07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH
 /  / POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH
POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH

POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH

POSZUKIWANIE MODELU W BADANIACH
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Tendencją przyświeca­jącą konferencji było m.in. rozbudzenie zainteresowa­nia wśród ludzi nauki grupą zjawisk pozostających dotychczas poza możliwościami nauki albo takimi, wo­bec których nauka deklarowała swą bezradność. Otwarły się tedy szersze możliwości badań nad pro­filaktyką chorób uważanych dotąd za nieuleczalne, i co więcej — pojawiły się próby zapobiegania cho­robom nieuleczalnym oraz próby uleczania „nieule­czalnie” chorych przez „uleczanie” chorej biosfery.Odsyłając zainteresowanych do oryginalnych ma­teriałów ograniczę się do przedstawienia pewnych fak­tów. Dla przykładu przedstawiam, w jaki sposób po­dejmuje się próby rozwiązywania problemów profi­laktyki chorób nowotworowych. Rak żołądka np. występuje szczególnie często wśród ludności wiejskiej. Pracujący w naszym zespole le­karz wiejskiego ośrodka zdrowia, dr Ireneusz Gajda, zasygnalizował, że z określonej wsi zgłaszają się do niego szczególnie często ludzie chorzy na raka żołąd­ka. Kierownik zespołu epidemiologicznego, prof. dr Kazimierz Janicki, nanosił na mapę domy, w których chorowali ludzie, a pracownicy Politechniki Krakow­skiej z Instytutu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej z prof. inż. Józefem Fiszerem na czele oraz z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie z inż. Sta- nisławern Rybickim przeprowadzili analizy wody, z których wynikało, że w studniach użytkowanych przez ludzi chorych na raka żołądka występuje bar­dzo wysoka zawartość azotanów i azotynów.

About the author:

Related posts