27

Wednesday, May

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

admin
 / Posts created by admin
 • TEORETYCZNE PRZESŁANKI

  TEORETYCZNE PRZESŁANKI

  Istnieją przeto teoretyczne przesłanki, że w ta­kim samym stopniu człowiek może im zapobiegać, gdyż wkracza w epokę kulturowej ewolucji, w której jako świadoma cząstka biosfery nadaje jej kształt. Dlatego na obecnym dopiero szczeblu rozwoju świa­domości dostrzega się możliwości profilaktyki chorób nieuleczalnych.Historia dowiodła, że sukcesy terapeutyczne może medycyna osiągnąć, mimo że
 • PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI

  PRZEŚWIADCZENIE O NIEULECZALNOŚCI

  Zawarte są one w witaminie C i E oraz w mikroelementach, jak selen (Se), kobalt (Co) i za­pewne w innych jeszcze, dotąd nie znanych pierwia­stkach i ich kompleksach. Uczeni z prof. Richardem Doiłem na czele dowodzą, że choroby nowotworowe, uważane dotąd za nieule­czalne, są w blisko 80 proc. ekologicznie uwarunko­wane,
 • DECYDOWANIE O ZDROWIU

  DECYDOWANIE O ZDROWIU

  Oczywiście, o zdrowiu decyduje właściwe odżywianie, bogate m.in. w witaminy C i E oraz w składniki mineralne, gdyż zwiększa potencjał antyoksydacyjny, a więc potencjał przeciwnowotworowy organizmu. Nitrozoaminy i nitrozozwiązki pochodzić mogą z gle­by, do której wprowadzono nadmiar nawozów azoto­wych, a także z emisji azotowych zakładów przemysło­wych oraz z mięsa peklowanego
 • WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW

  WYSOKA ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW

  Pocho­dzą one najprawdopodobniej z przecieków z gnojo­wisk lub z nawiewów nawozów azotowych. Związki te są — jak wiadomo — prekursorami nitrozoamin, szczególnie groźnych czynników rakotwórczych. Ze­spół mykologiczny Akademii Rolniczej pod kierunkiem prof. dr. Bolesława Smyka dowiódł, że w domach lu­dzi chorych występuje skażenie środowiska zamieszka­nia toksynotwórczymi grzybami produkującymi szcze­gólnie groźny
 • POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH

  POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH

  Tendencją przyświeca­jącą konferencji było m.in. rozbudzenie zainteresowa­nia wśród ludzi nauki grupą zjawisk pozostających dotychczas poza możliwościami nauki albo takimi, wo­bec których nauka deklarowała swą bezradność. Otwarły się tedy szersze możliwości badań nad pro­filaktyką chorób uważanych dotąd za nieuleczalne, i co więcej — pojawiły się próby zapobiegania cho­robom nieuleczalnym oraz próby
 • OSTATECZNE WNIOSKI

  OSTATECZNE WNIOSKI

  Nie pomnę już, kto podsunął mi myśl poszukiwania istoty i profilaktyki nowotworowych chorób krwi po­za tradycyjnym kręgiem patologii komórkowej, a w kręgu patologii molekularnej i submolekularnej. Zro­zumiałem wówczas, że ujemne skutki, jakie wyzwala człowiek w swoim naturalnym środowisku, wyrażone trzema sprzężonymi ze sobą zjawiskami kulturowo- -społecznymi, jak wojna — głód
 • ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI

  ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI

  W człowieku odzwierciedla się ekologiczna rzeczy­wistość, gdyż ze środowiskiem jest on sprzężony in­formacjami. Termin „informacja” był pierwotnie sto­sowany wyłącznie w dziedzinie stosunków między­ludzkich. Postęp cybernetyki nadał informacji nowe znaczenie. W miarę udoskonalania maszyn elektronicz­nych i usprawniania technik kodowania informacji powstała nowa wartość — przekład z jednego kodu na drugi. Wartość
 • ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

  ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

  Mówiąc o środowisku mamy na myśli to wszystko, co nie należąc do organizmu wyznacza lub współwy- znacza jego procesy życiowe. Aby mu nadawać zdrowy kształt, musimy uświadomić sobie, że każdemu pro­cesowi życiowemu odpowiadają określone przedmioty otoczeniowe, tzw. korelaty stosunków środowiskowych. One warunkują zarówno subiektywne poczucie spraw­ności psychofizycznej i społecznej, a
 • ZINTEGROWANIE OBRAZU ŚWIATA

