07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI
 /  / ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI
ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI

ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI

ODZWIERCIEDLENIE RZECZYWISTOŚCI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W człowieku odzwierciedla się ekologiczna rzeczy­wistość, gdyż ze środowiskiem jest on sprzężony in­formacjami. Termin „informacja” był pierwotnie sto­sowany wyłącznie w dziedzinie stosunków między­ludzkich. Postęp cybernetyki nadał informacji nowe znaczenie. W miarę udoskonalania maszyn elektronicz­nych i usprawniania technik kodowania informacji powstała nowa wartość — przekład z jednego kodu na drugi. Wartość informacji wyraża „niezmiennik przekształcania, kodowania”, a więc tego, co się nie zmienia. Dzięki więc rewolucji naukowo-technicznej w dzie­dzinie maszyn elektronicznych powstał nowy para­dygmat, według którego tworzywem świata jest układ „energia — masa — informacja”. Z „niezmienni­kiem” tym wiążą się nowe implikacje światopoglądo­we.Usprawnienie maszyn elektronicznych i kodowania informacji wniosło w dziedzinę ochrony zdrowia spo­łecznego poprzez ochronę środowiska przeogromne bo­gactwo faktów i perspektyw.„Niezmiennik” jest wyrazem jedności nauki dzięki integracji różnych jej specjalności, jak ongiś głosił Hipokrates. Można założyć, że „niezmiennikiem” win­na również stać się skala wartości obowiązująca tak jednoznacznie społeczność globalną, by potrafiła ona myśleć i działać na rzecz własnego przetrwania. Dla­tego też „niezmiennikiem” winno być dążenie do okre­ślenia tego, co uważać należy za dobre lub za złe dla osoby ludzkiej, grupy społecznej i ludzkości jako całości, co sprzyja zdrowiu jako subiektywnemu po-czuciu sprawności psychofizycznej i społecznej oraz co warunkuje chorobę jako nieproporcjonalne do wie­ku uszkodzenie struktury i funkcji narządów ciała.

About the author:

Related posts