03

Thursday, December

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA
 /  / ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA
ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Mówiąc o środowisku mamy na myśli to wszystko, co nie należąc do organizmu wyznacza lub współwy- znacza jego procesy życiowe. Aby mu nadawać zdrowy kształt, musimy uświadomić sobie, że każdemu pro­cesowi życiowemu odpowiadają określone przedmioty otoczeniowe, tzw. korelaty stosunków środowiskowych. One warunkują zarówno subiektywne poczucie spraw­ności psychofizycznej i społecznej, a więc stan czło­wieka określany jako zdrowie, jak i powodują choro­by, czyli nieproporcjonalne do wieku uszkodzenie struktury i funkcji narządów ciała.Uzasadnione są tedy poszukiwania nowych racjo­nalnych propozycji, które pozwoliłyby urzeczywistniać wyższą formę lecznictwa, tj. profilaktykę opartą na ochronie środowiska biofizycznego i psychospołeczne­go. Profilaktyka w tym rozumieniu jest prognozowa­niem przyszłych wzorów kulturowych, które sprzęga­jąc wiedzę biologiczną o środowisku z wiedzą o sto­sunkach między ludźmi i narodami są podstawą „nauki o przetrwaniu”. Jej fragmentem jest wiedza o profilaktyce nowotworów i białaczek. W toku systematycznych badań zależności między środowiskiem a procesami życiowymi dostrzeżono no­we, wyłaniające się trudności. Przedmioty z otaczają­cego środowiska nie oddziałują na człowieka bezpo­średnio, lecz przez pewne ogniwa. Na przykład ener­gia słoneczna przenoszona jest na organizmy ludzi za pośrednictwem składników powietrza, gleby, wody i łańcucha żywieniowego człowieka, a w kolejności po­przez przewód pokarmowy.

About the author:

Related posts