07

Sunday, March

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

ZABIEGI PROFILAKTYCZNE
 /  / ZABIEGI PROFILAKTYCZNE
ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

ZABIEGI PROFILAKTYCZNE

ZABIEGI PROFILAKTYCZNE
1 vote, 4.00 avg. rating (82% score)

Przyczynia się do tego patent prof. dr. Władysława Biedy, Edwarda Górlicha, Zdzisława Liśkiewicza, Je­rzego Wareckiego i autora (nr 88183/93525 AGH), któ­ry pozwala neutralizować w przewodach kominowych substancje toksyczne oraz te same kominy wykorzy­stać do emitowania substancji chemicznych rekulty­wujących glebę w promieniu skażonym emisjami okre­ślonego zakładu przemysłowego. Zabiegi profilaktyczne, pozwalające ograniczyć che­mizację rolnictwa, ułatwią prawdopodobnie wdrożenie wniosku patentowego prof. dr. Bogdana Lisowskiego, inż. Zbigniewa Klewara oraz autora (wniosek patento­wy nr 527/1978) i umożliwią oddzielenie nawozów orga­nicznych, a więc fekalii, od detergentów za pomocą po­dwójnej kanalizacji instalowanej w w.c. i zlewozmy­wakach mieszkań (kanalizacja prowadząca ścieki wol­ne od detergentów do przeróbki na cele biologiczno- -rolnicze). Odpowiednie kompostownie z przeznacze­niem na ekskrementy i osobne osadniki na detergenty gospodarcze mogą przyczynić się do zmniejszenia za­grożenia zatruwania środowiska, a tym samym ludzi prekursorami rakotwórczych substancji zawartych w sztucznych nawozach. Zadania epidemiologiczno-ekologiczne w profilakty­ce stawiają przed współczesnymi pracownikami sani­tarno-epidemiologicznymi jeszcze wiele innych, trud­nych problemów do rozwiązania. Jednym z nich jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w miastach częstsze niż na wsiach są nie tylko nowotwory płuc (co jest zrozumiałe), ale i nowotwory gruczołu krokowego.

About the author:

Related posts