  ZINTEGROWANIE OBRAZU ŚWIATA

  Jest oczywiste, że jeżeli pewne rzeczy poznajemy bar­dzo dokładnie, nie jesteśmy w stanie poznać jednocze­śnie wielu rzeczy bardzo różnorodnych. Optymalny postęp w nauce i technice, wywierający wpływ na życie każdego z nas, uwarunkowany jest tedy pracą zespołową, gdyż wiedzę każdego specjalisty można uzupełniać wiedzą pozostałych specjalistów. Tym spo­sobem wiedza zyskuje
 • ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW

  ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW

  Zwiększająca się liczba czynników zagrażających po­prawnemu działaniu naszego mózgu powoduje, że co­raz mniej sprawnie potrafimy walczyć ze wzrastają­cym zagrożeniem przetrwania rodzaju ludzkiego. Ety­czna obojętność populacji świata na wzrost czynników stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo może na­rastać w miarę, jak wspomniane i inne nie znane je­szcze czynniki zwiększać będą upośledzenie intelektu­alne i moralne
 • POSZUKIWANIE NOWYCH DRÓG

  POSZUKIWANIE NOWYCH DRÓG

  Mniej ich interesuje to, co istnieje na polanie. Poszukują więc nowych dróg i idei, mając jednak zawsze wiele wątpliwości. Doktryner wątpliwości nie ma nigdy. Uważa on, iż to, co mówi doktryna, jest trwającym wiecznie pewnikiem, że jeśli coś jest nowe i może być dla doktryny szkodliwe, zasługuje na potępienie. Dok­tryner
 • SYSTEMOWY OBRAZ ŚWIATA A PROFILAKTYKA

  SYSTEMOWY OBRAZ ŚWIATA A PROFILAKTYKA

  Oczywisty jest fakt, że poruszanie się po „ziemi ni­czyjej”, a więc w terenie chorób uważanych za nieule­czalne, wymaga nie tylko odwagi zajęcia się tą dzie­dziną wiedzy, wobec której medycyna przekonana jest o swej bezradności, ale też nowego teoretyczno-meto- dologicznego spojrzenia na filozofię poznania nauko­wego. Dziś jest nią tendencja do integracji
 • PIERWSZE EFEKTY

  PIERWSZE EFEKTY

  Otrzymane wyniki konfrontuje lekarz jutra, lekarz ekolog, z jonogramem i biochemicznym składem pły­nów i tkanek organizmu człowieka. Dalsze badania dotyczące wzorów kulturowych, które warunkują eko­logiczne sytuacje, uzupełniają socjolog, etnolog i inni specjaliści.Integrując wyniki badań tych wielu specjalistów dostrzega się różnice w geochemicznej strukturze Hel­sinek i Sofii, a znajdując odpowiedź na
 • DRUGA FAZA REWOLUCJI

  DRUGA FAZA REWOLUCJI

  Druga faza rewolucji naukowo-technicznej zakłada integrację różnych nauk i sprzężenie ich w myśl praw cybernetyki. Tego rodzaju podejście do nauki o ochro­nie zdrowia społecznego wydaje się skuteczną drogą do osiągnięcia celu, tj. zmniejszenia obecnego nasile­nia chorób cywilizacyjnych i tym samym przetrwania rodzaju ludzkiego. Aby nie być gołosłownym, przedstawię tylko wybrane
 • CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

  CZYNNIK SPRZYJAJĄCY

  Wiadomo, że czynnikiem sprzyjającym nowotworom gruczołu krokowego jest nikiel (Ni). Gdzie więc tkwi źródło kontaminacji niklem społeczności miejskiej? Kto wie, czy odpowiedzialni za zdrowie społeczne nie powinni poszukać czynników neutralizujących nikiel i próbować tą drogą realizować ekologiczną profilak­tykę raka sterczu. Może warto zasięgnąć opinii eks­pertów z dziedziny chemii bionieorganicznej. Wiado­mo
 • ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

  ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

  Przyczynia się do tego patent prof. dr. Władysława Biedy, Edwarda Górlicha, Zdzisława Liśkiewicza, Je­rzego Wareckiego i autora (nr 88183/93525 AGH), któ­ry pozwala neutralizować w przewodach kominowych substancje toksyczne oraz te same kominy wykorzy­stać do emitowania substancji chemicznych rekulty­wujących glebę w promieniu skażonym emisjami okre­ślonego zakładu przemysłowego. Zabiegi profilaktyczne, pozwalające ograniczyć
 • UWARUNKOWANIA CHOROBY

