07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

OSTATECZNE WNIOSKI
 /  / OSTATECZNE WNIOSKI
OSTATECZNE WNIOSKI

OSTATECZNE WNIOSKI

OSTATECZNE WNIOSKI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Nie pomnę już, kto podsunął mi myśl poszukiwania istoty i profilaktyki nowotworowych chorób krwi po­za tradycyjnym kręgiem patologii komórkowej, a w kręgu patologii molekularnej i submolekularnej. Zro­zumiałem wówczas, że ujemne skutki, jakie wyzwala człowiek w swoim naturalnym środowisku, wyrażone trzema sprzężonymi ze sobą zjawiskami kulturowo- -społecznymi, jak wojna — głód — choroby, są nie tylko konsekwencją błędów pedagogicznych, lecz rów­nież nie zawsze klinicznie dostrzeganych zaburzeń struktury i funkcji mózgu.Ostatecznie dochodzimy do wniosku, że nieodzow­nym warunkiem przetrwania społeczeństw świata są przeto interdyscyplinarne sposoby rozwiązywania pro­blemów życia. Mimo istnienia ogromnej liczby „róż­nych rzeczy”, produktów działalności różnych specja­listów, mimo występowania ogromnej liczby coraz innych chorób, nie znanych przedtem — to współza­leżności między nimi jest tylko niewiele. Wiedza o ochronie zdrowia społecznego opiera się na cybernetyce. Pomaga ona w interdyscyplinarnym rozwiązywaniu spraw zdrowia właśnie przez to, że przywraca jedność zatomizowanej rzeczywistości, w której żyjemy. W grudniu 1974 roku prof. dr Jan Szczepański otwierając konferencję PAN, mającą na celu rozwijanie badań interdyscyplinarnych, podkreślał wystę­pujące w nauce tendencje do poszukiwań możliwości wspólnego opracowywania zagadnień leżących między dyscyplinami oraz tworzenia nowych dyscyplin nau­kowych dotyczących dziedzin rzeczywistości nie obję­tych dotychczas żadną nauką.

About the author:

Related posts