Na pewno są to takie przedsiębiorstwa, które bardzo cenią sobie dobre relacje z konsumentami oraz są w stanie bardzo szybko określić potrzeby klienta i zaspokoić je w bardzo szybki i wygodny sposób. Polscy konsumenci na pewno należą do tych ludzi, którzy wymagają
 • Pisanie prac zaliczeniowych

  Pisanie prac zaliczeniowych

  Jeżeli potrzebujesz kogoś kto napisze Twoją pracę zaliczeniową za Ciebie to dobrze trafiłeś, ponieważ pisanie prac zaliczeniowych to dla nas pikuś. Abyśmy mogli skonstruować taką pracę dla Ciebie, niezbędne nam są pewne wytyczne, którymi będziemy musieli się kierować, żeby jak najlepiej spełnić Twoje oczekiwania. Po pierwsze musisz określić poziom zaawansowania
 • Laboratorium wzorcujące

  Laboratorium wzorcujące

  Wzorcowanie, które może przeprowadzić laboratorium wzorcujące, w odróżnieniu od legalizacji jest czynnością dobrowolną. Wykonuje się je jedynie na życzenie klienta. Zasadnicza różnica między wzorcowaniem, a legalizacja występuje również w kwestii dokumentacji. Dokumenty dotyczące wzorcowania i legalizacji Po wzorcowaniu otrzymujemy świadectwo wzorcowania i jest to bezpośredni dowód przeprowadzonego badania. Na świadectwie
 • Kursy angielskiego Wodzisław Śląski

  Kursy angielskiego Wodzisław Śląski

  Języki obce w dzisiejszych czasach są niezwykle ważne. To stwierdzenie, które jest nam, czy też naszym dzieciom wpajane do głów już od najmłodszych lat. Z czego ten fakt się właściwie bierze i z jakiego powodu nauczyciele tak mocno naciskają na to, żeby dzieci tak mocno przykładały się do nauki języków
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  Szkoła to miejsce gdzie młody człowiek poznaje świat. Godziny spędzone w szkolnych murach skutkują tym, że dzieci uczą się pisać, czytać i liczyć. Kadra pedagogiczna dba także o rozwój artystyczny oraz fizyczny. Dodatkowo młodzi ludzie zaczynają swoją przygodę z poznaniem języków obcych. Obok wyżej wymienionych tylko niektórych zajęć szkolnych, prowadzonych