  UWARUNKOWANIA CHOROBY

  Wiemy dziś, że obie te choroby uwarunkowane są dysfunkcją grasicy, któ­ra z kolei uzależniona jest od podaży jonu magnezo­wego. Obie mają charakter odczynu na wolnorodniko- we mechanizmy, a przyczyną ich jest niedobór okre­ślonych mikroelementów oraz makroelementów.Przewiduje się, że leki skuteczne w miażdżycy — m.in. i prostacyklina, naturalny hormon, który wes­pół
 • ROZROST I DYSFUNKCJA

  ROZROST I DYSFUNKCJA

  W konsekwencji powstaje jej rozrost i dysfunkcja wraz z objawami chorobowymi wyraża­jącymi się niedowładem immunologicznym. Dysfunk­cja grasicy towarzyszy miażdżycy, chorobom nowotwo­rowym i chorobom metabolicznym oraz procesom sta­rzenia się, tłumaczonym dziś patologią wolnorodni- kową.Fakty te zawdzięczamy w dużej mierze badaniom chorób wypływających z niedoboru kompleksu bio­pierwiastków, zwłaszcza soli magnezu. Wskutek nie­doboru
 • Złe zachowanie nastolatków

  Złe zachowanie nastolatków

  Złe zachowanie nastolatków Wiadome jest, że kiedy młody człowiek wkracza w tak zwany okres dojrzewania, zaczynają się z nim dziać, można powiedzieć złe rzeczy. Rodzice takie młodego człowieka doskonale zdają sobie sprawę z tego, dlaczego tak jest i dlatego też muzą po prostu się pogodzić ze złym zachowaniem ich dziecka.
 • Co wybrać?

  Co wybrać?

  Co wybrać? Co wybrać? Zastanawiałeś się już jaką szkołę wyższą wybrać? Masz już wybrany kierunek, w którym chciałbyś się kształcić? Masz na to jeszcze tylko trochę czasu! Zastanów się, co Cię najbardziej interesuje po to, aby Twoja edukacja była dla Ciebie nie tylko zwykłym poszerzaniem wiedzy, ale i ciekawą zabawą
 • Informatyka – świetlana kariera

  Informatyka – świetlana kariera

  Informatyka – świetlana kariera Informatyka – świetlana kariera Jaką ścieżkę kariery wybrać, aby zarobić jak największe pieniądze przy jednoczesnej realizacji swoich pasji? Oczywiście studia informatyczne, które dają możliwość naprawdę dużego zarobku. Jest to jeden z najczęściej wybieranych kierunków na uczelniach w całej Polsce, ze wzglądu na fakt coraz bardziej rozwijającej
 • Praca po studiach

  Praca po studiach

  Praca po studiach Praca po studiach Wielu magistrów, ale również licencjatów po ukończeniu studiów z lepszym czy gorszym wynikiem rozpoczyna trudne poszukiwanie pracy. Możliwości jest wiele. Oprócz zarejestrowania się w najbliższym urzędzie pracy można również podjąć kolejne studia, jak również szukać zatrudnienia na własną rękę. Jednak jak wygląda szukanie? Rejestrując
 • Jakie studia wybrać?

  Jakie studia wybrać?

  Jakie studia wybrać? Jakie studia wybrać Wiele osób pragnie dostać się do pracy, która zagwarantowałaby mu bezpieczną przyszłość i duże korzyści w życiu. Taką pracą jest niewątpliwie stanowisko informatyka – ludzie łącząc życiową pasję z zawodem zarabiają naprawdę dużo pieniędzy. Studia informatyczne są doskonałym wyborem ze względu na nieustannie rozwijającą
 • Czego uczymy się na studiach?

  Czego uczymy się na studiach?

  Czego uczymy się na studiach? Czego uczymy się na studiach? Przeglądając oferty studiów, szczególnie na uniwersytetach, które przepełnione są konserwatywnymi profesorami i młodą kadrą pragnącą sprawić, by to ich kierunek był ciekawy i atrakcyjny dla przyszłych studentów, zauważamy że nie wszystkie przedmioty są przydatne w życiu zawodowym. Przykładem może być
 • Budowanie kariery

  Budowanie kariery

  Budowanie kariery Budowanie kariery Nic nie dostaje się od razu, na wszystko trzeba sobie zapracować, a to co mamy na wyciągnięcie ręki jest bez smaku, wyrazu i znaczenia. Dajmy na przykład świeżych absolwentów liceum tych, którzy należą do uboższej części populacji ludzkiej. Ich jedyną możliwością zdobycia pracy jest zarejestrowanie się