23

Friday, July

Appalachy, stolica stanu Waszyngton kapitol USA

ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW
 /  / ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW
ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW

ZWIĘKSZONA LICZBA CZYNNIKÓW

Zwiększająca się liczba czynników zagrażających po­prawnemu działaniu naszego mózgu powoduje, że co­raz mniej sprawnie potrafimy walczyć ze wzrastają­cym zagrożeniem przetrwania rodzaju ludzkiego. Ety­czna obojętność populacji świata na wzrost czynników stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo może na­rastać w miarę, jak wspomniane i inne nie znane je­szcze czynniki zwiększać będą upośledzenie intelektu­alne i moralne społeczeństw.Jest przeto obowiązkiem współczesnej nauki, jej po­szczególnych dyscyplin, by w zintegrowanym działa­niu nie dopuścić do tego, aby niebezpieczeństwo takie stało się realnością. Dlatego wydaje się, że szczególnie istotna jest integracja nie tylko w obrębie jednej dzie­dziny wiedzy uniwersyteckiej, a więc np. integracja różnych specjalistycznych przedmiotów medycyny (jak to widzą reformatorzy studiów lekarskich), lecz inte­gracja tak „odległych” dziedzin, jak nauki ścisłe i hu­manistyczne.Pojęcie „integracja” ma charakter metodologiczny. Integracja dla ochrony zdrowia jest wiedzą — jak mówi Bogdan Suchodolski — in statu nascendi i pokazuje kontrowersje między świadomością obiek­tywną a nie dorastającą do niej świadomością jedno­stek i grup spętanych więzami tradycji itp.Skoro wIemy, że cechą żywego organizmu jest jego organizacja, to tradycyjne metody badania poszcze­gólnych jego elementów nie mogą dać pełnej odpo­wiedzi i objaśnienia zjawiska życia całego organizmu.

About the author:

Related posts