03

Wednesday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?
 /  / Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?
Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?

Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?

Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Projekt centrów Senior-Wigor skazany na porażkę?

Program „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 zakłada finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.1).

Realizowany w latach 2015-2020 miałby objąć swoim zasięgiem wszystkie województwa; udział jednostek samorządu byłby przy tym dobrowolny.

Niestety, w tym miejscu pojawia się problem, ponieważ, to jednostki samorządu byłyby zobowiązane do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu.

Zgodnie z projektem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jeszcze w 2015 roku ma powstać sto dziennych domów oraz klubów dla seniorów. Wieloletni Program „Senior-WIGOR” jest wsparciem gmin w procesie tworzenia i administrowania Dziennych Domów Senior-WIGOR oraz Klubów Seniora-WIGOR.

Pierwsze domu mają powstać w gminach wiejskich oraz miejsko – wiejskich o niskich dochodach na jednego mieszkania oraz wysokim odsetku osób starszych. W przypadku biedniejszych gmin dofinansowanie na utworzenie placówki może dochodzić nawet do 80 proc. wartości całego projektu. Jeżeli zaś chodzi o wyposażenie, to domy seniora mogą liczyć na pomoc w wysokości 50 tys. złotych, zaś kluby – 25 tys. złotych.

Samorządy będą mogły starać się także o dofinansowanie na prowadzenie bieżącej działalności placówki w wysokości 200 zł od jednego uczestnika w domu seniora i 150 zł od uczestnika klubu. Stanowi nie mniej niż 1/3 kosztu utrzymania jednego wykorzystanego miejsca finansowana jest z budżetu państwa, 2/3 z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym ze środków pochodzących od beneficjentów ostatecznych (seniorów lub ich rodzin).

Samorządy postulują jednak o zwiększenie nakładów ze strony rządu, motywując swoje stanowisko tym, że centra są zdecydowanie tańszą w utrzymaniu alternatywą dla Domów Pomocy Społecznej. Niestety, zanim zaczną spełniać swoje zadania, samorządy muszą utrzymywać równolegle zarówno je, jak i ośrodki pomocy społecznej.

Kolejnym punktem spornym jest pomoc organizacji pozarządowych, które mogłyby odciążyć samorządy w kwestii finansowania oraz organizacji i prowadzenia zajęć. Niestety, z projektu wynika, że okres finansowania nie będzie dłuższy niż jeden rok. Optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie okresu trzyletniego, gdyż w innym wypadku biedna gmina będzie zmuszona szybko takie centrum zamknąć.

Sposób finansowania proponowany przez ministerstwo może spowodować duże nierówności między gminami jak i również w obrębie samych gmin.

Podsumowanie(źródło:http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9008/1/1/03.02.2015_Projekt%20Programu%20Senior-WIGOR.pdf)

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

– wsparcia finansowego jednostek samorządu w zakresie realizacji zadań własnych
określonych w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 11 oraz art. 21 pkt 5 ustawy o pomocy
społecznej,
– poprawy jakości życia seniorów,
– zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości
wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego,
– integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,
– zwiększenia zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych.

About the author:

Related posts